Regionalny Program Operacyjny
Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Dolnego Śląska

Raporty z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych

Badanie pt. „Wpływ realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO WD) na rozwój społeczno – gospodarczy z wykorzystaniem 5-cio sektorowego modelu Hermin”

Raport końcowy

Badanie pt.„Wpływ Programu na poziom PKB w województwie dolnośląskim oraz Liczba utworzonych miejsc pracy netto z wykorzystaniem 5-sektorowego modelu makroekonomicznego HERMIN”


Raport końcowy z załącznikami

27.07.2015

Badanie ewaluacyjne pt. „Analiza ex-ante w zakresie możliwości zastosowania zwrotnych i mieszanych instrumentów finansowych w Województwie Dolnośląskim w okresie programowania UE 2014-2020”

W czerwcu 2015 r. zakończyło się badanie ewaluacyjne pt. „Analiza ex-ante w zakresie możliwości zastosowania zwrotnych i mieszanych instrumentów finansowych w Województwie Dolnośląskim w okresie programowania UE 2014-2020”, które prowadzone było od listopada 2014 r. do czerwca 2015 r.
Wykonawcą badania było konsorcjum firm PAG Uniconsult oraz IMAPP.
Celem badania była ocena zasadności, formy i zakresu zastosowania instrumentów finansowych w okresie programowania 2014-2020 w województwie dolnośląskim, sformułowanie rekomendacji dotyczących ich modelu i sposobu wdrażania w ramach RPO WD 2014-2020 oraz wypracowanie metodologii pozwalającej na ocenę zasadności i efektywności zastosowania instrumentów finansowych w trakcie ich wdrażania.

Analiza ex-ante synteza wynikow badzania ( etapy I,II,III)
Ex-ante analysis synthesis of study results (phase I, II and III)
Analiza ex-ante I etap badania
Analiza ex-ante II etap badania
Analiza ex-ante III etap badania

02.01.2015

Badanie ewaluacyjne pt. "Ewaluacja działań informacyjno-promocyjnych RPO WD 2007-2013"

W grudniu 2014 r. zakończyło się badanie ewaluacyjne pt. "Ewaluacja działań informacyjno-promocyjnych RPO WD 2007-2013", które prowadzone było od sierpnia do listopada 2014 r. Wykonawcą badania była firma Agrotec Polska Sp. z o.o.
Celem głównym badania było dokonanie oceny efektów działań informacyjnych i promocyjnych RPO WD w latach 2007-2013, w tym w szczególności kierunków komunikacji wyznaczonych przez IZ RPO WD oraz Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w zakresie informacji, promocji i szkoleń. Badanie objęło działania informacyjne i promocyjne prowadzone przez IZ RPO oraz DIP w okresie programowania 2007-2013. Dokonana została ocena dotychczasowych działań informacyjnych, w tym szkoleniowych oraz promocyjnych, a także wypracowane zostały rekomendacje na okres programowania 2014-2020, wskazane tzw. "dobre praktyki" w skutecznym dotarciu z informacją do beneficjentów oraz wskazane najskuteczniejsze formy promocji RPO WD.

Raport końcowy

Broszura informacyjna

Badanie ewaluacyjne pt. "Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w RPO WD..."

Badanie pt. "Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w RPO WD w kategoriach interwencji 10, 11, 13 wraz z wyznaczeniem typów projektów preferowanych do wsparcia w perspektywie finansowej 2014+" zostało zrealizowane w okresie od maja do września 2014 przez konsorcjum firm Zachodniopomorska Pracownia Badawcza oraz Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.

Celem głównym badania była ocena wpływu inwestycji realizowanych w RPO WD w kategoriach interwencji: 10, 11, 13 (w ramach działań 2.1, 2.2, 6.4, 6.5 ,7.1, 8.1) na osiągnięcie zakładanych w Programie celów wraz ze sprawdzeniem czy wyznaczone obszary wsparcia/typy projektów oraz podział środków został właściwie zaplanowany, tak aby skutecznie przyczyniał się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Badanie miało także za zadanie udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy projekty realizowane w ramach RPO WD przyczyniły się do zwiększenia wykorzystania e-usług i aplikacji dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.) oraz rozwiązań z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

W badaniu szczegółowej analizie poddano projekty realizowane w RPO WD w trzech kategoriach interwencji:

- kategoria interwencji 10 „Infrastruktura telekomunikacyjna” (w tym sieci szerokopasmowe);
- kategoria interwencji 11 „Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe);
- kategoria interwencji 13 „Usługi i aplikacje dla obywateli”
(e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja).

Raport końcowy

Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w Priorytecie 4 „Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne” i Priorytecie 5 „Energetyka” RPO WD oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań na przyszłość w obszarach objętych tymi priorytetami

Badanie ewaluacyjne pt. „Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w Priorytecie 4 „Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne” i Priorytecie 5 „Energetyka” RPO WD oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań na przyszłość w obszarach objętych tymi priorytetami” zostało przeprowadzone w okresie od listopada 2013 r. do marca 2014 r. przez firmę PSDB Sp. z o.o.

Celem głównym badania było dostarczenie odpowiedzi na pytanie, czy realizacja projektów dofinansowanych w ramach Priorytetu 4 i 5 przyczynia się/przyczyniła się do realizacji zakładanych w programie celów, a także czy wyznaczone obszary wsparcia oraz podział środków na priorytety i działania został właściwie zaplanowany i czy można było wdrażać te priorytety skuteczniej i efektywniej.

Jednocześnie w związku z trwającym procesem programowania RPO WD na lata 2014 - 2020 bardzo istotne było wskazanie kierunków wspierania infrastruktury energetycznej oraz służącej środowisku, a także bezpieczeństwu ekologicznemu, które w najlepszym możliwym stopniu przyczynią się do zaspokojenia potrzeb regionu oraz do rozwoju społeczno-gospodarczego województwa dolnośląskiego.

Raport końcowy

Broszura informacyjna

Badanie ewaluacyjne pt. „Ocena stanu realizacji Priorytetu 1 RPO WD Przedsiębiorstwa i Innowacyjność..."

Badanie ewaluacyjne pt. „Ocena stanu realizacji Priorytetu 1 RPO WD Przedsiębiorstwa i Innowacyjność ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie B+R+I, wsparcia instytucji otoczenia biznesu wspierających przedsiębiorczość i innowacyjność, wsparcia udzielanego w ramach inicjatywy JEREMIE oraz stopnia osiągnięcia wskaźnika dot. tworzenia nowych miejsc pracy”

Badanie zostało przeprowadzone w okresie od maja 2013 r. do października 2013 r. przez firmę Ultex Ankieter Sp. z o.o.

Głównym celem badania była ocena, na ile realizacja projektów dofinansowanych w ramach Priorytetu 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego „Przedsiębiorstwa i Innowacyjność” przyczynia się do wzrostu konkurencyjności oraz innowacyjności dolnośląskich przedsiębiorstw.

Badanie ewaluacyjne pt. „Ocena oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań rewitalizacyjnych realizowanych w ramach Priorytetu 9 RPO WD „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska”

Badanie zostało przeprowadzone w okresie od grudnia 2012 r. do marca 2013 r. przez firmę Ekovert.

Głównym celem ewaluacji była ocena działań rewitalizacyjnych przewidzianych do realizacji w priorytecie 9 RPO WD czyli m.in. sprawdzenie czy przyjęcie zintegrowanego rozwiązania LPR umożliwiło realizację założenia dot. przeciwdziałaniu marginalizacji obszarów miast województwa dolnośląskiego, na których nasilają się negatywne zjawiska społeczne i ekonomiczne oraz ulega degradacji stan fizyczny przestrzeni publicznej.

Ewaluacja wpływu projektów wybranych do dofinansowania w ramach Priorytetu 3 „Transport” RPO WD na rozwój i podniesienie konkurencyjności Dolnego Śląska przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju

Badanie zostało zrealizowane w okresie od września do grudnia 2012 roku przez firmę EGO – Evaluation for Government Organizatons s.c.

Raport końcowy z badania: Pobierz plik

Broszura informacyjna: Pobierz plik

21.08.2012

Ewaluacja wpływu projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WD dot. infrastruktury społecznej w zakresie Priorytetów 7 „Edukacja" i 8 „Zdrowie" na poprawę warunków bytowych ludności Dolnego Śląska oraz podniesienie konkurencyjności regionu

Badanie ewaluacyjne pt. „Ewaluacja wpływu projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WD dot. infrastruktury społecznej w zakresie Priorytetu 7 „Edukacja" i Priorytetu 8 „Zdrowie" na poprawę warunków bytowych ludności Dolnego Śląska oraz podniesienie konkurencyjności regionu” zostało przeprowadzone w okresie od lutego do lipca 2012 r. przez firmę Public Profits Sp.zo.o., a jego głównym celem było dostarczenie informacji na temat spodziewanego wpływu projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WD dot.infrastruktury społecznej w zakresie Priorytetu 7 „Edukacja" i Priorytetu 8 „Zdrowie" na poprawę warunków bytowych ludności Dolnego Śląska m.in.wzakresie dostępności i standardów usług edukacyjnych i zdrowotnych oraz podniesienie konkurencyjności regionu.

Raport końcowy z badania:
Pobierz plik

10.06.2011

Badanie ewaluacyjne pt.”Ocena stanu realizacji wybranych priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w kontekście przeglądu Programu w 2011 roku”

Badanie zostało przeprowadzone w okresie od marca do kwietnia2011 r. przez firmę Karstans Sp. z o.o., a jego głównym celem była ocena optymalizacji realizacji wybranych osi priorytetowych RPO WD z uwzględnieniem potencjalnych realokacji środków oraz alokacji środków dostosowania technicznego i Krajowej Rezerwy Wykonania.

Raport końcowy z badania

Pobierz dokument

Badanie pt. „Analiza przyczyn występowania problemów w prawidłowym i terminowym składaniu wniosków o płatności przez beneficjentów RPO WD”

Badanie zostało zrealizowane przez IZ RPO WD (DRPO-Z) jako ewaluacja wewnętrzna w okresie od marca do lipca 2010 roku.

Zasadniczym celem ewaluacji było zdiagnozowanie problemów występujących w procesie rozliczania projektów finansowanych w ramach RPO WD oraz wypracowanie wniosków i rekomendacji przyczyniających się do jego usprawnienia. Zalecenia dla beneficjentów, IZ RPO WD jak i DIP zebrane zostały w rozdziale III raportu końcowego w formieTabeli wdrażania rekomendacji.

Uprzejmie informujemy, że poniżej znajduje się ostateczna wersja raportu końcowego (doprecyzowano informację zawartą we wstępnej części raportu - zapis znajduje się na stronie 5 i dotyczy czasu weryfikacji wniosku o płatność).

Pobierz dokument

Ocena listy wskaźników dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Raport końcowy
Pobierz dokument

Broszura
Pobierz dokument


Badanie zostało zrealizowane w okresie od sierpnia do listopada 2009 roku przez konsorcjum złożone z Grupy Gumułka – Kancelarii Prawa Finansowego Sp. z o.o. oraz Grupy Gumułka Sp. z o.o.

Ewaluacja dotychczasowych działań informacyjno-promocyjnych

Ewaluacja dotychczasowych działańinformacyjno-promocyjnych przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WD na lata 2007-2013, służąca przygotowaniom do wdrażania Planu Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013


Raport końcowy
Dokument do pobrania

Broszura informacyjna
Dokument do pobrania

Streszczenie w języku angielskim
Dokument do pobraniaBadanie zostało zrealizowane w okresie od sierpnia do listopada 2008 roku przez Agencję Badań Rynku Opina Sp. z o.o.

Ewaluacja przygotowania jednostek samorządu terytorialnego do aplikowania o środki w ramach RPO WD

Ewaluacja przygotowania jednostek samorządu terytorialnego doaplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dlaWojewództwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Raport końcowy
Pobierz dokument

Broszura infromacyjna
Pobierz dokument

Streszczenie w języku angielskim
Dokument do pobrania

Badanie zostało zrealizowanew okresie odczerwca dopaździernika 2008 roku przez Fundeko s.c.i PBS DGA Sp. z o.o.

Ocena ex-ante RPO WD

Ewaluacja ex-ante RPO została przeprowadzona przez firmę doradczą WYG International sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.


Szacunkowa ocena projektu RPO


Raport z oceny ex-ante
Pobierz dokument

 • Załącznik 1.
  Wskaźniki realizacji celów i priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego
  Pobierz dokument
 • Załącznik 2.
  Wskaźniki zalecane przez Komisję Europejską jako obowiązkowe dla monitoringu PO i RPO
  Pobierz dokument
 • Załącznik 3.
  Lista zalecanych wskaźników kontekstowych dla 16 RPO
  Pobierz dokument

Ocena efektu makroekonomicznegoRegionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na gospodarkę Województwa Dolnośląskiego za pomocą modelu HERMIN (Raport nr 3 końcowy przygotowany przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego, 15 grudznia 2006 r.)

HERMIN - ocena efektu dla RPO WD 2007-2013 Raport nr 3 końcowy
Pobierz dokument


Ocena efektu makroekonomicznegoRegionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (wersji Programu z 19.06.2006 roku, która podlegała ocenie ex-ante) na gospodarkę Województwa Dolnośląskiego za pomocą modelu HERMIN (Raport nr 2 przygotowany przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego, sierpień 2006 r.)

HERMIN - ocena efektu dla RPO WD 2007-2013 Raport nr 2
Pobierz dokument


Prognoza oddziaływania makroekonomicznegorealizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 wykonana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

IBnGR - oddziaływanie makroekonomiczne RPO WD 2007-2013
Pobierz dokument

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w województwie dolnośląskim:
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300
50-411 Wrocław,
Infolinia: 801 700 008
Tel. (71) 776 95 01, (71) 776 96 51, (71) 776 97 64, (71) 776 97 65
Fax (71) 776 98 41

e-mail: pife@dolnyslask.pl
rpo@dolnyslask.pl

Punkty w Regionie
kliknij tutaj

Realizacja RPO WD

Do tej pory wydaliśmy

4 798 249 493 PLN

Wartość podpisanych umów - dofinansowanie ze środków UE

5066080089 PLN

Stan na dzień 31.08.2015

Interaktywna mapa projektów RPO WD

Lista beneficjentów

Mapa dotacji UE

Galeria zdjęć