Regionalny Program Operacyjny
Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Dolnego Śląska

Komisja Oceniająca Projekty (Eksperci)

Organizacja oceny merytorycznej

Ocena merytoryczna– inaczej nazywana oceną „wykonalności” projektu. Dotyczy sprawdzenia dokumentacji projektowej w zakresie spełniania kryteriów merytorycznych zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WD. Oceny merytorycznej dokonuje Komisja Oceny Projektów, w skład której wchodzą:

 • pracownicy Instytucji Zarządzającej RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego;
 • eksperci (osoby wybrane w drodze otwartego naboru, według jawnych kryteriów obejmujących przede wszystkim doświadczenie zawodowe i brak konfliktu interesów);

Instytucja Zarządzająca RPO WD/Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje wnioskodawców o wyniku oceny merytorycznej. W przypadku odrzucenia wniosku podawane są przyczyny oraz informacja o możliwości wniesienia protestu do właściwej instytucji. Projekty, które uzyskały pozytywny wynik oceny merytorycznej, przekazywane są do konsultacji z partnerami społecznymi a następnie do Zarządu Województwa w celu dokonania wyboru projektów do dofinansowania.

Informacja o projektach, które uzyskały pozytywny wynik oceny merytorycznej, przekazywane są do konsultacji (w zakresie kwestii środowiskowych) z przedstawicielami KM RPO WD zajmującymi się zagadnieniami ochrony środowiska naturalnego, a następnie do Zarządu Województwa w celu dokonania wyboru projektów do dofinansowania.


19 grudnia 2013 roku Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich, Pani Małgorzata Kuruc, zatwierdziła nową wersję "Regulaminu wyłaniania ekspertów I stopnia do oceny projektów w ramach RPO WD" na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 3720/IV/13 z dnia 19 marca 2013 r. z poźn. zm.

W Regulaminie wprowadzono zmiany związane z wydłużeniem okresu, na jaki zostali powołani eksperci I stopnia, do daty zamknięcia programu operacyjnego określonego w art. 89 ust. 3 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz polegające na zastąpieniu nazwy „Departament Regionalnego Programu Operacyjnego” nazwą „Departament Funduszy Europejskich” (dostosowanie do obowiązującej struktury organizacyjnej).

Regulamin będzie obowiązywał od momentu zatwierdzenia.

Regulamin wyłaniania ekspertów I stopnia


19 grudnia 2013 roku Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich, Pani Małgorzata Kuruc, zatwierdziła nową wersję "Regulaminu wyłaniania ekspertów II stopnia do oceny projektów w ramach RPO WD" na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 3720/IV/13 z dnia 19 marca 2013 r. z poźn. zm.

W Regulaminie wprowadzono zmiany związane z wydłużeniem okresu, na jaki zostali powołani eksperci II stopnia, do daty zamknięcia programu operacyjnego określonego w art. 89 ust. 3 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz polegające na zastąpieniu nazwy „Departament Regionalnego Programu Operacyjnego” nazwą „Departament Funduszy Europejskich” (dostosowanie do obowiązującej struktury organizacyjnej).

Regulamin będzie obowiązywał od momentu zatwierdzenia.

Regulamin wyłaniania ekspertów II stopnia


W dniu 10 sierpnia 2011 roku Zastępca Dyrektora Departamentu RPO, Pani Jolanta Cianciara zatwierdziła nową wersję "Regulaminu wyłaniania ekspertów II stopnia do oceny projektów w ramach RPO WD" na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 2279/III/08 z dnia 23.12.2008 r. z poźn. zm. w sprawie upoważnienia Dyrektora DRPO do zatwierdzania, w imieniu Zarządu WD, niektórych dokumentów dotyczących zarządzania i wdrażania RPO WD 2007-2013 oraz ich zmian.

Wprowadzone zmiany wynikają ze zmian organizacyjnych wprowadzonych w ramach Departamentu RPO Zarządzeniem nr 92/2011 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego.

W Regulaminie uwzględniono zmianę nazwy Działu Projektów Pomocy Technicznej i Administracji w ramach DRPO-W na Dział Obsługi Naborów i Administracji. Dodatkowo opisano sytuację, gdy ekspert powołany na Listę Ekspertów przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego zostaje pracownikiem UMWD.

Regulamin będzie obowiązywał od momentu zatwierdzenia.

Zatwierdzone dokumenty:

Regulamin wraz z załącznikami

Załącznik 2 - Formularz kwestionariusza osobowego dla kandydatów na ekspertów


Załącznik 4 – Zgoda na umieszczenie danych osobowych w bazach ekspertów


Załącznik 5 – Oświadczenie o niekaralności


Załącznik 6 – Zgoda na powołanie na listę ekspertów przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego


W dniu 10 sierpnia 2011 roku Zastępca Dyrektora Departamentu RPO, Pani Jolanta Cianciara zatwierdziła nową wersję "Regulaminu wyłaniania ekspertów I stopnia do oceny projektów w ramach RPO WD" na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 2279/III/08 z dnia 23.12.2008 r. z poźn. zm. w sprawie upoważnienia Dyrektora DRPO do zatwierdzania, w imieniu Zarządu WD, niektórych dokumentów dotyczących zarządzania i wdrażania RPO WD 2007-2013 oraz ich zmian.

Wprowadzone zmiany wynikają ze zmian organizacyjnych wprowadzonych wramach Departamentu RPO Zarządzeniem nr 92/2011 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego.

W nowym Regulaminie uwzględniono zmianę nazwy Działu Projektów Pomocy Technicznej i Administracji w ramach DRPO-W na "Dział Obsługi Naborów iAdministracji. Dodatkowo opisano sytuację, gdy ekspert powołany na Listę Ekspertów przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego zostaje pracownikiem UMWD.
Regulamin będzie obowiązywał od momentu zatwierdzenia.


Zatwierdzone dokumenty:

Regulamin wraz z załącznikami

Załącznik 2 - Formularz kwestionariusza osobowego dla kandydatów na ekspertów

Załącznik 4 – Oświadczenie o niekaralności

Załącznik 5 – Zgoda na umieszczenie danych osobowych w bazach ekspertów


W dniu21 czerwca 2010 rokuDyrektor Departamentu RPO, Pan Ireneusz Ratuszniak zatwierdził nową wersję "Regulaminu wyłaniania ekspertów I stopnia do oceny projektów w ramach RPO WD" na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 2279/III/08 z dnia 23.12.2008 r. z poźn. zm. w sprawie upoważnienia Dyrektora DRPO do zatwierdzania, w imieniu Zarządu WD, niektórych dokumentów dotyczących zarządzania i wdrażania RPO WD 2007-2013 oraz ich zmian.

Zatwierdzone dokumenty:

Regulamin wraz z załącznikami
Pobierz dokument

Załącznik 2 - Formularz kwestionariusza osobowego dla kandydatów na ekspertów
Pobierz dokument

Załącznik 4 – Oświadczenie o niekaralności
Pobierz dokument

Załącznik 5 – Zgoda na umieszczenie danych osobowych w bazach ekspertów
Pobierz dokument


W związku z koniecznością ujednolicenia systemu oceny merytorycznej wniosków w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków UE zgodnie z art. 31 ust. 1 . 31 ust. 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz. U. Nr 227 poz. 1658 z późn. zm.) w ramach RPO WD zostanie utworzona Lista Ekspertów w ramach I oraz II stopnia specjalizacji:

 • Ekspertów I stopnia(dotychczasowi asesorzy powoływani na Listę Asesorów przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego),
 • Ekspertów II stopnia(dotychczasowi eksperci powoływani na Listę Ekspertów przez Ministra Rozwoju Regionalnego).

Wszyscy asesorzy dotychczas powołani na Listę Asesorów, zostaną powołani przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego na Listę Ekspertów jako Eksperci I stopnia.

Eksperci powołani dotychczas na Listę Ekspertów przez Ministra Rozwoju Regionalnego zostaną powołani na Listę Ekspertów przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego jako Eksperci II stopnia.

Nowe warunki tworzenia i funkcjonowania Listy Ekspertów reguluje „Regulamin wyłaniania ekspertów I stopnia do oceny projektów w ramach RPO WD", który znajduje się poniżej.

Jednocześnie ulega również zmianie ,,Regulamin wyłaniania ekspertów’’, który w zmienionej formule funkcjonuje pod nazwą: ,,Regulamin wyłaniania ekspertów II stopnia do oceny projektów w ramach RPO WD ‘’

Dane ekspertów zostaną umieszczone w bazie ekspertów i centralnej bazie ekspertów w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Regulamin wyłaniania ekspertów I stopnia do oceny projektów w ramach RPO WD
Pobierz dokument

Regulamin wyłaniania ekspertów II stopnia do oceny projektów w ramach RPO WD
Pobierz dokument


Zmiany w Regulaminie wyłaniania ekspertów do oceny projektów w ramach RPO WD

W dniu25 marca 2009 rokuZastępca Dyrektora Departamentu RPO, Pani Alina Majgier zatwierdziła nową wersję "Regulaminu wyłaniania ekspertów do oceny projektów w ramach RPO WD" na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 2279/III/08 z dnia 23.12.2008 r. z poźn. zm. w sprawie upoważnienia Dyrektora DRPO do zatwierdzania, w imieniu Zarządu WD, niektórych dokumentów dotyczących zarządzania i wdrażania RPO WD 2007-2013 oraz ich zmian.

Zatwierdzone dokumenty:

Regulamin wraz z załącznikami
Pobierz dokument

Załącznik 2 - Formularz kwestionariusza osobowego dla kandydatów na ekspertów
Pobierz dokument

Załącznik 4 - Zgoda eksperta na zamieszczenie danych osobowych w bazach ekspertów oraz na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych przez eksperta w procesie tworzenia i prowadzenia baz ekspertów
Pobierz dokument

Załącznik 5 - Oświadczenie o niekaralności
Pobierz dokument

Załącznik 6 - Zgoda eksperta na powołanie na listę ekspertów przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Pobierz dokument

Załącznik 7 - Formularz kwestionariusza osobowego dla ekspertów, którzy zostali powołani na listę ekspertów przez Ministra Rozwoju Regionalnego na podstawie rekomendacji Instytucji Zarządzającej innej niż IZ RPO WD
Pobierz dokumentZmiany w Regulaminie wyłaniania asesorów do oceny projektów w ramach RPO WD

W dniu08 stycznia 2009 rokuDyrektor Departamentu RPO, Pan Ireneusz Ratuszniak zatwierdził nową wersję "Regulaminu wyłaniania asesorów do oceny projektów w ramach RPO WD" na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 2279/III/08 z dnia 23.12.2008 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora DRPO do zatwierdzania, w imieniu Zarządu WD, niektórych dokumentów dotyczących zarządzania i wdrażania RPO WD 2007-2013 oraz ich zmian.

Zatwierdzone dokumenty:

Regulamin
Pobierz dokument

Wykaz dziedzin, w ramach których zostaną powołani asesorzy
Pobierz dokument

Formularz kwestionariusza osobowego dla kandydatów na asesorów
Pobierz dokument

Karta weryfikacji dokumentów osoby ubiegającej się o wpis na listę asesorów
Pobierz dokument

Oświadczenie
Pobierz dokument
Zasady powoływania ekspertów i asesorów

W dniu 07 października 2008 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 1995/III/08 zatwierdził „Regulamin wyłaniania asesorów do oceny projektów w ramach RPO WD” oraz „Regulamin wyłaniania ekspertów do oceny projektów w ramach RPO WD”

Zatwierdzone dokumenty:

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Wdrażania RPO Dział Projektów Pomocy Technicznej i Administracji pod numerami tel. (071) 776 9228, (071) 776 9661, (071) 776 9182.

ARCHIWUM

Zasady powoływania ekspertów i asesorów

W dniu 19 grudnia 2007 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdził Tryb Postępowania w celu wyłonienia ekspertów oraz asesorów do oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Zatwierdzone dokumenty:

 • Regulamin wyłaniania ekspertów i asesorów do oceny projektów w ramach RPO WD wraz z załącznikami
  Pobierz dokument
 • Karta weryfikacji dokumentów osoby ubiegającej się o wpis na listę ekspertów (zał 1)
  Pobierz dokument
 • Wzór formularza kwestionariusza osobowego dla kandydata na Asesora (zał 3)
  Pobierz dokument
 • Karta weryfikacji dokumentów osoby ubiegającej się o wpis na listę asesorów (zał 4)
  Pobierz dokument

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Wdrażania RPO Dział Projektów Pomocy Technicznej i Administracji pod numerami tel. (071) 776 9661, (071) 776 9228, (071) 776 9182

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w województwie dolnośląskim:
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300
50-411 Wrocław,
Infolinia: 801 700 008
Tel. (71) 776 95 01, (71) 776 96 51, (71) 776 97 64, (71) 776 97 65
Fax (71) 776 98 41

e-mail: pife@dolnyslask.pl
rpo@dolnyslask.pl

Punkty w Regionie
kliknij tutaj

Realizacja RPO WD

Do tej pory wydaliśmy

4 798 249 493 PLN

Wartość podpisanych umów - dofinansowanie ze środków UE

5066080089 PLN

Stan na dzień 31.08.2015

Interaktywna mapa projektów RPO WD

Lista beneficjentów

Mapa dotacji UE

Galeria zdjęć