Regionalny Program Operacyjny
Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Dolnego Śląska

Nabory wniosków

21.05.2015

Dolnośląski Fundusz Powierniczy - konkurs na Pośredników Finansowych

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie jako Menadżer Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego ogłosił konkurs na Pośredników Finansowych. Łączna kwota wsparcia przewidziana do przyznania w ogłoszonym konkursie wynosi 15.000.000,00 PLN.

W ramach konkursu Menadżer Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego udzieli wsparcia w postaci Reporęczenia Pośrednikom Finansowym wybranym w oparciu o kryteria określone w Regulaminie Konkursu dostępnym na stronie www.jeremie.pl.

Wnioski można składać w trybie ciągłym, w terminie od dnia 5 czerwca 2015 r. od godziny 8:00 do czasu osiągnięcia przez łączną wartość złożonych wniosków konkursowych poziomu 200% łącznej kwoty wsparcia przewidzianej w ramach konkursu, jednak nie później niż do dnia 19 czerwca 2015 r. do godz. 16.00.

Wnioski należy składać w siedzibie Biura Regionalnego Menadżera Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego albo wysłać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, bądź przesyłką kurierską.

Szczegółowe informacje o podmiotach uprawnionych do składania wniosków, o zasadach przygotowania, składania oraz oceny wniosków określone zostały w Regulaminie Konkursu oraz w jego załącznikach, dostępnych na stronie internetowej www.jeremie.pl.


Ogłoszenie o konkursie na Pośredników Finansowych – Reporęczenie:

16.04.2015

Zaproszenie do składania w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Transport i infrastruktura kolejowa” - nabór nr 75/K/3.2/2015

Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (IZ RPO WD) ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 3 „Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku (Transport)”, Działanie 3.2 „Transport i infrastruktura kolejowa” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Ogłoszenie dotyczy likwidacji ograniczeń wynikających z braku lub złego stanu sieci kolejowej.

Pobierz dokument

16.04.2015

Zaproszenie do składania w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Transport i infrastruktura kolejowa” - nabór nr 76/K/3.2/2015

Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (IZ RPO WD) ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 3 „Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku (Transport)”, Działanie 3.2 „Transport i infrastruktura kolejowa” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Ogłoszenie dotyczy zakupu nowego taboru kolejowego wykorzystywanego w regionalnych przewozach pasażerskich.

Pobierz dokument

16.04.2015

Zaproszenie do składania w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 „Infrastruktura drogowa” - nabór nr 74/K/3.1/2015

Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (IZ RPO WD) ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 3 „Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku (Transport)”, Działanie 3.1 „Infrastruktura drogowa” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Pobierz dokument

17.03.2015

Informacja dla wnioskodawców w naborze nr 73/K/8.1/2015 do działania 8.1 „Poprawa jakości opieki zdrowotnej”

Ze względu na liczne pytania potencjalnych wnioskodawców dotyczące zakupu aparatury i sprzętu (np. aparatu RTG) w ramach naboru 73/K/8.1/2015 Instytucja Zarządzająca RPO WD informuje, że w ramach przedmiotowego naboru możliwy jest zakup aparatury i sprzętu medycznego służącego wysokospecjalistycznym technikom terapii onkologicznej wykorzystujących promieniowanie jonizujące (typu: akcelerator liniowy, aparat do pozytonowej tomografii emisyjnej - PET).

Informacja IZ RPO WD dotycząca zakupu aparatury i sprzętu w ramach naboru 73/K/8.1/2015

26.02.2015

Zaproszenie do składania w trybie konkursowym projektów w ramach Działania 8.1 „Poprawa jakości opieki zdrowotnej” - nabór nr 73/K/8.1/2015

Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (IZ RPO WD) ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 8 „Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)”, Działanie 8.1 „Poprawa jakości opieki zdrowotnej” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Pobierz dokument

23.02.2015

Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w działaniu 4.6 „Wsparcie instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego” – nabór nr 72/K/4.6/2015

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (IZ RPO WD), ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 4 „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska”, Działanie 4.6 „Wsparcie instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego”, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 – nabór nr 72/K/4.6/2015.

A. Ogłoszenie dotyczy następujących rodzajów projektów:

–budowy, rozbudowy, modernizacji centrów ratownictwa i wyspecjalizowanych służb jak również zakupu specjalistycznego sprzętu technicznego (w tym środków łączności) tak, aby mogły one skutecznie ograniczać i zwalczać skutki katastrof i klęsk żywiołowych oraz technologicznych;

–budowy, rozbudowy centrów ratownictwa i wyspecjalizowanych służb, jak również zakup specjalistycznego sprzętu technicznego tak, aby mogły one skutecznie ograniczać oraz zwalczać skutki związane z pożarami.

Z możliwości wsparcia wykluczone będą projekty zawierające elementy budowy bądź modernizacji budynków lub budowli.

Kategoria interwencji: 54


B. Do składania wniosków uprawnione są : Państwowe Jednostki Budżetowe

C. Okres realizacji projektu:
•zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) 1083/2006 z 11 lipca 2006r ze zm., do wydatków kwalifikowalnych zaliczyć można wydatki poniesione od dnia 01.01.2007 r. w tym poniesione na projekty, których realizacja rozpoczęła się przed tą datą;
•zakończenie finansowej realizacji projektu musi zostać dokonane najpóźniej do dnia 31.10.2015 r. (należy przez to rozumieć datę poniesienia ostatniego wydatku w projekcie, czyli dokonanie przez Beneficjenta zapłaty na podstawie ostatniej faktury/innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej, dotyczącej wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych poniesionych w ramach projektu). Data ta wpisywana jest przez beneficjenta w polu „F” o dofinansowanie – Data zakończenia finansowej realizacji projektu.
•Beneficjent składa ostatni wniosek o płatność po zakończeniu finansowej realizacji projektu, nie później niż do 16.11.2015 r. (14 dni od dnia zakończenia finansowej realizacji projektu).

D. Alokacja środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanego naboru wynosi 649 606,75 Euro, tj. 2 749 395,61 PLN (wg kursu 1 EUR = 4,2324 PLN ). Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie wyboru projektów przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

E. Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych projektu.

F. Minimalna/maksymalna całkowita wartość projektu.
Minimalna całkowita kwota wydatków kwalifikowanych wynosi od 200 tys. PLN do 4 mln PLN.
Wyżej wymienione ograniczenie kwotowe do 4 mln PLN nie dotyczy projektów o znaczeniu regionalnym realizowanym przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

G. Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aplikacji komputerowej dostępnej na stronie internetowej: www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce „Generator Wniosków o dofinansowanie” zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku. Dodatkowe informacje pomocne w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie znajdują się w Poradniku dla Beneficjenta w ramach RPO WD na lata 2007-2013 z wyłączeniem Działania 1.1, 1.2, 5.1 i 5.3 oraz Priorytetu 10 dostępnym na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce „Dla Składających Wniosek”.

H. Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w Punkcie Przyjęć Wniosków w Wydziale Wdrażania EFRR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, 50-411 Wrocław, ul. Walońska 3-5, w pok. 069, w terminie od dnia 23.02.2015 do dnia 27.03.2015 r. w godzinach pracy urzędu (pn-pt. 8.00–16.00), w ostatnim dniu przyjmowania wniosków, tj. 27.03.2015 r. do godz.15.30. Formularze wniosków wraz ze wszystkimi załącznikami należy składać w formie drukowanej (1 oryginał i 1 kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem) wraz z elektroniczną wersją wniosku. W wersji elektronicznej należy również złożyć załącznik nr 1 do Studium Wykonalności – Założenia projekcji finansowej dla celów przeprowadzenia analizy ekonomiczno-finansowej projektu (scenariusz z projektem i bez projektu) oraz obliczenie luki finansowej zgodnie ze wzorami umieszczonymi na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce „Dla Składających Wniosek/Metodologia opracowania studium wykonalności”.
O przyjęciu wniosku decydować będzie data faktycznego wpływu wniosku do Punktu Przyjęć Wniosków (pieczęć wpływu). Konkurs ma charakter zamknięty – ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 27.03.2015 r. o godz. 15:30.

I. Informacje dotyczące merytorycznych kwestii związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami można uzyskać w Wydziale Wdrażania EFRR w UMWD pod numerami telefonów:
071.776.93.76071.776.95.62
071.776.95.38071.776.97.51
071.776.91.03071.776.95.58

J. Ocena złożonych wniosków dokonana zostanie w oparciu o zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WD „Kryteria wyboru operacji finansowych w ramach RPO WD”, które dostępne są na stronie internetowej: www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce „Dla Składających Wniosek/Kryteria Wyboru Projektów”. Należy jednocześnie zwrócić uwagę na treść „Przewodnika po Kryteriach wyboru operacji finansowanych w ramach RPO WD na lata 2007-2013”. Przewodnik ten dostępny jest na stronie internetowej: www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce „Dla Składających Wniosek/Kryteria Wyboru Projektów”.

K. W przypadku umieszczenia projektu na liście rezerwowej lub negatywnej oceny dokonanej przez IZ RPO WD, wnioskodawca, po otrzymaniu od IZ RPO WD pisemnej informacji w tym zakresie, ma prawo wniesienia środka odwoławczego. Szczegółowe zasady, terminy, tryby, sposoby oraz warunki wnoszenia środków odwoławczych określone zostały m.in. w Uszczegółowieniu RPO WD oraz „Poradniku dla Beneficjenta w ramach RPO WD 2007-2013 z wyłączeniem Działania 1.1,1.2, 5.1 i 5.3 oraz Priorytetu 10”, dostępnych na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce „Dla Składających Wniosek”.
Po otrzymaniu informacji o rozstrzygnięciu protestu lub pisma o odmowie rozpatrzenia protestu, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie i na zasadach opisanych w odpowiednich przepisach ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

L. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 40 dni od zakończenia oceny merytorycznej wszystkich złożonych wniosków z uwzględnieniem zapisów Poradnika dla Beneficjenta w ramach RPO WD 2007-2013 z wyłączeniem Działania 1.1,1.2, 5.1 i 5.3 oraz Priorytetu 10 (Rozdział 6. Nabór i ocena wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym). Wyniki oceny formalnej, merytorycznej, a następnie wyniki wyboru projektów zostaną ogłoszone na stronie internetowej: www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce „Nabory wniosków/Wyniki oceny i wyboru projektów”.

M. Wzór umowy o dofinansowanie projektu/porozumienia o dofinansowanie projektu z państwowymi jednostkami budżetowymi/uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji, w ramach Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, dostępny jest na stronie internetowej: www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce „Dla Składających Wniosek/Wzory dokumentów.”

N. Szczegółowe informacje na temat procedur naboru, oceny i wyboru projektów znajdują się m.in. w Uszczegółowieniu RPO WD oraz Poradniku dla Beneficjenta w ramach RPO WD 2007-2013 z wyłączeniem Działania 1.1, 1.2, 5.1 i 5.3 oraz Priorytetu 10, dostępnych na stronie internetowej: www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce „Dla Składających Wniosek”.
O wszelkich zmianach związanych z procedurą ubiegania się o wsparcie w ramach niniejszego konkursu, Instytucja Zarządzająca RPO WD będzie informować na stronie internetowej pod adresem www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce „Nabory Wniosków/Wyniki oceny i wyboru”. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zastrzega, że skutek tych zmian odbywać się będzie kosztem i staraniem wnioskodawców, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

O. Projekty powinny być przygotowane zgodnie z prawem wspólnotowym i prawem krajowym oraz zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WD na lata 2007-2013, Poradnika dla Beneficjenta, Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego i IZ RPO WD.
UWAGA:

Ponadto należy zwrócić szczególną uwagę na:

•Instrukcję wypełniania Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 dostępną na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce „Dla Składających Wniosek/Instrukcja wypełniania wniosku ”.

•Metodologię opracowania Studium wykonalności – analizę ekonomiczno-finansową na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 dostępną na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce „Dla Składających Wniosek/Metodologia opracowania studium wykonalności”.

•Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w zakresie możliwości łączenia w jednym projekcie różnych rodzajów przedsięwzięć kwalifikowanych do wsparcia w ramach RPO WD dostępne na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce „Dla Składających Wniosek/Łączenie w jednym projekcie różnych przedsięwzięć”.
Zgodnie z w/w wytycznymi w przypadku połączenia w ramach jednego projektu i jednej kategorii interwencji różnych rodzajów przedsięwzięć kwalifikowanych do wsparcia w ramach danego działania RPO WD wnioskodawca wykazuje w osobnym załączniku do wniosku o dofinansowanie projektu kategorię wydatków przeważających (która determinuje rodzaj projektu, który jest zgłaszany do danego naboru) oraz kategorię wydatków uzupełniających (charakterystycznych dla innego rodzaju projektu, który jest realizowany w ramach połączonego przedsięwzięcia).

•Opisując bezpośrednie efekty następujące po realizacji projektu, należy użyć obligatoryjnego wskaźnika rezultatu [330] „Liczba bezpośrednich utworzonych miejsc pracy, w tym: - kobiet”, wyrażanego w jednostce [etat], stanowiącego horyzontalny wskaźnik dostarczający informacji o miejscach pracy („brutto”) tworzonych bezpośrednio dzięki pomocy współfinansowanej ze środków wspólnotowych. W przypadku, gdy ze względu na specyfikę projektu nie przewiduje się powstania nowych miejsc należy podać wartość „O”.

•Procedury związane z dokonywaniem ocen oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć, w tym na obszary Natura 2000, udział w nich społeczeństwa oraz odpowiednie przepisy przejściowe dla rozpoczętych i nie zakończonych decyzją ostateczną postępowań administracyjnych dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, są uregulowane w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.). Ustawa obowiązuje od dnia 15 listopada 2008 r.
Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych, dostępne na stronie www.mir.gov.pl w zakładce Fundusze Europejskie/Fundusze Europejskie 2007 – 2013/ Ocena oddziaływania na środowisko”.

•Wytyczne oraz dodatkowe wyjaśnienia Instytucji Zarządzającej RPO WD dotyczące realizacji projektów w ramach poszczególnych działań RPO WD, które są zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl.

•Zasady kwalifikowania wydatków określone w załączniku nr 6 Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WD na lata 2007-2013, dostępnego na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce Dokumenty i Wytyczne/ Dokumenty Instytucji Zarządzającej RPO WD.

•Dla określenia całkowitej wartości projektu (do 1 mln EURO i powyżej), do którego zastosowanie mają przepisy art. 55 Rozporządzenia nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ze zm., należy stosować kurs wymiany EUR/PLN, stanowiący średnią miesięcznych obrachunkowych kursów stosowanych przez Komisję Europejską z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie. Miesięczne kursy obrachunkowe dostępne są na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=currency_historique&currency=153&Language=en.
Szczegółowy sposób wyliczenia średniego kursu został przedstawiony w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Dolnośląski Fundusz Powierniczy - konkurs na Pośredników Finansowych

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie jako Menadżer Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego ogłosił konkurs na Pośredników Finansowych. Łączna kwota wsparcia przewidziana do przyznania w ogłoszonym konkursie wynosi 40.000.000,00 PLN.

W ramach konkursu Menadżer Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego udzieli wsparcia w postaci Pożyczki Globalnej Pośrednikom Finansowym wybranym w oparciu o kryteria określone w Regulaminie Konkursu dostępnym na stronie www.jeremie.com.pl.

Wnioski o dopuszczenie do konkursu można składać w terminie od dnia 29.12.2014 r. od godz. 8:00 do dnia 12.01.2015 r. do godz. 16:00. Wnioski należy składać w siedzibie Biura Regionalnego Menadżera Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego lub wysłać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, bądź przesyłką kurierską.

Szczegółowe informacje o podmiotach uprawnionych do składania wniosków, o zasadach przygotowania, składania oraz oceny wniosków określone zostały w Regulaminie Konkursu oraz w jego załącznikach, dostępnych na stronie internetowej www.jeremie.com.pl.

Ogłoszenie o konkursie na Pośredników Finansowych – Pożyczka Globalna

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w województwie dolnośląskim:
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300
50-411 Wrocław,
Infolinia: 801 700 008
Tel. (71) 776 95 01, (71) 776 96 51, (71) 776 97 64, (71) 776 97 65
Fax (71) 776 98 41

e-mail: pife@dolnyslask.pl
rpo@dolnyslask.pl

Punkty w Regionie
kliknij tutaj

Realizacja RPO WD

Do tej pory wydaliśmy

4 798 249 493 PLN

Wartość podpisanych umów - dofinansowanie ze środków UE

5066080089 PLN

Stan na dzień 31.08.2015

Interaktywna mapa projektów RPO WD

Lista beneficjentów

Mapa dotacji UE

Galeria zdjęć