Regionalny Program Operacyjny
Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Dolnego Śląska

Ewaluacja

Ewaluacja

EWALUACJA to badanie społeczno-ekonomiczne realizowane w celu oceny jakości iefektów prowadzonych działań. Przeprowadzanie badań ewaluacyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego oznacza wykonanie takich ocen programu, które pozwolą wykorzystać ich wyniki dla jak najlepszego dopasowania realizowanych przedsięwzięć do rzeczywistych potrzeb oraz najbardziej efektywnego wykorzystania zaangażowanych środków.Oceny te mogą dotyczyć zarówno samego programu, jak i jego efektów, adokonywane sąwoparciu o odpowiednie kryteria, wśród których najczęściej stosowane to: skuteczność, efektywność, użyteczność, trwałość i trafność. Istotną cechą ewaluacji jestjej utylitarny charakter, gdyż głównym celem badania ewaluacyjnego nie jest jedynie zwiększenie zasobu wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim poprawianie jakości wdrażanych interwencji.

  • Obowiązek przeprowadzenia ewaluacji programu operacyjnego wynika zzapisów art. 47 Rozporządzenia (WE) 1083/200.
  • Za prowadzenie procesu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO WD) odpowiada Instytucja Zarządzająca. Rolę Jednostki Ewaluacyjnej RPO WD pełni Dział Programowania i Ewaluacji w Wydziale Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym.
  • Badania ewaluacyjne najczęściej przeprowadzają firmy zewnętrzne niezależne odIZ RPO.
  • Wszelkie dokumenty, które dotyczą realizacji zadań ewaluacyjnych wbieżącym okresie programowania, znajdują się na stronie internetowej:
    http://www.ewaluacja.gov.pl/Dokumenty_ewaluacyjne/.

Kontakt:
Dział Programowania i Ewaluacji
Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
Departament Regionalnego Programu Operacyjnego

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w województwie dolnośląskim:
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300
50-411 Wrocław,
Infolinia: 801 700 008
Tel. (71) 776 95 01, (71) 776 96 51, (71) 776 97 64, (71) 776 97 65
Fax (71) 776 98 41

e-mail: pife@dolnyslask.pl
rpo@dolnyslask.pl

Punkty w Regionie
kliknij tutaj

Realizacja RPO WD

Do tej pory wydaliśmy

4 798 249 493 PLN

Wartość podpisanych umów - dofinansowanie ze środków UE

5066080089 PLN

Stan na dzień 31.08.2015

Interaktywna mapa projektów RPO WD

Lista beneficjentów

Mapa dotacji UE

Galeria zdjęć