Regionalny Program Operacyjny
Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Dolnego Śląska

Projekty kluczowe

Konsultacje społeczne IWIPK

21.01.2013

Konsultacje społeczne propozycji projektu kluczowego pt.: „Centrum Innowacji - Kompleks badawczy GeoCentrum II Politechniki Wrocławskiej”

W ramach aktualizacji INDYKATYWNEGO WYKAZU INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 przedstawia do konsultacji społecznych propozycję aktualizacji Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Propozycja oraz krótka prezentacja projektu Politechniki Wrocławskiej, pt.:„Centrum Innowacji - Kompleks badawczy GeoCentrum II Politechniki Wrocławskiej”, który może zostać umieszczony na Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013 w ramachDziałania 1.4 „Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie”, jest dostępna poniżej.

Uwagi prosimy kierować na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Regionalnego Programu Operacyjnego Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Wybrzeże Słowackiego 12-14 Wrocław 50-411

oraz elektronicznie na adres: dpe@dolnyslask.pl

Uwagi do propozycji aktualizacji Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 mogą być zgłaszane w terminieod 21 stycznia 2013 r. do 20 lutego 2013 r.

Propozycja projektu, która może zostać umieszczona na Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, będzie również prezentowana w ramach konferencji uzgodnieniowej.

Konferencja odbędzie się 12 lutego br. we Wrocławiu, ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, III p. sala 318 w godzinach 12:00 – 13:00. Szczegółowy harmonogram konferencji poniżej:

Informacja o propozycji projektu, który został oceniony negatywnie i nie został umieszczony na Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 jest dostępna poniżej:

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Wzory umów dotyczących przygotowania projektów indywidualnych

03.12.2012

Zaproszenie do składania w trybie indywidualnym propozycji projektów w ramach działania 1.4 RPO WD „Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie”

W ramach aktualizacji Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, zaprasza do składania w trybie indywidualnym propozycji projektów w ramach Działania 1.4 RPO WD „Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie”.

Typ projektu:
Dofinansowanie uzyskają projekty inwestycyjne dotyczące tworzenia i rozwoju infrastruktury jednostek naukowych, centrów doskonałości prowadzących działalność badawczo-rozwojową na rzecz przedsiębiorstw polegające w szczególności na:
•budowie i modernizacji infrastruktury jednostek naukowych, centrów doskonałości,
•zakupie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej na rzecz przedsiębiorstw.

Typ beneficjenta:
•jednostki naukowe*;
•szkoły wyższe.
*Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615)

Propozycje projektów do umieszczenia w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WD można zgłaszać w terminie do 21 grudnia 2012 r.

Zaproszenie do składania propozycji projektów (pełna wersja):
Pobierz plik

20.09.2011

Zakończenie konsultacji społecznych projektu Opery Wrocławskiej

W związku ze zmianami w projekcie umieszczonym w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w PriorytecieVI „Turystyka i Kultura” pt. „Utworzenie powierzchni magazynowej na dekoracje i kostiumy dla Opery Wrocławskiej na terenie MPWiK”, dotyczącymi m.in.: tytułu, miejsca realizacji, terminu zakończenia rzeczowego oraz finansowego realizacji oraz wskaźników produktu w projekcie, Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w dniach od 18 sierpnia 2011 r. do 16września 2011 r. przedstawił do konsultacji społecznych propozycję ww. zmian. W ich toku, w tym m.in. w trakcie spotkania konsultacyjnego, które odbyło się w dniu 14 września br. w siedzibie UMWD, nie zgłoszono uwag.

Prezentacja zmian w projekcie „Utworzenie powierzchni magazynowej na dekoracje i kostiumy dla Opery Wrocławskiej na terenie MPWiK” przedstawiona na spotkaniu konsultacyjnym:
Pobierz plik

30.08.2011

Spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu Opery Wrocławskiej

Informujemy, że w związku z trwającymi konsultacjami społecznymi, któredotyczą propozycji zmian w projekcie "Utworzenie powierzchni magazynowej na dekoracje ikostiumy dla Opery Wrocławskiej na terenie MPWiK”, umieszczonym wIndykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 wpriorytecieVI Turystyka i kultura, w dniu 14 września 2011 r. w siedzibie UMWD (sala nr 318) Wybrzeże Słowackiego 12-14, o godz. 10.00 odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące ww. projektu.

18.08.2011

Konsultacje społeczne projektu Opery Wrocławskiej

Projekt Opery Wrocławskiej „Adaptacja budynku środków chemicznych MPWiK na magazyn dekoracji i kostiumów Opery Wrocławskiej” został umieszczony w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w Priorytecie VI Turystyka i Kultura uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 566/IV/11 z dnia 26 kwietnia br.
W związku ze zmianami w projekcie, którego nowy tytuł brzmi „Utworzenie powierzchni magazynowej na dekoracje i kostiumy dla Opery Wrocławskiej na terenie MPWiK”, dotyczącymi m.in.: tytułu, miejsca realizacji, terminu zakończenia rzeczowego oraz finansowego realizacji oraz wskaźników produktu w projekcie, Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przedstawia do konsultacji społecznych propozycję zmodyfikowanego projektu.

Tabela projektu do konsultacji

Jednocześnie informujemy, iż w ramach konsultacji społecznych odbędzie się spotkanie konsultacyjne w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego, o którego terminie poinformujemy w najbliższym czasie.

Uwagi prosimy kierować na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Regionalnego Programu Operacyjnego
Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
Wybrzeże Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław

oraz elektronicznie na adres: dpe@dolnyslask.pl

Uwagi do zmian w ww. projekcie można zgłaszać w terminie od 18 sierpnia 2011 r. do 16 września 2011 r.

Konsultacje społeczne ws. aktualizacji Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WD

W ramach aktualizacji INDYKATYWNEGO WYKAZU INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH Zarząd Województwa Dolnośląskiego (pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013) przedstawia do konsultacji społecznych propozycję aktualizacji Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Propozycje projektów, które mogą zostać umieszczone na Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 są dostępne poniżej.
Pobierz dokument

Propozycje projektów które mogą zostać umieszczone na Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 będą również prezentowane w ramach konferencji uzgodnieniowej. Konferencja odbędzie się 1 kwietnia br. we Wrocławiu, ul. Dobrzyńska 21-23, Vp. sala 510 w godzinach 9:00 – 13:00. Szczegółowy harmonogram konferencji poniżej.
Pobierz dokument
Informacja o propozycjach projektów, które zostały ocenione negatywnie i nie zostaną umieszczone na Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 są dostępne poniżej.
Pobierz dokument

Uwagi prosimy kierować na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Regionalnego Programu Operacyjnego
Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
Wybrzeże Słowackiego 12-14
Wrocław 50-411

oraz elektronicznie na adres:
dpe@dolnyslask.pl

Uwagi do propozycji aktualizacji Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 mogą być zgłaszane w terminie od 16 marca do 14 kwietnia 2011 r.

04.04.2011

Konferencja uzgodnieniowa propozycji projektów, które mogą zostać umieszone na IWIPK

W dn. 1 kwietnia 2011 r. odbyła się konferencja uzgodnieniowa nowych propozycji projektów, które moga zostać umieszone na Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WD. Poniżej dostępne są prezentacje dotyczące poszczególnych projektów, które były przedstawiane w trakcie spotkania.

Pobierz plik

Pobierz plik

Pobierz plik

Pobierz plik

Pobierz plik

Pobierz plik

Pobierz plik

Pobierz plik

Pobierz plik

Pobierz plik

Zaproszenie do składania w trybie indywidualnym propozycji projektów w ramach RPO WD

W ramach aktualizacjiINDYKATYWNEGO WYKAZU INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCHZarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, zaprasza do składania w trybie indywidualnym propozycji projektów w ramach następujących działań RPO WD:

Działanie 2.2 Rozwój usług elektronicznych na projekty dotyczące:

-tworzenia nowych i udoskonalania istniejących cyfrowych baz danych oraz systemów elektronicznej archiwizacji;

-budowy zintegrowanych systemów informatycznych administracji publicznej wspomagających zarządzanie (back-office); których efektem będzie wprowadzenie elektronicznych usług publicznych dla ludnościz terenu całego województwa realizowane wyłącznie przez jednostki administracji rządowej;

Działanie 4.4 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom na projekty dotyczące:

- regulacji i utrzymania cieków wodnych (pogłębianie, stabilizacja brzegów, prace remontowe w korytach rzecznych itd.), uwzględniające potrzeby ochrony przyrody, w tym bioróżnorodności;

- robót budowlanych i zakupu wyposażenia dla obiektów technicznej ochrony przeciwpowodziowej, zwiększających retencję wód powierzchniowych (np. wałów, przepompowni, magazynów przeciwpowodziowych, urządzeń piętrzących i zbiorników);

- prac ziemnych i robót budowlanych związanych z utrzymaniem i regulacją cieków wodnych, poprawiających bilans wodny wzlewniach, a także związanych z budową i remontem zbiorników wielofunkcyjnych, małej retencji i suchych zbiorników przeciwpowodziowych realizowane wyłącznie przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Działanie 4.5 Rekultywacja obszarów zdegradowanych.

- na projekty dotyczące rekultywacji obszarów zdegradowanych (w tym poprzemysłowychi powojskowych) polegających na zagospodarowaniu tych terenów na cele przyrodnicze, rekreacyjno-wypoczynkowe lub gospodarki proekologicznej, z wyłączeniem przeznaczenia tych terenów na działalność komercyjną lub odpłatną; wyłącznie projekty o charakterze ponadlokalnym (obejmujące co najmniej dwa powiaty) realizowane wyłącznie przez jednostki sektora finansów publicznych

Działanie 4.6 Wsparcie instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego na projekty dotyczące:

- systemu monitoringu i powiadamiania wszystkich komponentów środowiska naturalnego dotyczące zakupu specjalistycznego sprzętu technicznego i komputerowego, oprogramowania oraz budowy, modernizacji stosownych pomieszczeń.

- budowy, rozbudowy, modernizacji centrów ratownictwa i wyspecjalizowanych służb jak również zakupu specjalistycznego sprzętu technicznego (w tym środków łączności) tak, aby mogły one skutecznie ograniczać i zwalczać skutki katastrof i klęsk żywiołowych oraz technologicznych.

- rozwoju infrastruktury związanej z zapobieganiem oraz szybką likwidacją zagrożeńi skutków pożarowych (np. systemy ostrzegania, budowy leśnych dróg dojazdowych, punktów czerpania wody);

- budowy, rozbudowy centrów ratownictwa i wyspecjalizowanych służb jak również zakup specjalistycznego sprzętu technicznego tak, aby mogły one skutecznie ograniczać oraz zwalczać skutki związane z pożarami;

- rozminowania terenów powojskowych.

Wszystkie projekty musza posiadać charakter ponadlokalny (obejmować co najmniej dwa powiaty) realizowane wyłącznie przez jednostki sektora finansów publicznych, PGL Lasy Państwowei jego jednostki organizacyjne, parki narodowe i krajobrazowe.

Działanie 6.4 Turystyka kulturowa:

- na projekty dotyczące modernizacji obiektów zajmowanych przez instytucje kultury (wrazz zakupem niezbędnego sprzętu) oraz termomodernizacji oraz wykorzystania energii słonecznej (jako jeden z elementów projektów modernizacji obiektów zajmowanych przez instytucje kultury), realizowane wyłącznie przez instytucje kultury województwa współprowadzone zMinistrem właściwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

Działanie 7.1 Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego

- na projekty dotyczące budowy i modernizacji obiektów dydaktycznych szkół wyższych oraz/lub infrastruktury naukowo-badawczej wykorzystywanej w zajęciach dydaktycznych(w tym laboratoria, biblioteki) oraz/lub wyposażenia obiektów dydaktycznych i zaplecza szkół wyższych w niezbędny sprzęt, np. sprzęt laboratoryjny realizowane wyłącznie przez szkoły wyższe o liczbie studentów stacjonarnych iniestacjonarnych powyżej 15 tys.

Propozycje projektów do umieszczenia w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WD można zgłaszaćw terminie do 11 lutego 2011 r.

Pobierz plikZakończenie konsultacji

W związku z propozycją zmiany dotyczącą m.in. zakresu rzeczowego oraz wskaźników produktu w projekcie własnym Samorządu Województwa pn.:„Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi”umieszczonym w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 w Priorytecie III Transport, Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w dniach od 16.12.2009 do 15.01.2010r. przedstawił dokonsultacji społecznychpropozycję w/w zmian.

W ich toku, w tym m.in. w trakcie spotkania konsultacyjnego, które odbyło się w dniu 15 stycznia br. w siedzibie UMWD, nie zgłoszono uwag, jedynie sugestię Zarządu Powiatu Wołowskiego, aby jednocześnie z realizacją projektu podjęto stosowne działania w celu wyprowadzenia zwiększonego ruchu tranzytowego, spowodowanego jego realizacją, poprzez budowę obwodnicy Brzegu Dolnego ( kopia pisma w załączeniu).

Prezentacja zmian w projekcie Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi przedstawiona na spotkaniu konsultacyjnym
Pobierz plikSpotkanie konsultacyjne

Informujemy, że w związku z trwającymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi propozycji zmian w projekcie "Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi" umieszczonym w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w Priorytecie III Transport, w dniu15 stycznia 2010 r. w siedzibie UMWD (sala nr 318) Wybrzeże Słowackiego 12-14, o godz. 11.00 odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące w/w projektu.


Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dlaWojewództwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przedstawia dokonsultacji społecznych propozycję zmiany dotyczącą m.in. zakresu rzeczowego oraz wskaźników produktu w projekcie "Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi" umieszczonym w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 w Priorytecie III Transport

Pobierz dokument

Uwagi prosimy kierować na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Regionalnego Programu Operacyjnego
Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
Wybrzeże Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław

oraz elektronicznie na adres: dpe@dolnyslask.pl

Uwagi do zmian w w/w projekcie można zgłaszać w terminie od 16 grudnia 2009 r. do 15 stycznia 2010 r.


Konferencja uzgodnieniowa propozycji projektów, które zostaną umieszone na IWIPK

W dn. 28 maja 2009 r. odbyła się konferencja uzgodnieniowa 17 nowych propozycji projektów, które zostaną umieszone na Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WD. Poniżej dostępne są prezentacje dotyczące poszczególnych projektów, które były przedstawiane w trakcie spotkania.

Prezentacje:

Aktualizacja IWIPK
Pobierz plik

Działanie 1.2 „Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu”
Pobierz plik

3.1 „Infrastruktura drogowa”
Pobierz plik

Działanie 3.2 „Transport i infrastruktura kolejowa”
Pobierz plik

Działanie 3.3 „Transport miejski i podmiejski”
Pobierz plik

Działanie 4.6 „Wsparcie instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego”
Pobierz plik

Działanie 7.2 „Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych”
Pobierz plik


Konferencjaw ramach konsultacji społecznych aktualizacji IWIPK

W ramach konsultacji społecznych Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych propozycje projektów które mogą zostać umieszczone na Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 będą prezentowane w ramach konferencji uzgodnieniowej.

Konferencja odbędzie się 28 maja 2009 r. we Wrocławiu, ul. Dobrzyńska 21-23, Vp. sala 510 w godzinach 9:00-13:30.

Szczegółowy harmonogram konferencji
Pobierz dokumentKonsultacje społeczne propozycji aktualizacjiIndykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych

W ramach aktualizacji INDYKATYWNEGO WYKAZU INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, przedstawia do konsultacji społecznych propozycję aktualizacjiIndykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Propozycje projektów, które mogą zostać umieszczone na Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, są dostępne poniżej.
Pobierz dokument

Uwagi prosimy kierować na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Regionalnego Programu Operacyjnego
Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Wybrzeże Słowackiego 12-14
Wrocław 50-411

oraz elektronicznie na adres: dpe@dolnyslask.pl

Uwagi do propozycji aktualizacji Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 mogą być zgłaszanew terminie od 13 maja do 12 czerwca 2009 r.

Propozycje projektów które mogą zostać umieszczone na Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, będą również prezentowane w ramach konferencji uzgodnieniowej. Konferencja odbędzie się 28 maja 2009 r. we Wrocławiu, ul. Dobrzyńska 21-23, Vp. sala 510 w godzinach 9:00 – 15:30. Szczegółowy harmonogram konferencji zostanie podany w późniejszym terminie.Wyjaśnienia dotyczące wypełniania wniosku o umieszczenie projektu na IWIPK

Wyjaśnienia dotyczące wypełniania wniosku o umieszczenie projektu na Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach Działania 1.2 „Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu”

Ze względu na specyficzny zakres propozycji projektów realizowanych w ramach Działania 1.2 zachodzi konieczność wyjaśnienia sposobu wypełnienia niektórych punktów wniosku:

  1. pkt C.1.1 – przez miejsce realizacji projektu należy rozumieć obszar terytorialny z jakiego będą pochodzić MŚP dla których IOB będzie organizować wyjazdy na misje gospodarcze
  2. pkt C.1.2 – w tym punkcie należy zaznaczyć opcję „nie dotyczy”
  3. pkt C.2.8 – przez studium Wykonalności należy rozumieć Studium wykonalności lub inny równoważny dokument (np. Biznes Plan) wymagany na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu.

W przypadku wątpliwości dotyczących wypełnienia innych pól wniosku proszę kontaktować się z p. Tomaszem Tycem – nr tel. (071) 776 91 69


Konsultacje społeczne propozycji aktualizacjiIndykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych

W ramach aktualizacji INDYKATYWNEGO WYKAZU INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,zaprasza do składania w trybie indywidualnym propozycji projektów w ramach następujących działań RPO WD:

1.2 „Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu”

na projekty dotyczące organizacji wyjazdów dla MŚP na misje gospodarcze realizowane przez Instytucje Otoczenia Biznesu (zgodnie z definicją zawartą w URPO)

Propozycje projektów do umieszczenia w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WD można zgłaszaćw terminie od 9 marca do 10 kwietnia 2009 roku.

ponadto ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO informuje o naborze zamkniętym propozycjiprojektów wramach następujących działań RPO WD:

3.1 „Infrastruktura drogowa”

na wszystkie typy projektów wskazane w pkt 14Przykładowe rodzaje projektówSzczegółowego Opisu Priorytetów RPO WD realizowanewyłączniena drogach wojewódzkich przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei.

3.2 „Transport i infrastruktura kolejowa”

na projekty dotyczące likwidacji ograniczeń wynikających z braku lub złego stanu sieci kolejowej (wyłącznie projekty o dużym znaczeniu dla regionu) oraz modernizacji dworców, przystanków kolejowych wyłącznie w celu dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych realizowanewyłącznieprzez PKP PLK S.A. lub Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei.

3.3 „Transport miejski i podmiejski”

na projekty dotyczące zakupu nowych środków transportu kolejowego (wyłącznie dla potrzeb komunikacji miejskiej i podmiejskiej) realizowanewyłącznieprzez samorząd województwa lub Koleje Dolnośląskie S.A.

4.6 „Wsparcie instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego”

na wszystkie projektów dotyczące budowy, rozbudowy, modernizacji centrów ratownictwa i wyspecjalizowanych służb wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu technicznego (w tym środki łączności) tak, aby mogły one skutecznie ograniczać i zwalczać skutki katastrof i klęsk żywiołowych oraz technologicznych i/lub budowy, rozbudowy centrów ratownictwa i wyspecjalizowanych służb wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu technicznego tak, aby mogły one skutecznie ograniczać oraz zwalczać skutki związane z pożarami. realizowanewyłącznieprzez Komendę Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

7.2 „Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych”

na projekty o minimalnej wartości 10 mln PLN dotyczące wyposażenia obiektów dydaktycznych i zaplecza przedszkoli, szkół oraz placówek dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych i placówek kształcenia ustawicznego w niezbędny sprzęt (np. sprzęt laboratoryjny, sprzęt wykorzystywany do edukacji zawodowej) realizowanewyłącznieprzez samorząd województwa.

Zaproszenie do składania propozycji projektów
Pobierz dokument

Zestawienie rodzajów projektów realizowanych w trybie indywidualnym realizowanych w ramach IWIPK RPO WD (nabór 09.03.2009-10.04.2009)
Pobierz dokument

Propozycje projektów do umieszczenia w Indykatywnym Wykazie
Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WD można zgłaszać w terminie od 9 marca do 10 kwietnia 2009 roku.Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju indywidualne projekty kluczowestanowią przedsięwzięcia o strategicznym znaczeniu dla realizacji programu operacyjnego, wskazywane przez instytucję zarządzającą programem. Wdrożenie tych projektów jest niezwykle istotne z punktu widzenia osiągnięcia zakładanych wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, danego sektora bądź województwa. Projekty te w znaczący sposób przyczyniają się do realizacji założeń zawartych w Strategii Rozwoju Kraju, politykach/strategiach sektorowych oraz strategiach rozwoju województw.

Uchwała nr 2125/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12listopada 2008 r.
Pobierz dokument

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Indykatywna lista projektów indywidualnych)
Pobierz dokument

07.10.2008

Konsultacje społeczne nt. propozycji projektów planowanych do włączenia do IWIPK

Informujemy, iż w ramach aktualizacji Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych (IWIPK) Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (IZ RPO WD) przedstawił do konsultacji społecznych propozycję projektów, które planowane są do włączenia do IWIPK. Lista tych projektów dostępna jest w zakładceProjekty kluczowe.

Równolegle do konsultacji społecznych IZ RPO WD organizuje konferencje uzgodnieniowe, dotyczące w/w propozycji, na które bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Spotkania odbędą się w dniach 16 i 20 października 2008 r., we Wrocławiu przy ul. Dobrzyńskiej 21-23, sala 510 (V piętro), w godzinach od 10.00 do 14.00.

Szczegółowy plan konferencji
Pobierz dokument

17.09.2008

Konsultacje społeczne aktualizacji Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

W ramach aktualizacji Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przedstawia do konsultacji społecznych propozycję aktualizacji Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Propozycje projektów, które mogą zostać załączone do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 są dostępne na witrynie internetowejwww.rpo.dolnyslask.plw zakładceProjekty kluczowe.

Uwagi prosimy kierować na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Regionalnego Programu Operacyjnego
Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Wybrzeże Słowackiego 12-14
Wrocław 50-411

lub elektronicznie na adres:

dpe@dolnyslask.pl

Termin na zgłaszanie uwag do propozycji aktualizacji Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 upływa z dniem17 października 2008 r.

Kwota pozytywnie ocenionych propozycji projektów wnioskowanych do umieszczenia na IWIPK RPO WD w przypadku Działań 4.4, 6.3 oraz 6.4 przekracza dostępną alokację pochodzącą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W związku z powyższym Zarząd Województwa Dolnośląskiego po przeprowadzeniu konsultacji społecznych podejmie decyzję o ostatecznym kształcie dofinansowania.

Wynik oceny propozycji projektów
Pobierz dokument

Tabela konsultacje społeczne
Pobierz dokument

Prezentacja Konsultacje
Pobierz dokument

12.08.2011

W związku z aktualizacją Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych (IWIPK RPO WD) Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania propozycji projektów w trybie indywidualnym.

W związku z aktualizacjąIndykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych(IWIPK RPO WD) Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 zaprasza do składania propozycji projektów w trybie indywidualnym.


Nabór do Działania 3.2 „Transport i infrastruktura kolejowa”
Pobierz dokument


Nabór do Działania 4.4 „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom”
Pobierz dokument


Nabór do Działania 6.3 „Turystyka biznesowa”
Pobierz dokument


Nabór do Działania 6.4 „Turystyka kulturowa”
Pobierz dokument

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w województwie dolnośląskim:
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300
50-411 Wrocław,
Infolinia: 801 700 008
Tel. (71) 776 95 01, (71) 776 96 51, (71) 776 97 64, (71) 776 97 65
Fax (71) 776 98 41

e-mail: pife@dolnyslask.pl
rpo@dolnyslask.pl

Punkty w Regionie
kliknij tutaj

Realizacja RPO WD

Do tej pory wydaliśmy

4 798 249 493 PLN

Wartość podpisanych umów - dofinansowanie ze środków UE

5066080089 PLN

Stan na dzień 31.08.2015

Interaktywna mapa projektów RPO WD

Lista beneficjentów

Mapa dotacji UE

Galeria zdjęć