Regionalny Program Operacyjny
Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Dolnego Śląska

Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej RPO WD dotyczące zasad dofinansowania projektów w ramach Priorytetu VIII „Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku” oraz działania 5.4 "Zwiększenie efektywności energetycznej" RPO WD

W grudniu 2013 r. zmianie uległy Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej RPO WD dotyczące zasad dofinansowania projektów w ramach Priorytetu VIII „Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku” oraz działania 5.4 "Zwiększenie efektywności energetycznej" RPO WD

Pobierz plik

Informacja dla projektodawców - dokumenty dotyczące Ramowej Dyrektywy Wodnej

Zasady weryfikacji przesłanek z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej w odniesieniu do przedsięwzięć przeciwpowodziowych realizowanych w stanie prawnym obowiązującym przed i po 18 marca 2011
Pobierz plik

Zał nr 1. Wytyczne do ekspertyzy w zakresie oceny wpływu, oddziaływania przedsięwzięcia na cele ochrony wód w rozumieniu art. 4.1. w związku z art. 4.7. Ramowej Dyrektywy Wodnej
Pobierz plik

Zał nr 2. Definicje zagadnienia problemowe
Pobierz plik

Zał nr 3. Wariantowanie minimalizacji ryzyka
Pobierz plik

Zał nr 4 Lista sprawdzająca sprzed noweli RDW
Pobierz plik

Zał nr 5 Lista sprawdzająca po noweli RDW
Pobierz plik

Zasady dotyczące wyboru operatora do zarządzania projektem – priorytet 6 „Turystyka i Kultura”

Zasady dotyczące wyboru operatora do zarządzania projektem realizowanym w ramach priorytetu 6 RPO WD , celem uniknięcia występowania niedozwolonej pomocy publicznej

Pobierz plik

14.09.2012

Metodologia obliczania rekompensaty dla inwestycji planowanych do realizacji w ramach RPO WD dla działania 4.1 Gospodarka odpadami

Metodologia obliczania rekompensaty dla inwestycji planowanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 dla działania 4.1 Gospodarka odpadami (wrzesień 2012 r.)
Pobierz plik

Metodologia obliczania rekompensaty - studium przypadków
Pobierz plik

IZ RPO WD informuje, iż 13.09.2012 r. została przyjęta aktualizacja „Metodologii obliczania rekompensaty dla inwestycji planowanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 dla działania 4.1 Gospodarka odpadami”.

Zmiany przedmiotowej metodologii wynikały z konieczności dostosowania jej zapisów do Decyzji KE z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106. ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy Państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym. Omawiana aktualizacja zawiera m.in. informacje dla Beneficjenta w celu prawidłowego przedstawienia wyliczeń dotyczące rekompensaty i rozsądnego zysku, w tym przeliczenia poszczególnych składników rekompensaty na ekwiwalent dotacji, metodykę obliczania rozsądnego zysku i dopuszczalnego poziomu rekompensaty w oparciu o w/w Decyzję Komisji Europejskiej, jak również Komunikaty Komisji z dnia 20.12.2011 r. w zakresie usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym oraz Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z 27.07.2012 r. w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami.

Wprowadzone modyfikacje obowiązują przede wszystkim Wnioskodawców projektów złożonych w ramach naboru 50/K/4.1/2011, dla którego ocena formalna nie została zakończona. Zastosowanie w tym przypadku ma art. 29 ust. 4a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712): „Do czasu zawarcia wszystkich umów o dofinansowanie projektu z beneficjentami wyłonionymi w konkursie lub w wyniku rozpatrzenia środków odwoławczych przewidzianych w ustawie, instytucja ogłaszająca konkurs nie może spowodować pogorszenia zasad konkursu, warunków realizacji projektu oraz nakładać na podmioty ubiegające się o dofinansowanie dodatkowych obowiązków. Przepis ten nie ma zastosowania do przypadków, gdy konieczność zmiany wynika ze zobowiązań międzynarodowych lub przepisów innych ustaw.”

O dalszych niezbędnych działaniach dotyczących naboru 50/K/4.1/2011 Beneficjenci złożonych projektów zostaną poinformowani pisemnie w terminie późniejszym.

Ponadto przedmiotowa aktualizacja „Metodologii obliczania rekompensaty….”, jako wytyczna Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, będzie obowiązywała Wnioskodawców ewentualnych przyszłych naborów w ramach działania 4.1 Gospodarka odpadami, ogłaszanych i publikowanych po dacie przyjęcia niniejszej zmiany.


Metodologia obliczania rekompensaty dla inwestycji planowanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 dla działania 4.1 Gospodarka odpadami (marzec 2010 r.)
Pobierz dokument

Uchwała nr 4052/III/10 z uzasadnieniem
Pobierz dokument

Wytyczne dla beneficjentów RPO WD określające ramowe wymogi dotyczące przygotowania analizy wykonalności dla niektórych typów projektów w ramach RPO WD

Pobierz dokument

Wytyczne IZ RPO WD - inne

Wyjaśnienia dla Beneficjentów naboru nr 11/S/3.3/2009 w ramach działania 3.3 Transport miejski i podmiejski RPO WD dot. Wytycznych MRR w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym
Pobierz dokument

2010-08-31


Oświadczenie o stanie zaawansowania realizacji projektu – dotyczy Priorytetu VII "Edukacja", Działanie 7.1 "Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego"
Pobierz dokument

2009-12-22


Analiza prawna zabezpieczeń prawidłowej realizacji przez beneficjentów umów o dofinansowanie projektów w ramach RPO WD 2007-13
Pobierz dokument

2009-11-04


Pismo IZ RPO WD – realizacja projektów w zakresie promocji i informacji regionu
Pobierz dokument

2009-10-27


Pismo IZ RPO WD w sprawie opracowywania Koncepcji Subregionalnego Produktu Turystycznego
Pobierz dokument

2009-04-15


Pismo IZ RPO WD - budowa, modernizacja obiektów pełniących lub przeznaczonych do pełnienia funkcji schronisk turystycznych
Pobierz dokument

2009-05-13


Pismo IZ RPO WD w sprawie zdefiniowania kryterium "komplementarności" w ramach priorytetu 6 "Turystyka i kultura"
Pobierz dokument

2009-05-12

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w województwie dolnośląskim:
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300
50-411 Wrocław,
Infolinia: 801 700 008
Tel. (71) 776 95 01, (71) 776 96 51, (71) 776 97 64, (71) 776 97 65
Fax (71) 776 98 41

e-mail: pife@dolnyslask.pl
rpo@dolnyslask.pl

Punkty w Regionie
kliknij tutaj

Realizacja RPO WD

Do tej pory wydaliśmy

4 798 249 493 PLN

Wartość podpisanych umów - dofinansowanie ze środków UE

5066080089 PLN

Stan na dzień 31.08.2015

Interaktywna mapa projektów RPO WD

Lista beneficjentów

Mapa dotacji UE

Galeria zdjęć

zobacz więcej