Regionalny Program Operacyjny
Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Dolnego Śląska

Wzór umowy

I. Wzory umów o dofinansowanie dla preselekcji i naborów ogłoszonych przez IZRPOWD do dnia 19 września 2011 r.:

Wzór umowy o dofinansowanie projektu - bez pomocy publicznej i deminimis (13listopada2012r.)
Pobierz plik

Wzór umowy o dofinansowanie projektu - z pomocą de minimis (13listopada2012r.)
Pobierz plik

Wzór umowy o dofinansowanie projektu - z pomocą publiczną bez działania 1.4 i5.2 ze współfinansowaniem (13 listopada 2012r.)
Pobierz plik

Wzór umowy o dofinansowanie projektu - z pomocą publiczną dla działania 1.4 i5.2 ze współfinansowaniem (13 listopada 2012r.)
Pobierz plik


II. Wzory umów o dofinansowanie dla preselekcji i naborów ogłoszonych przez IZRPOWD od dnia 20 września 2011 r.:

Wzór umowy o dofinansowanie projektu - bez pomocy publicznej i de minimis
(13 listopada 2012 r.)
Pobierz plik

Wzór umowy o dofinansowanie projektu - z pomocą de minimis
(13 listopada 2012 r.)
Pobierz plik

Wzór umowy o dofinansowanie projektu - z pomocą publiczną bez działania 1.4 i 5.2 ze współfinansowaniem (13 listopada 2012 r.)
Pobierz plik

Wzór umowy o dofinansowanie projektu - z pomocą publiczną dla działania 1.4 i 5.2 ze współfinansowaniem (13 listopada 2012 r.)
Pobierz plik


Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 265/IV/11 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3720/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Pobierz dokument

Uchwała ZWD nr 1038/IV/11 z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3720/III/09z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o dofinansowanie projektu
Pobierz dokument

Uchwała ZWD nr 675/IV/11 z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie zmiany wzoru umowy o dofinansowanie projektu
Pobierz dokument

Uchwała ZWD nr 1225/IV/11 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie zmiany wzoru umowy o dofinansowanie projektu
Pobierz dokument

Uchwała ZWD nr 1554/IV/11 z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2007-2013(obowiązująca od 1.01.2012)
Pobierz dokument

Uchwała ZWD nr 1992/IV/12 z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zmiany wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2007-2013
Pobierz dokument

Uchwała ZWD nr 2234/IV/12 z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie zmiany wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2007-2013
Pobierz dokument

Uchwała ZWD nr 2783/IV/12 z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2007-2013
Pobierz dokument

Uchwała ZWD nr 2873/IV/12 z dnia 18września 2012 r. w sprawie zmiany wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2007-2013
Pobierz dokument

Uchwała ZWD nr 3134/IV/12 z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie zmiany wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2007-2013
Pobierz dokument

Wzory załączników do umowy

Karta wzorów podpisów (23.03.2010 r.)
Pobierz dokument

Harmonogram płatności - RPO WD (04.12.2009 r.)
Pobierz dokument

Harmonogram płatności - RPO WD - instrukcja wypełniania (04.12.2009 r.)
Pobierz dokument

Harmonogram realizacji zamówień - RPO WD (04.12.2009 r.)
Pobierz dokument

Harmonogram rzeczowo-finansowy - RPO WD (01.08.2011 r.)
Pobierz dokument

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu w ramach RPO WD na lata 2007-2013 (dotyczy projektów z wydatkami kwalifikowalnymi o różnym poziomie dofinansowania) (29.09.2009 r.)
Pobierz dokument

Harmonogram wydatków niekwalifikowalnych - RPO WD (04.12.2009 r.)
Pobierz dokument

Montaż finansowy projektu - RPO WD (26.04.2010 r.)
Pobierz dokument

Montaż finansowy projektu - PP (dla projektów objętych pomocą publiczną ze współfinansowaniem z budżetu państwa) (02.06.2010 r.)
Pobierz dokument

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT - RPO WD (01.01.2012 r.):
Pobierz dokument

Oświadczenie o numerze rachunku bankowego dla projektu (20.09.2011):
Pobierz dokument

Oświadczenie o zmianach niektórych danych i informacji dotyczących beneficjenta (01.01.2012 r.)
Pobierz dokument

Prognoza wydatków - RPO WD (04.12.2009 r.)
Pobierz dokument

Wskaźniki monitoringowe - RPO WD (04.12.2009 r.)
Pobierz dokument


Dodatkowe załączniki do umowy:

Oświadczenie Beneficjenta o spełnieniu definicji IOB (dotyczy projektów realizowanych przez Instytucje Otoczenia Biznesu)
Pobierz dokument

Oświadczenia o niekaralności (dotyczy projektów składanych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych):

  • Oświadczenie o niekaralności (przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną)
    Pobierz dokument
  • Oświadczenie o niekaralności (Wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą).
    Pobierz dokument

Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa (dotyczy projektów objętych pomocą publiczną)
Pobierz dokument

Archiwum

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w województwie dolnośląskim:
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300
50-411 Wrocław,
Infolinia: 801 700 008
Tel. (71) 776 95 01, (71) 776 96 51, (71) 776 97 64, (71) 776 97 65
Fax (71) 776 98 41

e-mail: pife@dolnyslask.pl
rpo@dolnyslask.pl

Punkty w Regionie
kliknij tutaj

Realizacja RPO WD

Do tej pory wydaliśmy

4 798 249 493 PLN

Wartość podpisanych umów - dofinansowanie ze środków UE

5066080089 PLN

Stan na dzień 31.08.2015

Interaktywna mapa projektów RPO WD

Lista beneficjentów

Mapa dotacji UE

Galeria zdjęć