Regionalny Program Operacyjny
Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Dolnego Śląska

Priorytet 9 „Miasta”

Głównym celem priorytetu 9 „Miasta” jest przeciwdziałanie marginalizacji obszarów miast województwa dolnośląskiego, na których nasilają się negatywne zjawiska społeczne i ekonomiczne oraz ulega degradacji stan fizyczny przestrzeni. Działania podjęte w ramach priorytetu prowadzić będą do odnowy najbardziej zdegradowanych obszarów miejskich oraz wzmocnienia struktur społeczno-ekonomicznych. Wsparcie udzielone zostanie w szczególności na zintegrowane rozwiązania traktujące kompleksowo problemy gospodarcze, społeczne i środowiskowe.

Jakie rodzaje projektów kwalifikują się do wsparcia w ramach Priorytetu?

W miastach powyżej 10 tys. mieszkańców:

 • Zakres typów projektów, jak w następujących priorytetach RPO:
  • Priorytet 2 „Społeczeństwo informacyjne” – z wyłączeniem projektów dotyczących modernizacji jednostek służby zdrowia;
  • Priorytet 3 „Transport” – z wyłączeniem projektów dotyczących taboru miejskiego i kolejowego;
  • Priorytet 4 „Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne”;
  • Priorytet 5 „Energetyka”;
  • Priorytet 6 „Turystyka i Kultura”;
  • Priorytet 7 „Edukacja”;
 • realizacja przedsięwzięć niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obszaru wsparcia, w szczególności:
  • drobna infrastruktura przestrzeni publicznych,
  • zapewnienie odpowiednich warunków lokalnych oraz wyposażenie instytucji i organizacji działających w zakresie pomocy społecznej,
  • zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych oraz wyposażenie samorządów gospodarczych i zawodowych oraz związków zawodowych;
 • inwestycje w dziedzinie mieszkalnictwa zgodnie z zakresem przedstawionym w art. 47 Rozporządzenie (WE)1828/2006:
  • renowacja części wspólnych budynków mieszkalnych, tj.
   • odnowienie następujących głównych elementów konstrukcji budynku: dachu, elewacji zewnętrznej, stolarki okiennej i drzwiowej, klatki schodowej, korytarzy wewnętrznych / zewnętrznych, wejścia i elementów jego konstrukcji zewnętrznej, windy;
   • instalacje techniczne budynku;
   • działania w zakresie oszczędności energetycznej;
  • przygotowania do użytkowania nowoczesnych, socjalnych budynków mieszkalnych dobrego standardu poprzez renowację i adaptację budynków istniejących, stanowiących własność władz publicznych lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych;
 • przedsięwzięcia z zakresu współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej w celu zapewnienia wymiany dobrych praktyk oraz doświadczeń w zakresie obszarów przewidzianych do realizacji w niniejszym priorytecie (na realizację projektów z zakresu współpracy międzyregionalnej zostanie przeznaczonych nie więcej niż 0,5% alokacji środków EFRR przewidzianych w tym Priorytecie).

W miastach poniżej 10 tys. mieszkańców:

 • realizowane będą jedynie projekty z zakresu mieszkalnictwa oraz współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej

Wymienione powyżej typy projektów muszą realizować cele Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR), przyjmowanego przez władze poszczególnych miast. Muszą być także usytuowane na wyznaczonym obszarze miasta przewidzianym do rewitalizacji, tzw. obszarze wsparcia, który zostaje wyznaczony przez władze miasta w LPR. Dopuszcza się możliwość aktualizacji istniejącego LPR.

Kto może ubiegać się o środki na realizację projektów w ramach Priorytetu (przykładowa lista beneficjentów)?

 • beneficjenci wymienieni w priorytetach „Społeczeństwo informacyjne”, „Transport”, „Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne”, „Energetyka”, „Turystyka i Kultura” oraz „Edukacja”,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy.

Wyżej wymienioną przykładową listę beneficjentów kwalifikujących się do wsparcia w ramach Priorytetu doprecyzowujeSzczegółowy opis priorytetów RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013(dostępny w zakładceDokumenty i wytyczne) oraz ogłoszenia o naborze wniosków w ramach Programu.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w województwie dolnośląskim:
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300
50-411 Wrocław,
Infolinia: 801 700 008
Tel. (71) 776 95 01, (71) 776 96 51, (71) 776 97 64, (71) 776 97 65
Fax (71) 776 98 41

e-mail: pife@dolnyslask.pl
rpo@dolnyslask.pl

Punkty w Regionie
kliknij tutaj

Realizacja RPO WD

Do tej pory wydaliśmy

4 798 249 493 PLN

Wartość podpisanych umów - dofinansowanie ze środków UE

5066080089 PLN

Stan na dzień 31.08.2015

Interaktywna mapa projektów RPO WD

Lista beneficjentów

Mapa dotacji UE

Galeria zdjęć