Regionalny Program Operacyjny
Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Dolnego Śląska

Priorytet 5 „Energetyka”

Głównym celem priorytetu 5 „Energetyka” jest poprawa stanu infrastruktury energetycznej regionu poprzez modernizację sieci dystrybucji energii w celu zmniejszenia strat i zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii. Istotne będzie również zmniejszenie udziału paliw stałych oraz uwzględnienie wymagań ochrony środowiska w procesie wytwarzania energii.

Jakie rodzaje projektów kwalifikują się do wsparcia w ramach Priorytetu?

  • wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych ze szczególnym uwzględnieniem elektrowni wodnych;
  • przebudowa istniejących sieci dystrybucji energii elektrycznej niskiego i średniego napięcia (działania te będą realizowane głównie na obszarach wiejskich i małych miast);
  • budowa nowych sieci dystrybucji energii elektrycznej niskiego i średniego napięcia wyłącznie w celu zaspokojenia potrzeb terenów inwestycyjnych oraz społecznego budownictwa mieszkaniowego na obszarach małych miast;
  • budowa ciepłowni oraz ich przebudowa lub rozbudowa, a także wyposażenie w celu poprawy sprawności energetycznej;

Preferowane będą ciepłownie wykorzystujące odnawialne źródła energii.

  • inwestycje dotyczące budowy, przebudowy i rozbudowy sieci dystrybucji ciepła;
  • budowa i rozbudowa gazowych sieci dystrybucji gazu w celu większego upowszechniania tego źródła energii, zwłaszcza dla celów grzewczych.

Kto może ubiegać się o środki na realizację projektów w ramach Priorytetu (przykładowa lista beneficjentów)?

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • przedsiębiorstwa.

Wyżej wymienioną przykładową listę beneficjentów kwalifikujących się do wsparcia w ramach Priorytetu doprecyzowujeSzczegółowy opis priorytetów RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013(dostępny w zakładceDokumenty i wytyczne) oraz ogłoszenia o naborze wniosków w ramach Programu.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w województwie dolnośląskim:
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300
50-411 Wrocław,
Infolinia: 801 700 008
Tel. (71) 776 95 01, (71) 776 96 51, (71) 776 97 64, (71) 776 97 65
Fax (71) 776 98 41

e-mail: pife@dolnyslask.pl
rpo@dolnyslask.pl

Punkty w Regionie
kliknij tutaj

Realizacja RPO WD

Do tej pory wydaliśmy

4 798 249 493 PLN

Wartość podpisanych umów - dofinansowanie ze środków UE

5066080089 PLN

Stan na dzień 31.08.2015

Interaktywna mapa projektów RPO WD

Lista beneficjentów

Mapa dotacji UE

Galeria zdjęć