Regionalny Program Operacyjny
Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Dolnego Śląska

14.05.2015

Poradnik dla beneficjenta - wersja nr 27

W dniu 12 maja br. dokonano aktualizacji Poradnika dla beneficjenta. Zmiana dotyczy zapisów podrozdziału 4.7.”Zamówienia Publiczne” projektów finansowanych ze środków EFRR w ramach RPO WD na lata 2007-2013 i ma charakter techniczny, w wyniku którego doprecyzowano zapis dotyczący nakładania korekt finansowych. Dotychczasowy zapis umieszczony w Poradniku dla beneficjenta mógł bowiem sugerować, że podstawą do nałożenia korekty finansowej za naruszenie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych jest tylko takie naruszenie, które pozostaje jednocześnie w sprzeczności z prawem wspólnotowym lub przepisami polskimi, które to prawo implementuje. Tymczasem Komisja Europejska jak również Europejski Trybunał Sprawiedliwości przyjmują szeroką wykładnię przesłanki naruszenia prawa wspólnotowego, obejmującą zarówno naruszenie prawa unijnego, jak i prawa krajowego. Przyjęcie takiej wykładni naruszenia prawa oznacza, iż do popełnienia nieprawidłowości, w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, dochodzi również wtedy gdy naruszony został przepis krajowy ustanawiający wymogi związane z wydatkowaniem środków finansowych budżetu Unii, przyjęty w obszarach nieuregulowanych prawem unijnym lub ustanawiający wymogi bardziej rygorystyczne od tych, które wynikają z przepisów prawa Unii. Wykrycie naruszenia czy to tego prawa, czy też prawa krajowego i uznanie go za nieprawidłowość, w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, prowadzi do powstania obowiązków ustanowionych prawem unijnym, a wiążących się z wykryciem nieprawidłowości, w tym obowiązku odzyskania przez państwo członkowskie kwot wydatkowanych. (por. wyroki WSA w Łodzi III SA/Łd 829/12, III SA/Łd 831/12, III SA/Łd 829/12).

Poradnik dla beneficjenta wersja 27 z dnia 12 maja 2015 r.

23.07.2014

Poradnik dla beneficjenta - wersja nr 26

17 lipca 2014 r. została zatwierdzona nowa wersja Poradnika dla beneficjenta (wersja 26)

Poradnik dla beneficjenta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 z wyłączeniem Działania 1.1, 1.2, 5.1 i 5.3 oraz Priorytetu 10 (wersja nr 26)

Zmiana w Poradniku (na s. 47 i 156) dotyczy dokumentu pn. „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE w ramach RPO WD 2007-2013 ” i ma charakter techniczny: zrezygnowano ze wskazywania w treści Poradnika numeru uchwały określającej wersję taryfikatora korekt finansowych, zastępując to ogólnym zaleceniem stosowania jego aktualnie obowiązującej wersji.

10.04.2014

Poradnik dla beneficjenta - wersja nr 25

7kwietnia2014 r. została zatwierdzona nowa wersja Poradnika dla beneficjenta (wersja 25)

Poradnik dla beneficjenta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 z wyłączeniem Działania 1.1, 1.2, 5.1 i 5.3 oraz Priorytetu 10 (wersja nr 25)

Najważniejsze zmiany wprowadzone do 25 wersji Poradnika dla beneficjenta dotyczą:

- uzupełnienia zapisów w zakresie prowadzonych kontroli problemowych, na dokumentach, w siedzibie kontrolującego w ramach prawidłowości udzielenia zamówień publicznych – zachowania zasady konkurencyjności w obszarach wskazanych przez audyty KE;

- uzupełnienie zapisów w zakresie kontroli trwałości;

- zmianę zapisów w zakresie podstawy nałożenia korekty finansowej.

Poradnik dla beneficjentaRPO WD - "śledź zmiany"

24.08.2013

Poradnik dla beneficjenta - wersja nr 24

20 sierpnia 2013 r. została zatwierdzona nowa wersja Poradnika dla beneficjenta (wersja 24)

Poradnik dla beneficjenta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 z wyłączeniem Działania 1.1, 1.2, 5.1 i 5.3 oraz Priorytetu 10 (wersja nr 24)

Najważniejsze zmiany wprowadzone do 24 wersji Poradnika dla beneficjenta dotyczą:

- zasad poprawnego przygotowania i wypełnienia wniosku beneficjenta o płatność m.in. w zakresie opisu procedury weryfikacji merytorycznej i finansowej wniosków;

- zmiany zapisu dotyczącego obowiązku rozliczenia min. 70% pobranej zaliczki w terminie do 3 miesięcy od dnia jej przekazania;

- zmian redakcyjnych wynikających ze zmiany wewnętrznych procedur.

Poradnik dla beneficjenta - wersja nr 23

9 lipca 2013 r. została zatwierdzona nowa wersja Poradnika dla beneficjenta (wersja nr 23).

Najważniejsze zmiany wprowadzone do Poradnika dla beneficjenta w wersji 23 znajdują się w rozdziale 5. „Tryby naboru, ocena i wybór projektów”, 6.5. „Ocena merytoryczna” 6.7. „Procedura odwoławcza” i dotyczą:

• zmiany kryteriów wyboru projektów w zakresie oceny strategicznej i merytorycznej;

• zmiany ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w zakresie procedury odwoławczej;

• dostosowania do zapisów ZIW w zakresie oceny projektów w związku ze zmianą ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

Poradnik dla beneficjenta - wersja nr 22

Poradnik dla beneficjenta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 z wyłączeniem Działania 1.1, 1.2, 5.1 i 5.3 oraz Priorytetu 10 (wersja nr 22)
Pobierz dokument

Poradnik dla beneficjenta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 z wyłączeniem Działania 1.1, 1.2, 5.1 i 5.3 oraz Priorytetu 10” (wersja nr 22), zatwierdzony dnia 29marca 2013 r.

Najważniejsze wprowadzone zmiany dotyczą:

  • wprowadzenia zmian w całym dokumencie polegających na modyfikacji nazewnictwa komórek organizacyjnych wymienionych w Poradniku, wynikających ze zmiany w strukturze Departamentu, na mocy której powstał Departament Funduszy Europejskich z połączenia dotychczasowych: Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.
  • w rozdziale 10.6. „Możliwe modyfikacje projektu po podpisaniu umowy/porozumienia i podjęciu uchwały o dofinansowanie projektu” wprowadzono zmianę informującą o możliwości zwiększenia wartości dofinansowania z EFRR, która została wprowadzona w celu pełniejszego wykorzystania przez beneficjentów dostępnej alokacji w ramach RPO WD (zalecenia MRR o sygn. DKF-IV-8121-165-GB/12 N.K.112248/12). Doprecyzowano również zapisy dotyczące zmiany wielkości wskaźników rezultatu.

Archiwum

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w województwie dolnośląskim:
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300
50-411 Wrocław,
Infolinia: 801 700 008
Tel. (71) 776 95 01, (71) 776 96 51, (71) 776 97 64, (71) 776 97 65
Fax (71) 776 98 41

e-mail: pife@dolnyslask.pl
rpo@dolnyslask.pl

Punkty w Regionie
kliknij tutaj

Realizacja RPO WD

Do tej pory wydaliśmy

4 798 249 493 PLN

Wartość podpisanych umów - dofinansowanie ze środków UE

5066080089 PLN

Stan na dzień 31.08.2015

Interaktywna mapa projektów RPO WD

Lista beneficjentów

Mapa dotacji UE

Galeria zdjęć