Regionalny Program Operacyjny
Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Dolnego Śląska

Zamówienia publiczne

16.06.2014

Zmiana Wytycznych IZ RPO WD w zakresie zasad udzielania zamówień publicznych i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych ustawą PZP w ramach RPO WD (10 czerwca 2014 r.)

Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 5809/IV/14 z dnia 10.06.2014 r. zmienił treść „Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (z wyłączeniem działania 1.3)”. Przedmiotowa zmiana związana jest z koniecznością dostosowania treści ww. Wytycznych do przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. Poz. 907 z późn. zm.). Od dnia 16 kwietnia 2014 r. zaczęły obowiązywać przepisy ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. Poz. 423). Jedną z istotniejszych zmian było podwyższenie kwoty (z 14 000 EURO do 30 000 EURO), do wysokości której zamawiający nie są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym, w celu zapewnienia realizacji przez Wnioskodawców/Beneficjentów RPO WD polityki horyzontalnej, dotyczącej ochrony uczciwej konkurencji przy udzielaniu zamówień publicznych w ramach RPO WD, których wartość wyłącza stosowanie przepisów ww. ustawy, Instytucja Zarządzająca RPO WD zwiększa wartość progową stosowania ww. Wytycznych (z 14 000 EURO do 30 000 EURO). W konsekwencji przedmiotowej zmiany, wszyscy Wnioskodawcy/Beneficjenci będący podmiotami publicznymi, którzy ze względu na wartość zamówienia realizowanego w ramach RPO WD (poniżej progu 30 000 EURO) nie będą podlegać ustawie Prawo zamówień publicznych, będą zobowiązani do stosowania zasad określonych w ww. Wytycznych.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia 16.04.2014 r., tj. od dnia zmiany przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w ww. zakresie.


Uchwała nr 5809_IV_14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 czerwca 2014 r. wraz z uzasadnieniem.

Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (z wyłączeniem działania 1.3).

14.09.2012

Zmiana Wytycznych IZ RPO WD w zakresie zasad udzielania zamówień publicznych i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych ustawą PZP w ramach RPO WD (12 września 2012 r.)

Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (z wyłączeniem działania 1.3):
Pobierz plik

Karta zamówienia A – dla Wnioskodawców/Beneficjentów nienależących do sektora finansów publicznych:
Pobierz plik

Karta zamówienia B – dla Wnioskodawców/Beneficjentów będących podmiotami publicznymi lub zamawiającymi sektorowymi:
Pobierz plik

Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 2865/IV/12 z dnia 12.09.2012 r. przyjął zmiany w Wytycznych ws. zamówień publicznych nie objętych PZP w ramach RPO WD.
Uchwała ZWD nr 2865/IV/12 z dnia 12.09.2012 r.:
Pobierz plik

31.01.2012

Zmiana uchwały zatwierdzającej Wytyczne IZ RPO WD w zakresie zasad udzielania zamówień publicznych

Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 1742/IV/12 z dnia 24.01.2012 r. przyjął zmiany w treści uchwały z dnia 27.07.2011 r. zatwierdzającej zmiany do Wytycznych ws. zamówień publicznych nie objętych PZP w ramach RPO WD.

Treść Wytycznych nie uległa zmianie.

Uchwała nr 1742/IV/12 ZWD z dnia 24.01.2012 r. w sprawie zmiany uchwały zatwierdzającej Wytyczne IZ RPO WD w zakresie zasad udzielania zamówień publicznych i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych ustawą PZP w ramach RPO WD:
Pobierz dokument

27.07.2011

Zmiana Wytycznych IZ RPO WD w zakresie zasad udzielania zamówień publicznych i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych ustawą PZP w ramach RPO WD (27 lipca 2011 r.)


Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 1036/IV/11 z dnia 27.07.2011 r. przyjął zmiany w Wytycznych ws. zamówień publicznych nie objętych PZP w ramach RPO WD.

Uchwała Zarządu

Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (z wyłączeniem działania 1.3)

Karta zamówienia A – dla Wnioskodawców/Beneficjentów nienależących do sektora finansów publicznych

Karta zamówienia B – dla Wnioskodawców/Beneficjentów będących podmiotami publicznymi lub zamawiającymi sektorowymi

14.06.2011

Zmiana Wytycznych IZ RPO WD w zakresie zasad udzielania zamówień publicznych i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych ustawą PZP w ramach RPO WD (14 czerwca 2011r.)

Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 784/IV/11 z dnia 14.06.2011 r. przyjął zmiany w Wytycznych ws. zamówień publicznych nie objętych PZP w ramach RPO WD.

Uchwała Zarządu: Pobierz dokument

Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (z wyłączeniem działania 1.3): Pobierz dokument

Karta zamówienia A – dla Wnioskodawców/Beneficjentów nienależących do sektora finansów publicznych: Pobierz dokument

Karta zamówienia B – dla Wnioskodawców/Beneficjentów będących podmiotami publicznymi lub zamawiającymi sektorowymi: Pobierz dokument

Zmiana Wytycznych IZ RPO WD w zakresie zasad udzielania zamówień publicznych i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych ustawą PZP w ramach RPO WD (23 marca 2010 r.)

Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (z wyłączeniem działania 1.3) (23 marca 2010)
Pobierz dokument

Karta zamówienia A - dla Wnioskodawców/Beneficjentów nienależących do sektora finansów publicznych
Pobierz dokument

Karta zamówienia B - dla Wnioskodawców/Beneficjentów będących podmiotami publicznymi lub zamawiającymi sektorowymi
Pobierz dokument

Do postępowań o udzielenie zamówień wszczętych i ostatecznie nie zakończonych przez Wnioskodawców/Beneficjentów w ramach RPO WD przed dniem 23.03.2010 stosuje się Wytyczne dotychczasowe.

Rekomendacje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerów

InformacjaIZ RPO WD o rekomendacjach Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczących udzielania zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych

Pobierz dokument

Rekomendacje Prezesa UZPw sprawieudzielania zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerów

Pobierz dokument

Zmiana Wytycznych IZ RPO WD w zakresie zasad udzielania zamówień publicznych i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych ustawą PZP w ramach RPO WD (22 grudnia 2009 r.)

Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 3764/III/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. przyjął zmiany w wytycznych ws. zamówień publ. nie objętych PZP (22 grudnia 2009r.)
Pobierz dokument

2009-12-22

Zmiana Wytycznych IZ RPO WD w zakresie zasad udzielania zamówień publicznych i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych ustawą PZP w ramach RPO WD (12 października 2009 r.)

Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (12 października 2009r.)
Pobierz dokument

Załącznik nr 1 do Wytycznych - Karta zamówienia A - dla Beneficjentów nienależących do sektora finansów publicznych
Pobierz dokument

Załącznik nr 2 do Wytycznych - Karta zamówienia B - dla Beneficjentów będących podmiotami publicznymi lub zamawiającymi sektorowymi
Pobierz dokument

Uchwała nr 3427/III/09 z dnia 12 października 2009 r.
Pobierz dokument

2009-10-12

Informacja IZ RPO WD dotycząca wyboru wykonawców oraz stosowania PZP przez wspólnoty mieszkaniowe

Pobierz dokument

2009-07-12

Zmiana Wytycznych IZ RPO WD w zakresie zasad udzielania zamówień publicznych i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych ustawą PZP w ramach RPO WD (14 kwietnia 2009 r.)

Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (14 kwietnia 2009r.)
Pobierz dokument

Karta zamówienia A - dla Beneficjentów nienależących do sektora finansów publicznych
Pobierz dokument

Karta zamówienia B - dla Beneficjentów będących podmiotami publicznymi lub zamawiającymi sektorowymi
Pobierz dokument

Uchwała nr 2641/III/09 z dnia 14 kwietnia 2009 r.
Pobierz dokument

2009-04-14

Zmiana Wytycznych IZ RPO WD w zakresie zasad udzielania zamówień publicznych i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych ustawą PZP w ramach RPO WD (27 stycznia 2009 r.)

Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (27 stycznia 2009r.)
Pobierz dokument

Karta zamówienia A – dla Beneficjentów nienależących do sektora finansów publicznych
Pobierz dokument

Karta zamówienia B – dla Beneficjentów będących podmiotami publicznymi lub zamawiającymi sektorowymi
Pobierz dokument

Uchwała nr 2363/III/09 z dnia 27 stycznia 2009 r.
Pobierz dokument

2009-01-27

Zmiana Wytycznych IZ RPO WD w zakresie zasad udzielania zamówień publicznych i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych ustawą PZP w ramach RPO WD (9 września 2008 r.)

Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (9 września 2008r.)
Pobierz dokument

Karta zamówienia A – dla Beneficjentów nienależących do sektora finansów publicznych
Pobierz dokument

Karta zamówienia B – dla Beneficjentów będących podmiotami publicznymi lub zamawiającymi sektorowymi
Pobierz dokument

Uchwała nr 1908/III/08 z dnia 9 września 2008 r.
Pobierz dokument

2008-09-09

Komunikat wyjaśniający IZ RPO WD w sprawie przestrzegania procedur zamówień publicznych w projekcie RPO WD

Pobierz dokument

2009-07-24

Pismo wyjaśniające Instytucji Zarządzającej RPO WD z dnia 31 marca 2008r.

Pismo wyjaśniające Instytucji Zarządzającej RPO WD nr DRPO.0290/293/DRPO-Z/335/PW/08 z dnia 31 marca 2008 r.
Pobierz plik

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w województwie dolnośląskim:
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300
50-411 Wrocław,
Infolinia: 801 700 008
Tel. (71) 776 95 01, (71) 776 96 51, (71) 776 97 64, (71) 776 97 65
Fax (71) 776 98 41

e-mail: pife@dolnyslask.pl
rpo@dolnyslask.pl

Punkty w Regionie
kliknij tutaj

Realizacja RPO WD

Do tej pory wydaliśmy

4 798 249 493 PLN

Wartość podpisanych umów - dofinansowanie ze środków UE

5066080089 PLN

Stan na dzień 31.08.2015

Interaktywna mapa projektów RPO WD

Lista beneficjentów

Mapa dotacji UE

Galeria zdjęć