Regionalny Program Operacyjny
Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Dolnego Śląska

Załączniki do wniosku

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (wersja z 22 lipca 2011 r.)
Pobierz dokument

Załącznik nr 3 dla partnera
Pobierz dokument

Załącznik nr 4a - Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko
Pobierz dokument

Załącznik nr 4b - Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000
Pobierz dokument
Informacja dotycząca załącznika 4b
Pobierz dokument

Załącznik nr 5 - Oświadczenie wnioskodawcy o zapewnieniu środków finansowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji projektu
Pobierz dokument

Załącznik nr 5 dla partnera - Oświadczenie wnioskodawcy o zapewnieniu środków finansowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji projektu
Pobierz dokument
Załącznik nr 5a - Oświadczenie wnioskodawcy o zapewnieniu środków finansowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji projektu (dotyczy projektów objętych pomocą publiczną)
Pobierz dokument

Załącznik nr 6a -Formularz wyliczenia luki finansowej (model prosty)
Pobierz dokument

Załącznik nr 6b - Formularz wyliczenia luki finansowej (model złożony)
Pobierz dokument

Załącznik nr 7a - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Pobierz dokument

Załącznik nr 7b - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu
Pobierz dokument

Załącznik nr 13a - Pomoc publiczna
Pobierz dokument

Oświadczenie do załacznika 13a
Pobierz dokument

Załącznik nr 13 b - Pomoc de minimis
Pobierz dokument

Załącznik nr 16 - Kategorie wydatków w ramach realizowanego projektu w przypadku połączenia w jednym projekcie różnych rodzajów przedsięwzięć
Pobierz dokument

UWAGA – udział w realizacji projektu innych podmiotów
Pobierz dokument

Załącznik nr 19
Pobierz dokument

Inne załączniki do wniosku o dofinansowanie

Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa (dotyczy projektów objętych pomocą publiczną)
Pobierz dokument

Oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu „efektu zachęty” (dotyczy Wnioskodawców będących przedsiębiorstwami innymi niż MŚP i projektów objętych schematami pomocy publicznej, w których zawarty jest taki wymóg)
Pobierz dokument

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu w ramach RPO WD na lata 2007-2013 (dotyczy projektów z wydatkami kwalifikowalnymi o różnym poziomie dofinansowania)
Pobierz dokument

Instrukcja wypełniania Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu w ramach RPO WD na lata 2007-2013
Pobierz dokument

Oświadczenia o niekaralności (dotyczy projektów składanych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych)

  • Oświadczenie o niekaralności (przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną)
    Pobierz dokument
  • Oświadczenie o niekaralności (Wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą).
    Pobierz dokument

Oświadczenie o kwalifikowalności rat kapitałowych z tytułu leasingu (dotyczy projektów finansowanych leasingiem).
Pobierz dokument

Załączniki do wniosku– współpraca

Załącznik nr 1
Pobierz dokument

Załącznik nr 2
Pobierz dokument

Załącznik nr 3
Pobierz dokument

Załącznik nr 6
Pobierz dokument

Dodatkowy załącznik do wniosku dla priorytetu „Miasta”

W przypadkupriorytetu „Miasta”,jeżeli projekt dotyczy inwestycji w zakresie mieszkalnictwa i jest projektem realizowanym w procedurze partnerskiej typujst (lider) – wspólnoty mieszkaniowe (partnerzy), wymagane jest oświadczenie, w którym beneficjent zobowiązuje się do przekazania partnerom środków pozyskanych z RPO WD 2007-2013 na zasadach pomocy de mini mis (tzw. pomoc drugiego stopnia).
Pobierz dokument

Dokumenty archiwalne

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w województwie dolnośląskim:
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300
50-411 Wrocław,
Infolinia: 801 700 008
Tel. (71) 776 95 01, (71) 776 96 51, (71) 776 97 64, (71) 776 97 65
Fax (71) 776 98 41

e-mail: pife@dolnyslask.pl
rpo@dolnyslask.pl

Punkty w Regionie
kliknij tutaj

Realizacja RPO WD

Do tej pory wydaliśmy

4 798 249 493 PLN

Wartość podpisanych umów - dofinansowanie ze środków UE

5066080089 PLN

Stan na dzień 31.08.2015

Interaktywna mapa projektów RPO WD

Lista beneficjentów

Mapa dotacji UE

Galeria zdjęć