Regionalny Program Operacyjny
Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Dolnego Śląska

Studium wykonalności

Metodologia opracowania studium wykonalności


W związku z opublikowaniem przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego:

  • „Instrukcji oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg wojewódzkich”
  • „Instrukcji oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg powiatowych”
  • „Instrukcji oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg gminnych”

zawierających wytyczne przygotowania analizy ekonomicznej dla przedsięwzięć drogowych, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym informuje, że przygotowanie analizy kosztów i korzyści CBA (Cost-Benefit Analysis), w tym także obliczenie obligatoryjnego wskaźnika„oszczędność czasu na nowych i zmodernizowanych drogach:

  • w przewozach pasażerskich
  • w przewozach towarowych”,

należy dokonać zgodnie z w/w instrukcjami.

W przypadku naboru w trybie systemowym nr 1 – 3.1 Infrastruktura drogowa powyższy wskaźnik należy uwzględnić - po procedurze preselekcji, przy wypełnianiu właściwego Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, EFRR.

Analizy przygotowane wg wytycznych „Niebieskiej Księgi” należy uzupełnić o obliczenie w/w wskaźnika wg metodologii przedstawionej w instrukcjach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg wojewódzkich
Pobierz dokument

Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg powiatowych
Pobierz dokument

Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg gminnych
Pobierz dokument

Metodologia opracowania studium wykonalności - analiza ekonomiczno-finansowa na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 (wersja z 4.01.2012 r.) obowiązująca Wnioskodawców składających propozycje projektów/projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, w odpowiedzi na nabory ogłaszane i opublikowane po 4 stycznia 2012 r. na stronie www.rpo.dolnyslask.pl

Pobierz dokument

Pobierz dokument (wersja "zaznacz zmiany")

Załącznik nr 6a -Formularz wyliczenia luki finansowej (model prosty)
Pobierz dokument

Załącznik nr 6b -Formularz wyliczenia luki finansowej (model złożony)
Pobierz dokument

Założenia projekcji finansowej dla celów przeprowadzenia analizy ekonomiczno-finansowej projektu
Pobierz dokument

Dokumenty archiwalne


Dokumenty dot. Metodologii przygotowania Studium Wykonalności:

Niebieska Księga - Analiza kosztów i korzyści inwestycyjnych w sektorze transportu:

Metodyka sporządzania analiz dla projektów realizowanych w Polsce, finansowanych z funduszy Unii Europejskiej

Podręcznik dla beneficjentów
Pobierz dokument

Aneks
Pobierz dokument

Projekty drogowe
Pobierz dokument

Projekty kolejowe
Pobierz dokument

Projekty infrastruktury transportu lotniczego
Pobierz dokument

Projekty transportu kombinowanego/intermodalnego
Pobierz dokument

Projekty transportu publicznego
Pobierz dokument

Projekty infrastruktury transportu morskiego
Pobierz dokument

Ustalając zakres SW dla projektów sektora transportu, zaleca się korzystać z wytycznych dotyczących zakresu studium wykonalności opracowywanych dla POIŚ odnośnie infrastruktury drogowej (dostępnych w zakładce programu operacyjnego nawww.mrr.gov.pl), w tym z Niebieskich Ksiąg, które stanowią wytyczne w zakresie przeprowadzania analizy kosztów i korzyści, jako element studium wykonalności projektu inwestycyjnego (dostępnych na stronie internetowej programu operacyjnegoPOIŚ)

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w województwie dolnośląskim:
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300
50-411 Wrocław,
Infolinia: 801 700 008
Tel. (71) 776 95 01, (71) 776 96 51, (71) 776 97 64, (71) 776 97 65
Fax (71) 776 98 41

e-mail: pife@dolnyslask.pl
rpo@dolnyslask.pl

Punkty w Regionie
kliknij tutaj

Realizacja RPO WD

Do tej pory wydaliśmy

4 798 249 493 PLN

Wartość podpisanych umów - dofinansowanie ze środków UE

5066080089 PLN

Stan na dzień 31.08.2015

Interaktywna mapa projektów RPO WD

Lista beneficjentów

Mapa dotacji UE

Galeria zdjęć