Regionalny Program Operacyjny
Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Dolnego Śląska

Priorytet 2 „Społeczeństwo informacyjne”

Priorytet 2 „Społeczeństwo informacyjne” to droga do rozwoju szeroko rozumianej regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Realizacja tego priorytetu ma zapewnić mieszkańcom Dolnego Śląska oraz podmiotom gospodarczym większą dostępność do Internetu, a tym samym do informacji i e-usług, przede wszystkim na obszarach wiejskich i małych miast.

Jakie rodzaje projektów kwalifikują się do wsparcia w ramach Priorytetu?

 • budowa, rozbudowa regionalnych i lokalnych szerokopasmowych i bezpiecznych sieci, zwłaszcza na obszarach wiejskich i małych miast;
 • rozwój bezpiecznych systemów transmisji danych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii;
 • tworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu jako uzupełnienie sieci;
 • budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury informacyjnej administracji publicznej umożliwiająca sprawny i bezpieczny dostęp do zasobów danych oraz informacji;
 • tworzenie nowych i udoskonalanie istniejących usług i aplikacji pozwalających na sprawny system obsługi obywateli i podmiotów gospodarczych;
 • tworzenie nowych i udoskonalenie istniejących cyfrowych zasobów informacji oraz systemów elektronicznej archiwizacji baz danych wykorzystywanych przez obywateli i podmioty gospodarcze
 • przedsięwzięcia z zakresu współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej w celu zapewnienia wymiany dobrych praktyk oraz doświadczeń w zakresie obszarów przewidzianych do realizacji w niniejszym priorytecie (na realizację projektów z zakresu współpracy międzyregionalnej zostanie przeznaczonych nie więcej niż 0,5% alokacji środków EFRR przewidzianych w tym Priorytecie).

Preferowane będą przedsięwzięcia o charakterze ponadlokalnym i zmierzające do integracji systemów informacyjnych na poziomie regionalnym i krajowym.

Ponadto preferowane będą projekty przyczyniające się do rozwoju „społeczeństwa partycypacyjnego”, m.in. poprawiające dostępność do technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych i starszych.

Kto może ubiegać się o środki na realizację projektów w ramach Priorytetu (przykładowa lista beneficjentów)?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną;
 • administracja rządowa;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • instytucje kultury;
 • szkoły wyższe;
 • zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia;
 • przedsiębiorstwa.

Wyżej wymienioną przykładową listę beneficjentów kwalifikujących się do wsparcia w ramach Priorytetu doprecyzowujeSzczegółowy opis priorytetów RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013(dostępny w zakładceDokumenty i wytyczne) oraz ogłoszenia o naborze wniosków w ramach Programu.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w województwie dolnośląskim:
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300
50-411 Wrocław,
Infolinia: 801 700 008
Tel. (71) 776 95 01, (71) 776 96 51, (71) 776 97 64, (71) 776 97 65
Fax (71) 776 98 41

e-mail: pife@dolnyslask.pl
rpo@dolnyslask.pl

Punkty w Regionie
kliknij tutaj

Realizacja RPO WD

Do tej pory wydaliśmy

4 798 249 493 PLN

Wartość podpisanych umów - dofinansowanie ze środków UE

5066080089 PLN

Stan na dzień 31.08.2015

Interaktywna mapa projektów RPO WD

Lista beneficjentów

Mapa dotacji UE

Galeria zdjęć