Regionalny Program Operacyjny
Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Dolnego Śląska

Priorytet 3 „Transport”

Głównym celem priorytetu 3 „Transport” jest modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury transportowej w taki sposób, aby zmodernizować sieć połączeń transportowych z sąsiednimi regionami oraz połączeń wewnętrznych przyczyniających się do rozwoju obszarów aktywności gospodarczej, w tym turystycznej. Zapewni to powiązanie regionalnej sieci dróg z krajowym i międzynarodowym układem transportowym. Nie mniej ważne są działania przyczyniające się do rozwoju i usprawnienia transportu zbiorowego oraz zmniejszenia jego uciążliwości dla środowiska naturalnego oraz likwidowania barier dla niepełnosprawnych.

Jakie rodzaje projektów kwalifikują się do wsparcia w ramach Priorytetu?

 • projekty dotyczące poprawy połączeń drogami wojewódzkimi, powiatowymi i w uzasadnionych przypadkach gminnymi (przede wszystkim o dużym natężeniu ruchu) z drogami krajowymi, co doprowadzi do poprawy komunikacji z regionalnymi ośrodkami wzrostu gospodarczego i siecią TEN-T. Poprzez poprawę komunikacji w/w dróg z siecią dróg krajowych nastąpi również poprawa połączenia pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi;
 • budowa obwodnic miast i miejscowości oraz poprawa połączeń tranzytowych przez miasta, w których występuje duże natężenie ruchu;
 • poprawa dostępności ośrodków rozwoju gospodarczego zarówno o znaczeniu regionalnym (np. specjalne strefy ekonomiczne) oraz lokalnych centrów aktywności gospodarczej, w tym szczególnie na terenach o wysokim bezrobociu. Istotne jest także ułatwienie dojazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie;
 • modernizacja i budowa obiektów inżynierskich zwiększających m.in. ilość przepraw mostowych w celu poprawy dostępności transportowej wielu miast;
 • projekty przyczyniające się do poprawy stanu pasażerskiego taboru kolejowego wykorzystywanego do dolnośląskich przewozów regionalnych;
 • likwidacja ograniczeń (wąskich gardeł) wynikających z braku lub złego stanu infrastruktury kolejowej (tylko projekty o dużym znaczeniu regionalnym);
 • działania zmierzające do wykorzystania potencjału komunikacji kolejowej, w celu usprawnienia obsługi ruchu pasażerskiego w miastach;
 • zakup nowych, przyjaznych dla środowiska środków transportu zbiorowego do obsługi istniejących i planowanych linii tramwajowych oraz autobusowych;
 • budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury niezbędnej do uruchomienia nowych linii;
 • budowa, przebudowa i rozbudowa stosownej infrastruktury towarzyszącej, w tym także integrującej różne środki transportu, np. węzłowe dworce przesiadkowe, zajezdnie;
 • przedsięwzięcia z zakresu współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej w celu zapewnienia wymiany dobrych praktyk oraz doświadczeń w zakresie obszarów przewidzianych do realizacji w niniejszym priorytecie (na realizację projektów z zakresu współpracy międzyregionalnej zostanie przeznaczonych nie więcej niż 0,5% alokacji środków EFRR przewidzianych w tym Priorytecie).

Kto może ubiegać się o środki na realizację projektów w ramach Priorytetu (przykładowa lista beneficjentów)?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • przedsiębiorcy

Wyżej wymienioną przykładową listę beneficjentów kwalifikujących się do wsparcia w ramach Priorytetu doprecyzowujeSzczegółowy opis priorytetów RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013(dostępny w zakładceDokumenty i wytyczne) oraz ogłoszenia o naborze wniosków w ramach Programu.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w województwie dolnośląskim:
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300
50-411 Wrocław,
Infolinia: 801 700 008
Tel. (71) 776 95 01, (71) 776 96 51, (71) 776 97 64, (71) 776 97 65
Fax (71) 776 98 41

e-mail: pife@dolnyslask.pl
rpo@dolnyslask.pl

Punkty w Regionie
kliknij tutaj

Realizacja RPO WD

Do tej pory wydaliśmy

4 798 249 493 PLN

Wartość podpisanych umów - dofinansowanie ze środków UE

5066080089 PLN

Stan na dzień 31.08.2015

Interaktywna mapa projektów RPO WD

Lista beneficjentów

Mapa dotacji UE

Galeria zdjęć