Regionalny Program Operacyjny
Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Dolnego Śląska

Priorytet 8 „Zdrowie”

Głównym celem priorytetu 8 „Zdrowie” jest poprawa jakości opieki zdrowotnej poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej. Podjęte działania prowadzić będą do racjonalizacji sieci placówek ochrony zdrowia. W ramach priorytetu nie będzie możliwe finansowanie bieżącej działalności sektora.

Jakie rodzaje projektów kwalifikują się do wsparcia w ramach Priorytetu?

  • wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie modernizacji istniejących obiektów (również poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii słonecznej) w celu umożliwienia dostosowania ich do obowiązujących przepisów prawa, w tym do potrzeb osób niepełnosprawnych;
  • budowa nowych obiektów, wyłącznie w sytuacji, gdy modernizacja istniejącej infrastruktury jest ekonomicznie nieuzasadniona;
  • projekty polegające na wyposażeniu placówek ochrony zdrowia w aparaturę i sprzęt medyczny. Współfinansowanie zakupu nowego sprzętu możliwe będzie przede wszystkim w sytuacji, gdy posiadany sprzęt nie spełnia obowiązujących norm lub gdy jego wymiana doprowadzi do racjonalizacji procesu leczenia, bądź też jego brak uniemożliwia leczenie;
  • działania zmierzające do racjonalizacji funkcjonowania placówek ochrony zdrowia poprzez wdrażanie informatycznych systemów w zakresie zarządzania oraz udostępniania informacji obywatelom;
  • przedsięwzięcia z zakresu współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej w celu zapewnienia wymiany dobrych praktyk oraz doświadczeń w zakresie obszarów przewidzianych do realizacji w niniejszym priorytecie (na realizację projektów z zakresu współpracy międzyregionalnej zostanie przeznaczonych nie więcej niż 0,5% alokacji środków EFRR przewidzianych w tym Priorytecie).

Kto może ubiegać się o środki na realizację projektów w ramach Priorytetu (przykładowa lista beneficjentów)?

  • zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia oraz ich organy założycielskie

Wyżej wymienioną przykładową listę beneficjentów kwalifikujących się do wsparcia w ramach Priorytetu doprecyzowujeSzczegółowy opis priorytetów RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013(dostępny w zakładceDokumenty i wytyczne) oraz ogłoszenia o naborze wniosków w ramach Programu.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w województwie dolnośląskim:
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300
50-411 Wrocław,
Infolinia: 801 700 008
Tel. (71) 776 95 01, (71) 776 96 51, (71) 776 97 64, (71) 776 97 65
Fax (71) 776 98 41

e-mail: pife@dolnyslask.pl
rpo@dolnyslask.pl

Punkty w Regionie
kliknij tutaj

Realizacja RPO WD

Do tej pory wydaliśmy

4 798 249 493 PLN

Wartość podpisanych umów - dofinansowanie ze środków UE

5066080089 PLN

Stan na dzień 31.08.2015

Interaktywna mapa projektów RPO WD

Lista beneficjentów

Mapa dotacji UE

Galeria zdjęć