Regionalny Program Operacyjny
Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Dolnego Śląska

Regulacje polskie - rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego

W ramach RPO WD część przedsięwzięć otrzymujących dofinansowanie programu, objęta zostanie reżimem pomocy publicznej (definicja pomocy publicznej przedstawiona została w RPO WD - w rozdziale IX - "Objaśnienie pojęć"). W celu zapewnienia optymalnych warunków udzielania pomocy publicznej oraz zachowania jednolitych zasad udzielania pomocy publicznej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opracowuje programy pomocowe dla wszystkich RPO - zgodnie z obligacją wynikającą z art. 21 ust. 3 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r.

Programy pomocy publicznej będą mają rangę Rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego i określają m.in.:

a. zasady i warunki udzielania pomocy publicznej w ramach RPO,
b. zakres podmiotowy i przeznaczenie pomocy,
c. formę i intensywność pomocy,
d. katalog wydatków kwalifikowanych,
e. dodatkowe warunki oraz tryb przyznania dofinansowania

Interpretacja Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia13lutego 2012 r. w sprawie wniesienia do projektu wspieranego w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej wkładu własnego niepieniężnego w postaci gruntu bądź sprzętu zakupionego.

Pobierz dokument

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych.
Pobierz dokument

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia8 grudnia 2010 r.w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych
Pobierz dokument

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia8 grudnia 2010 r.w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych
Pobierz dokument

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia1 grudnia 2010 r.w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikoprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych
Pobierz dokument

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia26 sierpnia 2010r.zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych
Pobierz dokument

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia9 czerwca 2010 r.w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych
Pobierz dokument

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych
Pobierz dokument

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia15 czerwca 2009 r.w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych
Pobierz dokument

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych
Pobierz dokument

Zasady dotyczące wyboru operatora do zarządzania projektem – priorytet 6 „Turystyka i Kultura”

Zasady dotyczące wyboru operatora do zarządzania projektem realizowanym w ramach priorytetu 6 RPO WD , celem uniknięcia występowania niedozwolonej pomocy publicznej

Pobierz plik

Metodologia obliczania rekompensaty dla inwestycji planowanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 dla działania 4.1 "Gospodarka odpadami"

Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął w dniu 2 marca 2010 r. uchwałę nr 4052/III/10 w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Metodologia obliczania rekompensaty dla inwestycji planowanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 dla działania 4.1 Gospodarka odpadami”.

Metodologia obliczania rekompensaty dla inwestycji planowanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 dla działania 4.1 Gospodarka odpadami:
Pobierz dokument

Uchwała nr 4052/III/10 z uzasadnieniem
Pobierz dokument

2010-03-02

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w województwie dolnośląskim:
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300
50-411 Wrocław,
Infolinia: 801 700 008
Tel. (71) 776 95 01, (71) 776 96 51, (71) 776 97 64, (71) 776 97 65
Fax (71) 776 98 41

e-mail: pife@dolnyslask.pl
rpo@dolnyslask.pl

Punkty w Regionie
kliknij tutaj

Realizacja RPO WD

Do tej pory wydaliśmy

4 798 249 493 PLN

Wartość podpisanych umów - dofinansowanie ze środków UE

5066080089 PLN

Stan na dzień 31.08.2015

Interaktywna mapa projektów RPO WD

Lista beneficjentów

Mapa dotacji UE

Galeria zdjęć