Regionalny Program Operacyjny
Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Dolnego Śląska

Priorytet 6 „Turystyka i Kultura”

Głównym celem priorytetu 6 „Turystyka i Kultura” jest wzrost konkurencyjności dolnośląskiej oferty turystycznej oraz wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości dla podniesienia atrakcyjności regionu na rynku krajowym i międzynarodowym. Realizacja priorytetu przyczyni się do wzrostu znaczenia turystyki i kultury jako czynnika stymulującego rozwój gospodarczy i społeczny województwa.

Jakie rodzaje projektów kwalifikują się do wsparcia w ramach Priorytetu?

 • „Turystyka uzdrowiskowa”:
  • odbudowa i renowacja architektury zdrojowej, w tym m.in. pijalni wód oraz rewitalizacji parków;
  • promowanie dolnośląskiego produktu uzdrowiskowego w kraju i za granicą poprzez przygotowanie materiałów promocyjnych i ich rozpowszechnianie z wykorzystaniem skutecznych kanałów dystrybucji i narzędzi marketingowych.
 • „Turystyka aktywna”:
  • przedsięwzięcia dotyczące opracowywania i wdrażania koncepcji z zakresu rozwoju infrastruktury (w tym modernizacji i budowy obiektów rekreacyjnych i sportowych) niezbędnej do uprawiania aktywnych form turystyki, między innymi: narciarskiej, górskiej, rowerowej, pieszej i wodnej.
 • „Turystyka biznesowa”:
  • tworzenie nowych oraz rozwój istniejących centrów wystawienniczych i kongresowych zdolnych obsłużyć imprezy o charakterze co najmniej regionalnym;
  • promocja i marketing regionu jako atrakcyjnego miejsca dla organizacji kongresów, konferencji, wystaw gospodarczych oraz innych imprez biznesowych.
 • „Turystyka kulturowa”:
  • projekty będące impulsem do podejmowania kolejnych przedsięwzięć (np. związanych z adaptacją i wykorzystaniem zabytków do pełnienia nowych funkcji mających pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy regionu), które przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy;
  • projekty przewidziane do realizacji na szlakach turystycznych o znaczeniu regionalnym;
  • projekty umożliwiające jak najszersze udostępnianie obiektów dziedzictwa kulturowego;
  • przedsięwzięcia przyczyniające się do poprawy stanu obiektów zajmowanych przez instytucje kultury;
  • przedsięwzięcia polegające na doposażeniu w sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania instytucji kultury.
 • Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową:
  • projekty z zakresu szeroko rozumianej informacji i promocji turystycznej i kulturowej (z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych);
  • zakup sprzętu i modernizacja bazy infrastrukturalnej służb i organizacji ratowniczych, działających w tym zakresie na obszarach turystycznych (m.in. Straż Miejska, Straż Pożarna, Policja, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratownicze, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratownicze) – będzie to możliwe wyłącznie w przypadku projektów ściśle powiązanych z zapewnieniem bezpieczeństwa turystom.

W ramach projektów realizowanych w niniejszym priorytecie możliwe będzie również wsparcie dla działań z zakresu termomodernizacji oraz wykorzystanie energii słonecznej.

Kto może ubiegać się o środki na realizację projektów w ramach Priorytetu (przykładowa lista beneficjentów)?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • administracja rządowa,
 • szkoły wyższe,
 • instytucje kultury,
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • organizacje pozarządowe.

Wyżej wymienioną przykładową listę beneficjentów kwalifikujących się do wsparcia w ramach Priorytetu doprecyzowujeSzczegółowy opis priorytetów RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013(dostępny w zakładceDokumenty i wytyczne) oraz ogłoszenia o naborze wniosków w ramach Programu.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w województwie dolnośląskim:
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300
50-411 Wrocław,
Infolinia: 801 700 008
Tel. (71) 776 95 01, (71) 776 96 51, (71) 776 97 64, (71) 776 97 65
Fax (71) 776 98 41

e-mail: pife@dolnyslask.pl
rpo@dolnyslask.pl

Punkty w Regionie
kliknij tutaj

Realizacja RPO WD

Do tej pory wydaliśmy

4 798 249 493 PLN

Wartość podpisanych umów - dofinansowanie ze środków UE

5066080089 PLN

Stan na dzień 31.08.2015

Interaktywna mapa projektów RPO WD

Lista beneficjentów

Mapa dotacji UE

Galeria zdjęć