Regionalny Program Operacyjny
Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Dolnego Śląska

Priorytet 1 „Przedsiębiorstwa i Innowacyjność”

Priorytet 1 „Przedsiębiorstwa i Innowacyjność” stawia sobie za cel wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw, głównie poprzez działania wspomagające małe i średnie przedsiębiorstwa oraz wzmocnienie i wykorzystanie potencjału sektora badawczo-rozwojowego. W dłuższej perspektywie wpłynie to na trwałą poprawę zatrudnienia oraz stworzy podstawy do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.

Jakie rodzaje projektów kwalifikują się do wsparcia w ramach priorytetu?

 • bezpośrednie wsparcie inwestycyjne (przez dotacje) dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, przy czym preferowane będą projekty inwestycyjne:
  • wspierające innowacyjność produktową i procesową o charakterze regionalnym, zgodną z Dolnośląską Strategią Innowacji;
  • wdrażające technologie informacyjne;
  • dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów wynikających z prawa krajowego i wspólnotowego w zakresie ochrony środowiska oraz projekty w zakresie zwiększania efektywności energetycznej;
  • zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu;
  • realizowane w ramach regionalnej sieci współpracy;
 • bezpośrednie wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, poprzez zakup środków trwałych związanych z prowadzeniem prac B+R w przedsiębiorstwach;
 • wsparcie dla odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP, szczególnie takich jak regionalne i lokalne fundusze pożyczkowe i doręczeniowe (dopuszcza się możliwość zastosowania inicjatywy JEREMIE);
 • dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw prowadzących działalność uzdrowiskową (bez względu na ich wielkość) zlokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych.

Na szczególną uwagę będą zasługiwały projekty realizowane na terenach o wysokim poziomie bezrobocia oraz na obszarach wiejskich i małych miast.

 • wzmacnianie potencjału usługowego Instytucji Otoczenia Biznesu m.in. poprzez rozwój regionalnej współpracy sieciowej pomiędzy tymi podmiotami;
 • ułatwienie dostępu do specjalistycznego wsparcia doradczego dla przedsiębiorstw, szczególnie w zakresie innowacyjności oraz wykorzystania osiągnięć sektora B+R;
 • wsparcie w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych, np.: przez udział w przedsięwzięciach targowo-wystawienniczych i misjach gospodarczych.

Preferowane będą projekty Instytucji Otoczenia Biznesu zapewniających kompleksową obsługę przedsiębiorstw w zakresie doradztwa.

 • projekty inwestycyjne w zakresie tworzenia i rozwoju infrastruktury wspierającej innowacje, np.: parki naukowo-technologiczne, centra transferu technologii, inkubatory technologiczne, centra innowacji;
 • bezpośrednie wsparcie finansowe dla jednostek naukowych, centrów doskonałości na inwestycje w zakresie infrastruktury działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej na rzecz przedsiębiorstw;
 • projekty inwestycyjne w zakresie tworzenia i rozwoju parków przemysłowych;
 • projekty inwestycyjne w zakresie tworzenia i rozwoju inkubatorów przedsiębiorczości.
 • przedsięwzięcia z zakresu współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej w celu zapewnienia wymiany dobrych praktyk oraz doświadczeń w zakresie obszarów przewidzianych do realizacji w niniejszym priorytecie (na realizację projektów z zakresu współpracy międzyregionalnej zostanie przeznaczonych nie więcej niż 0,5% alokacji środków EFRR przewidzianych w tym Priorytecie).

Kto może ubiegać się o środki na realizację projektów w ramach Priorytetu? (przykładowa lista beneficjentów)

 • przedsiębiorcy;
 • Instytucje Otoczenia Biznesu;
 • organizacje pozarządowe;
 • jednostki naukowe, w tym placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk;
 • szkoły wyższe;
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną.

Wyżej wymienioną przykładową listę beneficjentów kwalifikujących się do wsparcia w ramach Priorytetu doprecyzowujeSzczegółowy opis priorytetów RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013(dostępny w zakładceDokumenty i wytyczne) oraz ogłoszenia o naborze wniosków w ramach Programu.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w województwie dolnośląskim:
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300
50-411 Wrocław,
Infolinia: 801 700 008
Tel. (71) 776 95 01, (71) 776 96 51, (71) 776 97 64, (71) 776 97 65
Fax (71) 776 98 41

e-mail: pife@dolnyslask.pl
rpo@dolnyslask.pl

Punkty w Regionie
kliknij tutaj

Realizacja RPO WD

Do tej pory wydaliśmy

4 798 249 493 PLN

Wartość podpisanych umów - dofinansowanie ze środków UE

5066080089 PLN

Stan na dzień 31.08.2015

Interaktywna mapa projektów RPO WD

Lista beneficjentów

Mapa dotacji UE

Galeria zdjęć