Regionalny Program Operacyjny
Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Dolnego Śląska

Promocja projektów

Obowiązujące dokumenty

Strategia Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej strategii Spójności na lata 2007-2013 (1,6 MB) (aktualizacja z 16 stycznia 2012 r.)
Pobierz dokument

Księga Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności (Załącznik 1 do Strategii Komunikacji) (11,74 MB) (aktualizacja z 16 stycznia 2012 r.)
Pobierz dokument

Wytyczne w zakresie informacji i promocji Ministra Rozwoju Regionalnego Narodowe strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (2 lipca 2010 r.)
Pobierz dokument

Plan Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, wersja 3.0
Pobierz dokument

Uchwała nr XLVII/810/09 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi heraldycznej Województwa Dolnośląskiego
Pobierz dokument

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999

Rozporządzenie w języku polskim:
Pobierz dokument

Rozporządzenie w języku angielskim:
Pobierz dokument

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Rozporządzenie w języku polskim:
Pobierz dokument

Rozporządzenie w języku angielskim:
Pobierz dokument

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w województwie dolnośląskim:
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300
50-411 Wrocław,
Infolinia: 801 700 008
Tel. (71) 776 95 01, (71) 776 96 51, (71) 776 97 64, (71) 776 97 65
Fax (71) 776 98 41

e-mail: pife@dolnyslask.pl
rpo@dolnyslask.pl

Punkty w Regionie
kliknij tutaj

Realizacja RPO WD

Do tej pory wydaliśmy

4 798 249 493 PLN

Wartość podpisanych umów - dofinansowanie ze środków UE

5066080089 PLN

Stan na dzień 31.08.2015

Interaktywna mapa projektów RPO WD

Lista beneficjentów

Mapa dotacji UE

Galeria zdjęć