Regionalny Program Operacyjny
Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Dolnego Śląska

Ocena Oddziaływania na Środowisko

Ocena oddziaływania na środowisko - procedura administracyjna prowadzona przed podjęciem realizacji przedsięwzięcia mająca na celu rozważenie środowiskowych skutków tego przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie- zamierzenie budowlane lub inna ingerencja w środowisko polegające na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu w tym również wydobywanie kopalin.
Przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikują się jako jedno przedsięwzięcie także wtedy, jeżeli są one realizowane przez różne podmioty (art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawyUooś).

Oceny oddziaływania na środowisko wymaga, zgodnie z art. 59 ustawy Uooś, realizacja planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:

 1. planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
 2. planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko został stwierdzony w drodze postanowienia przez organ ( art. 63 ustawy Uooś )

I GRUPA to przedsięwzięcia wymienione w załączniku I do Dyrektywy 85/337/EWG – podlegają procedurze OOŚ obowiązkowo.

Przedsięwzięcia należące do I grupy wymienione zostały w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

II GRUPA to przedsięwzięcia wymienione w załączniku II do Dyrektywy 85/337/EWG – powinny być poddane procesowi selekcji (screening), który pozwoli określić, czy konkretne przedsięwzięcia wymienione w załączniku - ze względu na charakter, wielkość, lokalizację i potencjalną możliwość wywierania znaczącego wpływu na środowisko - wymagają oceny oddziaływania na środowisko.

Za przedsięwzięcia należące do II grupy rozumieć należy te wymienione w§3rozporządzenia Rady Ministrówz dnia 9.11.2010 r.

Od 15 listopada 2010 r. obowiązuje nowe Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397).

Zgodnie z art. 4 ust. 2 Dyrektywy 85/337/EWG organy państwa członkowskiego same ustalają, które przedsięwzięcia z załącznika II wymagają OOŚ na podstawie selekcji (screeningu):

 • selekcja indywidualna – indywidualne rozstrzygniecie (badanie), czy przedsięwzięcie wymaga oceny oddziaływania na środowisko (wykonania raportu i udziału społeczeństwa),
 • selekcja kategoryczna – zastosowanie określonych progów i kryteriów – załącznik II do Dyrektywy 85/337/EWG i rozporządzenie RM z dnia 9.11.2010 r.

W Polsce obowiązuje mieszany sposób selekcji będący połączeniem tych dwóch metod.

Zarówno przy zastosowaniu metody kategorycznej jak i indywidualnej stosuje się kryteria selekcji wymienione w załączniku III do dyrektywy 85/337/EWG.


NATURA 2000

Podstawą prawną tworzenia sieci Natura 2000 jest dyrektywa Rady 79/409/EWG zdnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikiego ptactwa i dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, które zostały transponowane do polskiego prawa, głównie do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.o ochronie przyrody.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

 • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO),
 • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO).

Polskie obszary Natura 2000: http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/

Oddziaływanie na obszar Natura 2000

 • W sytuacji gdy przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000należy do I lub II grupy przedsięwzięć i wydawana dla niego jest decyzja środowiskowa,kwestię oddziaływania na obszar Natura 2000 rozstrzyga się wramach postępowania w sprawie decyzji środowiskowej.
 • Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia, innego niż mogące znacząco oddziaływać na środowisko (tj. z grupy I lub II ):
  - które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000,
  - nie wynika z tej ochrony

organ wydający decyzję jest obowiązany rozważyć, czy planowane przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.

Są to przedsięwzięcia z tzw. III grupy (art. 96 ust 1 ustawy Uooś). Dla przedsięwzięć zgrupy III przeprowadza się ocenę habitatową, ograniczoną do badania oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

Brak tu jest listy przedsięwzięć podlegających ocenie naturowej, tak jak ma to miejsce w przypadku ogólnej oceny oddziaływania na środowisko, gdzie załączniki I i II do dyrektywy wymieniają ich rodzaje. W praktyce oznacza to, że każde przedsięwzięcie, które potencjalnie znacząco oddziałuje na obszar Natura 2000, wymaga oceny.


WŁAŚCIWOŚĆ ORGANÓW

Zgodnie z art. 75 ustawy Uooś, organami właściwymi do wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach są:

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

dla przedsięwzięć należących do I grupy:

  • drogi
  • linie kolejowe
  • napowietrzne linie elektroenergetyczne,
  • instalacje do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancjichemicznych lub gazu,
  • sztuczne zbiorniki wodne,

dla przedsięwzięć należących do II grupy:

  • realizowanych na terenach zamkniętych,
  • realizowanych na terenach morskich,
  • polegających na zmianie lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa na użytek rolny,
  • przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. oszczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego,
  • inwestycji w zakresie terminalu,
  • inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi,
  • przedsięwzięć polegających na zmianie lub rozbudowie przedsięwzięćwymienionych w lit. a-g,
  • przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w rozumieniu przepisówustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;
 • starosta – w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów
 • Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych – w przypadku zmiany lasu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, na użytek rolny
 • Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta – dla pozostałych przedsięwzięć


ZAŁĄCZNIKI4a i 4b DOWNIOSKU O DOFINANSOWANIEW RAMACHRPO WD

Załącznik 4a dotyczy kategorii przedsięwzięć zawartych w załącznikach do dyrektywy, a nie kategorii przedsięwzięć zawartych w § 2 i § 3 obowiązującego rozporządzenia RM. W przypadku niektórych przedsięwzięć polskie przepisy są bardziej rygorystyczne i kwalifikują przedsięwzięcia do „wyższej” grupy – w takiej sytuacji należy dokładnie zweryfikować, w którym z załączników Dyrektywy OOŚ zostało umieszczone dane przedsięwzięcie. Nie oznacza to oczywiście, iż nie należy przeprowadzić procedury administracyjnej zgodnej z wymogami prawa krajowego.

Po stronie beneficjenta ubiegającego się o środki wspólnotowe pozostaje dowiedzenie, że przedsięwzięcia nie wymienione w załącznikach I i II do Dyrektywy zostały poddane prawidłowej selekcji, w wyniku której odstąpiono od przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko. W takim przypadku rzetelna argumentacja przyczyn odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, uwzględniająca rodzaj i charakter, lokalizację oraz skalę możliwego oddziaływania przedsięwzięcia, powinna zostać przedstawiona wczęści opisowej wniosku o dofinansowanie.

Załącznik 4b – zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000.

Zgodnie z art. 32 ust. 3 Uop organem właściwym do wypełnienia zaświadczenia jest RDOŚ, wykonujący zadania Regionalnego Konserwatora Przyrody.

 • Gdy projekt o charakterze infrastrukturalnym nie został wymieniony wzałączniku I albo II do dyrektywy OOŚ bądź nie wpływa znacząco na obszar Natura 2000, załącznik 4a należy wypełnić w ograniczonym zakresie, zakreślając w pkt. A.3.2.1kwadrat trzeci „Żadnym z powyższych aneksów”. W takiej sytuacji konieczne będzie wypełnienie załącznika 4b.
 • Gdy przedmiotem projektu ubiegającego się o dofinansowanie jest inwestycja ocharakterze nieinfrastrukturalnym (np. zakup sprzętu, urządzeń, taboru) albo tzw. projekt „miękki” (np. szkolenia, kampania edukacyjna), załącznik 4a również należy wypełnić w ograniczonym zakresie, jednakże wypełnienie załącznika 4b nie będzie w tym wypadku konieczne.
 • Gdy istniało prawdopodobieństwo, że przedsięwzięcie (I, II, III grupa) może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 i przeprowadzono ocenę oddziaływania na Naturę 2000, należy zaznaczyć kwadrat tak w pkt. A.4.1.

- jeżeli ocena wykazała brak znaczącego negatywnego oddziaływania, należy zaznaczyć podpunkt (1) w pkt. A.4.1 i wypełnić pole tekstowe,

- jeżeli ocena wykazała znaczące negatywne oddziaływanie, ale spełnione zostały przesłanki z art. 34 Uop., należy zaznaczyć podpunkty (1) i (2) i dołączyć formularz określony w podpunkcie (2).

Procedura oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć (poza oczywistą zgodnością z prawem krajowym) powinna być zgodna z Dyrektywą 85/337/EWG

Na procedurę składają się:

 • Przeprowadzenie selekcji zgodnie z art. 4 i powiadomienie społeczeństwa owynikach tej selekcji,
 • Dostarczenie przez inwestora informacji o oddziaływaniu na środowisko zgodnie z art. 5 i załącznikiem IV dyrektywy,
 • Konsultacje z innymi organami administracji ochrony środowiska
  (art. 6 ust. 1)
 • Konsultacje społeczne (art. 6 ust. 2-4)
 • Konsultacje z innymi państwami członkowskimi, gdy występuje oddziaływanie transgraniczne przedsięwzięcia (art. 7)
 • Obowiązek wzięciapod uwagę wszystkich informacji zgromadzonych w toku wszystkich etapów przez organ podejmujący decyzję ( art. 8)
 • Obowiązek podania do publicznej wiadomości (art. 9 ust. 1) decyzji i zawartych w niej warunków, uzasadnienia decyzji – przeprowadzenie procedury udziału społeczeństwa wraz z uwagami i wnioskami zgłoszonymiw jej trakcie, opisu środków mających na celu zapobieżenie lub zminimalizowanie szkodliwego oddziaływania na środowisko

Podstawowym elementem oceny jest analizowanie wariantów środowiskowych realizacji inwestycji w tym:

 • wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego ( np. inna lokalizacja, inna technologia),
 • wariantu najkorzystniejszego dla środowiska

- wraz z uzasadnieniem ich wyboru.

Więcej informacji na stronach:

Nastronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ)zamieszczone sąprzykładowe poprawnie sporządzone dokumenty wymagane przez IZ RPO WD m.in. wzory poprawnie sporządzonych decyzji środowiskowych i postanowień wpostępowaniu OOŚ:

Wzory dokumentów na stronie GDOŚ

Lista sprawdzająca poprawność procedury OOŚ

Decyzja Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia oceny środowiskowej zmienionego RPO WD

W związku z pozyskaniem przez nasz region dodatkowych środków unijnych do wykorzystania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 pochodzących z podziału Krajowej Rezerwy Wykonania oraz Dostosowania Technicznego (27 039 213 Euro) Instytucja Zarządzająca RPO WD opracowała projekt zmiany Programu, który następnie został poddany konsultacjom społecznym oraz był uzgadniany z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. IZ RPO WD uzyskała również pozytywną opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu odnośnie zamierzenia odstąpienia od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmienionego dokumentu.

Dnia 14 czerwca br. Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą Nr 782/IV/11 postanowił odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ) projektu zmienionego dokumentu. W opinii Instytucji Zarządzającej Programem wprowadzono niewielkie modyfikacje przyjętego RPO WD, a realizacja postanowień zmienionego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

W ramach opracowanego projektu zmiany RPO WD nie zaplanowano alokowania środków na nowe obszary wsparcia, które nie byłyby wcześniej zaakceptowane przez Komisję Europejską. Ponadto, wszelkie projekty inwestycyjne beneficjentów mogą być realizowane w ramach Programu po uprzednim przedstawieniu dokumentów z zakresu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub na obszary Natura 2000, co jest szczegółowo weryfikowane w Instytucji Zarządzającej RPO WD przez oceniających wnioski o dofinansowanie.

Uchwała ZWD nr 782/IV/11
Pobierz dokument

Uzasadnienie do uchwały ZWD nr 782/IV/11
Pobierz dokument

Załącznik do uchwały ZWD nr 782/IV/11
Pobierz dokument

Postanowienie Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. "Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013"
Pobierz dokument

Pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. "Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013"
Pobierz dokument

Decyzja Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia oceny środowiskowej zmienionego RPO WD

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U. UE. L 210 z dnia 31 lipca 2006 r. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 84 poz. 712), IZ RPO WD zainicjowała proces zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Projektowane zmiany obejmują:

1. Zmiany w wartościach docelowych wskaźników programowych.

2. Wprowadzenie zmian w załączniku 3 do RPO WD - Zasady dot. przygotowania Lokalnych Programów Rewitalizacji oraz podziału środków przeznaczonych na realizację Lokalnych Programów Rewitalizacji w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców.

3. Wprowadzenie zmiany w treści Priorytetu 10 RPO WD „Pomoc Techniczna”.

4. Wprowadzenie zmian redakcyjnych w treści RPO WD wynikających ze zmiany
w strukturze UMWD.

Z uwagi na to, iż propozycja zmian dokumentu stanowi niewielkie modyfikacje przyjętego już dokumentu pn. „Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013” oraz fakt, iż realizacja przyjętych zmian dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
i Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wyrazili zgodę na odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian.

Wobec tego dnia 11 czerwca 2013 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą Nr 4204/IV/13 postanowił odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ) projektu zmienionego dokumentu. W opinii Instytucji Zarządzającej Programem wprowadzono niewielkie modyfikacje przyjętego RPO WD, a realizacja postanowień zmienionego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Uchwała ZWD nr 4204/IV/13

Pobierz dokument

Załącznik do uchwały ZWD nr 4204/IV/13

Pobierz dokument

Postanowienie Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. "Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013"

Pobierz dokument

Pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. "Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013"

Pobierz dokument

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w województwie dolnośląskim:
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300
50-411 Wrocław,
Infolinia: 801 700 008
Tel. (71) 776 95 01, (71) 776 96 51, (71) 776 97 64, (71) 776 97 65
Fax (71) 776 98 41

e-mail: pife@dolnyslask.pl
rpo@dolnyslask.pl

Punkty w Regionie
kliknij tutaj

Realizacja RPO WD

Do tej pory wydaliśmy

4 798 249 493 PLN

Wartość podpisanych umów - dofinansowanie ze środków UE

5066080089 PLN

Stan na dzień 31.08.2015

Interaktywna mapa projektów RPO WD

Lista beneficjentów

Mapa dotacji UE

Galeria zdjęć