Regionalny Program Operacyjny
Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Dolnego Śląska

Rozliczanie projektów

24.11.2014

Zasady przekazywania dofinansowania w formie zaliczki.

W dniu 10.11.2014 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zmiany do uchwały nr 3838/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie warunków oraz trybu udzielania i rozliczania zaliczek przekazywanych po dniu 1 stycznia 2010 r. beneficjentom Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 (z wyłączeniem Działania 1.1 i 1.2 Priorytetu 1, Działania 5.1 i 5.3 Priorytetu 5 oraz Priorytetu 10).

Zmiany dotyczą: dostosowania zapisów uchwały do znowelizowanej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; wskazania sposobu rozliczania projektu, w przypadku ujawnienia niewłaściwego obracania przez beneficjentów środkami zaliczki (np. wydatkowania na bieżącą działalność operacyjną) przed dokonaniem zapłaty za kwalifikowalne usługi, dostawy, roboty budowlane w ramach projektu lub zwrotu środków na rachunek bankowy IZ RPO WD; zdefiniowania podmiotów leczniczych uprawnionych do otrzymania zaliczki.

pobierz dokument

31.10.2014

Zmiana w „Szczegółowych zasadach ustanawiania dodatkowego zabezpieczenia w przypadku wnioskowania o zaliczkę w ramach priorytetów 1-9 (z wyłączeniem działania 1.1, 1.2, 5.1 i 5.3) RPO WD”

W dniu 28 października 2014 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaakceptował zmianę w „Szczegółowych zasadach ustanawiania dodatkowego zabezpieczenia w przypadku wnioskowania o zaliczkę w ramach priorytetów 1-9 (z wyłączeniem działania 1.1, 1.2, 5.1 i 5.3) RPO WD”. Ww. zmiana polegająca na wyłączeniu ograniczenia kwotowego dla poręczenia w sytuacji, gdy poręczycielem jest podmiot z sektora finansów publicznych, ma na celu ułatwić i usprawnić proces składania dodatkowego zabezpieczenia w przypadku wnioskowania o zaliczkę w ramach priorytetów 1-9 (z wyłączeniem działania 1.1, 1.2, 5.1 i 5.3) RPO WD 2007-2013. Ponadto aktualnie obowiązujące ograniczenie kwotowe nie ma uzasadnienia dla poręczycieli z sektora finansów publicznych, którzy są pewnym i bezpiecznym podmiotem poręczeniowym.

pobierz dokument

Zasady przekazywania dofinansowania w formie zaliczki:

W dniu 20 sierpnia 2013 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zmiany do uchwały nr 3838/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie warunków oraz trybu udzielania i rozliczania zaliczek przekazywanych po dniu 1 stycznia 2010 r. beneficjentom Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 (z wyłączeniem Działania 1.1 i 1.2 Priorytetu 1, Działania 5.1 i 5.3 Priorytetu 5 oraz Priorytetu 10).

Przypominamy, że przekazywane przez IZ RPO WD środki zaliczki nie mogą być przeznaczane przez Beneficjenta na inne cele niż wydatki kwalifikowalne w projekcie. Oznacza to, że Beneficjent nie może swobodnie dysponować otrzymanymi środkami, np. nie może zakładać lokat bankowych czy pokrywać kosztów bieżącej działalności.

pobierz dokument

05.09.2012

Zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu

W dniu 28 sierpnia 2012 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaakceptował „Szczegółowe zasady ustanawiania dodatkowego zabezpieczenia w przypadku wnioskowania o zaliczkę w ramach priorytetów 1-9 (z wyłączeniem działania 1.1, 1.2, 5.1 i 5.3) RPO WD”. Opisane w dokumencie zagadnienia są zaleceniami IZ RPO WD, których prawidłowa realizacja może mieć wpływ na przyjęcie dodatkowego zabezpieczenia lub jego odrzucenie w związku z oceną poprawności jego przygotowania.

Szczegółowe zasady ustanawiania dodatkowego zabezpieczenia w przypadku wnioskowania o zaliczkę w ramach priorytetów 1-9 (z wyłączeniem działania 1.1, 1.2, 5.1 i 5.3) RPO WD:

Pobierz plik

Analiza problemowa zabezpieczeń prawidłowej realizacji przez beneficjentów umów o dofinansowanie projektów w ramach RPO WD

Pobierz plik

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w województwie dolnośląskim:
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300
50-411 Wrocław,
Infolinia: 801 700 008
Tel. (71) 776 95 01, (71) 776 96 51, (71) 776 97 64, (71) 776 97 65
Fax (71) 776 98 41

e-mail: pife@dolnyslask.pl
rpo@dolnyslask.pl

Punkty w Regionie
kliknij tutaj

Realizacja RPO WD

Do tej pory wydaliśmy

4 798 249 493 PLN

Wartość podpisanych umów - dofinansowanie ze środków UE

5066080089 PLN

Stan na dzień 31.08.2015

Interaktywna mapa projektów RPO WD

Lista beneficjentów

Mapa dotacji UE

Galeria zdjęć