Regionalny Program Operacyjny
Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Dolnego Śląska

Regulamin prac KM RPO WD - wersja aktualna

Pobierz dokument

Zmiana Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów (20.09.2013)

20 września 2013 r. Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich (DEF), Pani Małgorzata Kuruc zatwierdziła nową wersję "Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013" na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Regulamin pracy KOP

Wprowadzone zmiany związane są z uszczegółowieniem zasad organizacji powtórnej oceny merytorycznej w ramach procedury odwoławczej (§ 8 Regulaminu):

• wskazano, że osobami dokonującymi powtórnej oceny merytorycznej nie mogą być eksperci I stopnia lub eksperci II stopnia zaangażowani w opiniowanie wniosków podlegających powtórnej ocenie (ust. 2 lit. a),

• wskazano, że osoby dokonujące powtórnej oceny powinny wziąć pod uwagę orzeczenie instytucji rozpatrującej protest/wyrok właściwego sądu administracyjnego wraz z jego uzasadnieniem, a w szczególności przeanalizować wskazane w nich nieprawidłowości wcześniejszej oceny. Zobowiązano również ekspertów do dokonania ponownej oceny przy uwzględnieniu zaleceń sądu lub organu rozpatrującego protest (ust. 2 lit. b),

• wprowadzono rozróżnienie, że w przypadku powtórnej oceny dokonywanej na skutek rozstrzygnięcia IZ RPO WD, będzie ona miała charakter częściowy (tylko zakwestionowane kryteria), a w przypadku powtórnej oceny na skutek wyroku właściwego sądu administracyjnego, powtórnej ocenie podlegać będzie cały wniosek w ramach wszystkich kryteriów, lub w zakresie wskazanym w uzasadnieniu wyroku (w takim przypadku IZ RPO WD poinformuje eksperta o zakresie oceny)(ust. 2 lit.c i d).

Inne zmiany:

• wskazano, że merytoryczna ocena wniosków o dofinansowanie projektów obejmuje również wnioski przekazane do ponownej oceny w wyniku uwzględnienia protestów wnioskodawców (§ 1 ust. 2 lit. b).

Regulamin będzie obowiązywał od dnia jego zatwierdzenia.

Regulamin prac KM RPO WD - wersja nieaktualna

Uchwała nr 66/11 KM RPO WD z dnia 12 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie prac KM RPO WD:
Pobierz dokument

Załącznik do uchwały nr 66/11 KM RPO WD z dnia 12 września 2011 r.– Regulamin prac KM RPO WD:
Pobierz dokument

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w województwie dolnośląskim:
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300
50-411 Wrocław,
Infolinia: 801 700 008
Tel. (71) 776 95 01, (71) 776 96 51, (71) 776 97 64, (71) 776 97 65
Fax (71) 776 98 41

e-mail: pife@dolnyslask.pl
rpo@dolnyslask.pl

Punkty w Regionie
kliknij tutaj

Realizacja RPO WD

Do tej pory wydaliśmy

4 798 249 493 PLN

Wartość podpisanych umów - dofinansowanie ze środków UE

5066080089 PLN

Stan na dzień 31.08.2015

Interaktywna mapa projektów RPO WD

Lista beneficjentów

Mapa dotacji UE

Galeria zdjęć