Regionalny Program Operacyjny
Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Dolnego Śląska

Priorytet 7 „Edukacja”

Głównym celem priorytetu 7 „Edukacja” jest podniesienie jakości i efektywności systemu kształcenia i szkolenia poprzez inwestycje w bazę dolnośląskich placówek edukacyjnych.

Jakie rodzaje projektów kwalifikują się do wsparcia w ramach Priorytetu?

 • W zakresie szkolnictwa wyższego
  • budowa i modernizacja obiektów infrastruktury edukacyjnej oraz naukowo-badawczej powiązanej z dydaktyką (szkoły wyższe);
  • budowa i modernizacja obiektów sportowych funkcjonujących przy szkołach wyższych oraz bazy socjalnej, takiej jak akademiki, bursy, stołówki;
  • wyposażenie ww. obiektów w niezbędny sprzęt.

Preferowane będą projekty dotyczące kierunków studiów posiadających akredytację, a zwłaszcza tych istotnych dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, czyli inżynieryjno-technicznych, matematycznych, przyrodniczych.

 • W zakresie infrastruktury placówek przedszkolnych, szkolnych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych:
  • inwestycje dotyczące przedszkolnych oraz szkolnych obiektów dydaktycznych i socjalnych, laboratoriów dydaktycznych, sal do praktycznej nauki zawodu w szkołach ponadgimnazjalnych, centrów kształcenia praktycznego, bibliotek, obiektów sportowych wykorzystywanych w systemie edukacyjnym;
  • wyposażenie ww. obiektów w niezbędny sprzęt.
  • wsparcie rozwoju bazy socjalnej (np. internatów, stołówek itp.)

Preferowane będą projekty realizowane na terenach wiejskich i małych miast.

 • Budowa, rozbudowa, przebudowa i wyposażenie placówek kształcenia ustawicznego.
 • Budowa i modernizacja placówek edukacji społecznej (np. świetlice).
 • Przedsięwzięcia z zakresu współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej w celu zapewnienia wymiany dobrych praktyk oraz doświadczeń w zakresie obszarów przewidzianych do realizacji w niniejszym priorytecie (na realizację projektów z zakresu współpracy międzyregionalnej zostanie przeznaczonych nie więcej niż 0,5% alokacji środków EFRR przewidzianych w tym Priorytecie).

Wszystkie projekty będą uwzględniać działania mające na celu poprawę dostępu dla osób niepełnosprawnych.

W ramach priorytetu będą także realizowane działania z zakresu efektywności energetycznej, dotyczące termomodernizacji oraz wykorzystania energii słonecznej.

Kto może ubiegać się o środki na realizację projektów w ramach Priorytetu (przykładowa lista beneficjentów)?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
 • jednostki naukowe, w tym placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk;
 • szkoły wyższe;
 • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki;
 • organizacje pozarządowe;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • partnerzy społeczni i gospodarczy.

Wyżej wymienioną przykładową listę beneficjentów kwalifikujących się do wsparcia w ramach Priorytetu doprecyzowujeSzczegółowy opis priorytetów RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013(dostępny w zakładceDokumenty i wytyczne) oraz ogłoszenia o naborze wniosków w ramach Programu.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w województwie dolnośląskim:
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300
50-411 Wrocław,
Infolinia: 801 700 008
Tel. (71) 776 95 01, (71) 776 96 51, (71) 776 97 64, (71) 776 97 65
Fax (71) 776 98 41

e-mail: pife@dolnyslask.pl
rpo@dolnyslask.pl

Punkty w Regionie
kliknij tutaj

Realizacja RPO WD

Do tej pory wydaliśmy

4 798 249 493 PLN

Wartość podpisanych umów - dofinansowanie ze środków UE

5066080089 PLN

Stan na dzień 31.08.2015

Interaktywna mapa projektów RPO WD

Lista beneficjentów

Mapa dotacji UE

Galeria zdjęć