Regionalny Program Operacyjny
Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Dolnego Śląska

24.12.2013

Okresowy Plan Ewaluacji RPO WD na rok 2014

19 grudnia 2013 r. Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w imieniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego przyjął Okresowy Plan Ewaluacji na rok 2014 RPO WD.

W myśl zapisów Planu przewidziane są do realizacji następujące badania ewaluacyjne:

  1. Ewaluacja działań informacyjno-promocyjnych RPO WD;
  2. Wpływ realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 na poziom PKB oraz liczbę utworzonych miejsc pracy w województwie dolnośląskim, z wykorzystaniem modelu Hermin;
  3. Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w RPO WD w kategoriach interwencji 10, 11, 13 wraz z wyznaczeniem typów projektów preferowanych do wsparcia w perspektywie finansowej 2014+.

Okresowy Plan Ewaluacji RPO WD na rok 2013 - zmiana

W dniu 13 czerwca 2013 r. Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w imieniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego przyjął zmieniony Okresowy Plan Ewaluacji na rok 2013 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Zmian polegała na wykreśleniu badania ewaluacyjnego dotyczące Instrumentów Finansowych (IF).

W myśl zapisów Planu przewidziane są do realizacji następujące badania ewaluacyjne:

1. Ewaluacja ex-ante programu operacyjnego na lata 2014-2020.

2. Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w Priorytecie 4 „Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne” i Priorytecie 5 „Energetyka” RPO WD oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań na przyszłość w obszarach objętych tymi priorytetami.

3. Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w RPO WD w kategoriach interwencji 10, 11, 13 wraz z wyznaczeniem typów projektów preferowanych do wsparcia w perspektywie finansowej 2014+.

21.12.2012

Okresowy Plan Ewaluacji RPO WD na rok 2013

W dniu 19 grudnia 2012 r. Dyrektor Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego w imieniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego przyjął Okresowy Plan Ewaluacji na rok 2013 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

W myśl zapisów Planu przewidziane są do realizacji następujące badania ewaluacyjne:

  1. Ewaluacja ex-ante programu operacyjnego na lata 2014-2020.
  2. Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w Priorytecie 4 „Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne” i Priorytecie 5 „Energetyka” RPO WD oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań na przyszłość w obszarach objętych tymi priorytetami.
  3. Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w RPO WDw kategoriach interwencji 10, 11, 13 wraz z wyznaczeniem typów projektów preferowanych do wsparciaw perspektywie finansowej 2014+.
  4. Badanie ewaluacyjne dotyczące Instrumentów Finansowych (IF).

Okresowy Plan Ewaluacji RPO WD na rok 2012

W dniu 14 grudnia 2011 r. Dyrektor Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego w imieniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego przyjął Okresowy Plan Ewaluacji na rok 2012 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
W myśl zapisów Planu przewidziane są do realizacji następujące badania ewaluacyjne:

  1. Ewaluacja wpływu projektów wybranych do dofinansowania w ramach Priorytetu 3 „Transport” RPO WD na rozwój i podniesienie konkurencyjności Dolnego Śląska.
  2. Ocena oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań rewitalizacyjnych realizowanych w ramach Priorytetu 9 RPO WD "Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska".
  3. Ocena stanu realizacji Priorytetu 1 RPO WD "Przedsiębiorstwa i Innowacyjność" ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie B+R+I, wsparcia instytucji otoczenie biznesu wspierających przedsiębiorczość i innowacyjność, wsparcia udzielanego w ramach inicjatywy Jeremie oraz stopnia osiągnięcia wskaźnika dot. tworzenia nowych miejsc pracy.

Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 zatwierdzony przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 18 września 2007 r.
Pobierz dokument

Archiwum

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w województwie dolnośląskim:
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300
50-411 Wrocław,
Infolinia: 801 700 008
Tel. (71) 776 95 01, (71) 776 96 51, (71) 776 97 64, (71) 776 97 65
Fax (71) 776 98 41

e-mail: pife@dolnyslask.pl
rpo@dolnyslask.pl

Punkty w Regionie
kliknij tutaj

Realizacja RPO WD

Do tej pory wydaliśmy

4 798 249 493 PLN

Wartość podpisanych umów - dofinansowanie ze środków UE

5066080089 PLN

Stan na dzień 31.08.2015

Interaktywna mapa projektów RPO WD

Lista beneficjentów

Mapa dotacji UE

Galeria zdjęć