Regionalny Program Operacyjny
Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Dolnego Śląska

Komisja Oceniająca Projekty (Eksperci)

20.08.2014

Zmiana Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów (20.08.2014)

20 sierpnia 2014 r. Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich ds. Wdrażania EFRR, Pani Małgorzata Kuruc zatwierdziła nową wersję "Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013" na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.
Wprowadzone zmiany związane z nazewnictwem i symbolami komórek wynikają ze zmian w strukturze organizacyjnej Departamentu Funduszy Europejskich
Regulamin będzie obowiązywał od dnia jego zatwierdzenia.

Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów

Załącznik nr 1 - deklaracja poufności

Załącznik Nr 2 - deklaracja bezstronności

14.04.2014

Zmiana Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów (10.04.2014)

10 kwietnia 2014 r. Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich (DEF), Pani Małgorzata Kuruc zatwierdziła nową wersję "Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013" na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Wprowadzone zmiany dotyczą określenia zasad oceny merytorycznej wniosków w ramach działania 10.1 „Pomoc Techniczna” RPO WD - Schemat II: Wsparcie w zakresie dokumentacji projektowej, Obszar B: Wzmocnienie procesu zarządzania i wdrażania RPO WD (nowy załącznik do Regulaminu – załącznik nr 6).

05.11.2013

Zmiana Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów (05.11.2013)

5 listopada 2013 r. Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich (DEF), Pani Małgorzata Kuruc zatwierdziła nową wersję "Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013" na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Wprowadzone zmiany dotyczą uszczegółowienia zasad opiniowania wniosków w ramach procedury odwoławczej (§ 7 Regulaminu) i polegają na rozszerzeniu opiniowania wniosków na wszystkie kryteria zakwestionowane przez beneficjenta w proteście (wcześniej opiniowaniu podlegały tylko kryteria kluczowe).

Regulamin będzie obowiązywał od dnia jego zatwierdzenia.

20.09.2013

Zmiana Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów (20.09.2013)

20 września 2013 r. Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich (DEF), Pani Małgorzata Kuruc zatwierdziła nową wersję "Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013" na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Wprowadzone zmiany związane są z uszczegółowieniem zasad organizacji powtórnej oceny merytorycznej w ramach procedury odwoławczej (§ 8 Regulaminu):

• wskazano, że osobami dokonującymi powtórnej oceny merytorycznej nie mogą być eksperci I stopnia lub eksperci II stopnia zaangażowani w opiniowanie wniosków podlegających powtórnej ocenie (ust. 2 lit. a),

• wskazano, że osoby dokonujące powtórnej oceny powinny wziąć pod uwagę orzeczenie instytucji rozpatrującej protest/wyrok właściwego sądu administracyjnego wraz z jego uzasadnieniem, a w szczególności przeanalizować wskazane w nich nieprawidłowości wcześniejszej oceny. Zobowiązano również ekspertów do dokonania ponownej oceny przy uwzględnieniu zaleceń sądu lub organu rozpatrującego protest (ust. 2 lit. b),

• wprowadzono rozróżnienie, że w przypadku powtórnej oceny dokonywanej na skutek rozstrzygnięcia IZ RPO WD, będzie ona miała charakter częściowy (tylko zakwestionowane kryteria), a w przypadku powtórnej oceny na skutek wyroku właściwego sądu administracyjnego, powtórnej ocenie podlegać będzie cały wniosek w ramach wszystkich kryteriów, lub w zakresie wskazanym w uzasadnieniu wyroku (w takim przypadku IZ RPO WD poinformuje eksperta o zakresie oceny)(ust. 2 lit.c i d).

Inne zmiany:

• wskazano, że merytoryczna ocena wniosków o dofinansowanie projektów obejmuje również wnioski przekazane do ponownej oceny w wyniku uwzględnienia protestów wnioskodawców (§ 1 ust. 2 lit. b).

Regulamin będzie obowiązywał od dnia jego zatwierdzenia.

10.07.2013

Zmiana regulaminu Komisji Oceny Projektów (08.07.2013)

W dniu 8 lipca 2013 r. Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich (DEF), Pani Mirosława Kwiatek zatwierdziła nową wersję "Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013" na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Wprowadzone zmiany są związane z nowelizacją ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz.U. nr. 0 poz. 714), m.in. w zakresie procedury odwoławczej. Zgodnie z art. 30a ust. 3 znowelizowanej ustawy, Wnioskodawca będzie pisemnie informowany o wynikach oceny merytorycznej, wraz z podaniem otrzymanej punktacji oraz informacji o spełnieniu bądź niespełnieniu kryteriów wyboru projektów, wraz z uzasadnieniem oceny. W związku z tym uściślono obowiązki ekspertów związane z wypełnianiem formularza oceny merytorycznej.

Pozostałe zmiany:

-w przypadku opiniowania w ramach procedury odwoławczej wskazano, że opiniowaniu podlegać będzie wniosek w zakresie zakwestionowanego przez beneficjenta kryterium/ów kluczowych oceny wniosków,

-wskazano, w jakich sytuacjach może nastąpić powtórna ocena merytoryczna wniosku oraz określono zakres takiej oceny,

-określono zakres informacji zawartych w raporcie z powtórnej oceny merytorycznej wniosku oraz wskazano, co jest wynikiem oceny,

-wskazano, co jest negatywną oceną merytoryczną (w związku z tym zmodyfikowano też załącznik nr 3 do Regulaminu: Listę projektów po ocenie merytorycznej) – jest to związane również ze zmianą „Kryteriów wyboru operacji finansowanych w ramach RPO WD”, zatwierdzoną przez Komitet Monitorujący RPO WD Uchwałą nr 87/13 z dnia 24 czerwca 2013r.,

-uściślono, że szczególne zasady oceny merytorycznej w ramach oceny projektów w działaniu 4.4 oraz w działaniu 9.1 RPO WD obowiązywać będą dla projektów, gdzie jest wymagane badanie zgodności

z Dyrektywą Środowiskową 2011/92/UE oraz Ramową Dyrektywą Wodną 2000/60/WE (załącznik nr 5 do Regulaminu),

-wprowadzono możliwość powierzenia całości opiniowania w ramach procedury odwoławczej przez eksperta powołanego dla KOP dla danego naboru (również w ramach sekcji dotyczącej zdolności finansowej, operacyjnej (instytucjonalnej) oraz kryteria w sekcji dotyczącej kosztorysu i efektywności kosztowej) m.in. w sytuacji, gdy argumenty podniesione przez beneficjenta w odwołaniu w zakresie ww. kryteriów dotyczą np. kwestii technicznych, specyficznych dla danej branży czy też rozwiązań technologicznych.

-zastąpiono słowo „odwołanie” nazwą „protest” w związku z koniecznością ujednolicenia nazewnictwa środków odwoławczych w programach operacyjnych

Ze względu na zakres wprowadzanych zmian, Regulamin będzie obowiązywał od 28.06.2013 r., tj. od dnia wejścia w życia nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Regulamin Komisji Oceny Projektów (z załącznikami)

Deklaracja poufności

Deklaracja bezstronności

05.04.2013

Zmiana regulaminu Komisji Oceny Projektów (27.03.2013)

W dniu 27 marca 2013 r. Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich (DEF), Pani Mirosława Kwiatek zatwierdziła nową wersję "Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013" na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiegouchwałą nr 3720/IV/13 z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie udzielenia jednoosobowego upoważnienia Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - Pani Mirosławie Kwiatek oraz jednoosobowego upoważnienia p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu ds. RPO WD 2007-2013 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - Pani Katarzynie Koper, do zatwierdzania i zmiany, w imieniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego, niektórych dokumentów dotyczących Zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Najistotniejsza zmiana Regulaminu dotyczy powoływania KOP – KOP powoływany będzie przez Dyrektora DEF, a nie jak dotychczas Zarządzeniem Marszałka Województwa Dolnośląskiego, dostosowano również Regulamin do zmienionej struktury i nazewnictwa w DEF.

Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia.

28.03.2012

Zmiana regulaminu Komisji Oceny Projektów (20.03.2012)

W dniu 20 marca 2012 r. Dyrektor Departamentu RPO, Pani Barbara Kaśnikowska zatwierdziła nową wersję "Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013" na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 2279/III/08 z dnia 23.12.2008 r. z poźn. zm. w sprawie upoważnienia Dyrektora DRPO do zatwierdzania, w imieniu Zarządu WD, niektórych dokumentów dotyczących zarządzania i wdrażania RPO WD 2007-2013 oraz ich zmian.

Zmiana Regulaminu dotyczyła załącznika nr 5 „Szczególne zasady oceny merytorycznej wniosków w ramach oceny projektów w działaniu 4.4 „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom” RPO WD oraz w działaniu 9.1 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców” RPO WD (w przypadku projektów dotyczących jedynie zabezpieczenia przeciwpowodziowego)”.

Uściślono, że do KOP dla projektów indywidualnych można powołać również ekspertów I stopnia w przypadku braku odpowiedniej ilości ekspertów II stopnia z danej dziedziny lub braku z ich strony gotowości do oceny wniosków.

Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia.

Regulamin Komisji Oceny Projektów (z załącznikami)
Pobierz dokument

Deklaracja poufności
Pobierz plik

Deklaracja bezstronności
Pobierz plik

06.03.2012

Zmiana regulaminu Komisji Oceny Projektów (6.03.2012)

W dniu 6 marca 2012 r. Dyrektor Departamentu RPO, Pani Barbara Kaśnikowska zatwierdziła nową wersję "Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013" na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 2279/III/08 z dnia 23.12.2008 r. z poźn. zm. w sprawie upoważnienia Dyrektora DRPO do zatwierdzania, w imieniu Zarządu WD, niektórych dokumentów dotyczących zarządzania i wdrażania RPO WD 2007-2013 oraz ich zmian.

Zmieniona wersja Regulaminu zawiera dodatkowy załącznik nr 5 „Szczególne zasady oceny merytorycznej wniosków w ramach oceny projektów w działaniu 4.4„Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom” RPO WD oraz w działaniu9.1 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców” RPO WD (w przypadku projektów dotyczących jedynie zabezpieczenia przeciwpowodziowego)”.

Wprowadzone zmiany wynikają z planowanych zmian „Kryteriów wyboru operacji finansowanych w ramach RPO WD na lata 2007-2013”, które w dniu 13 marca 2012 r. będą przedmiotem obrad Komitetu Monitorującego RPO WD.

Regulamin będzie obowiązywał od dnia zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący zmienionych „Kryteriów wyboru operacji finansowanych w ramach RPO WD na lata 2007-2013”.

Regulamin Komisji Oceny Projektów
Pobierz dokument

Załączniki do regulaminu Komisji Oceny Projektów
Pobierz dokument

Deklaracja poufności
Pobierz dokument

Deklaracja bezstronności
Pobierz dokument

12.08.2011

Zmiana regulaminu Komisji Oceny Projektów (10.08.2011)

W dniu 10 sierpnia 2011 roku Zastępca Dyrektora Departamentu RPO, Pani Jolanta Cianciara zatwierdziła nową wersję "Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013" na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 2279/III/08 z dnia 23.12.2008 r. z poźn. zm. w sprawie upoważnienia Dyrektora DRPO do zatwierdzania, w imieniu Zarządu WD, niektórych dokumentów dotyczących zarządzania i wdrażania RPO WD 2007-2013 oraz ich zmian.

Wprowadzone zmiany wynikają ze zmian organizacyjnych wprowadzonych w ramach Departamentu RPO Zarządzeniem nr 92/2011 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego. Zmiany dotyczą organizacji pracy Protokolantów w zakresie obsługi pracy KOP.

Regulamin Komisji Oceny Projektów
Pobierz dokument

Załączniki do regulaminu Komisji Oceny Projektów
Pobierz dokument

Deklaracja poufności
Pobierz dokument

Deklaracja bezstronności
Pobierz dokument

09.06.2011

Zmiana Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów

W dniu 9 czerwca 2011 roku Dyrektor Departamentu RPO, Pani Barbara Kaśnikowska zatwierdziła zmianę Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 2279/III/08 z dnia 23.12.2008 r. z poźn. zm. w sprawie upoważnienia Dyrektora DRPO do zatwierdzania, w imieniu Zarządu WD, niektórych dokumentów dotyczących zarządzania i wdrażania RPO WD 2007-2013 oraz ich zmian.

Wprowadzone zmiany wynikają z konieczności wprowadzenia rozwiązań związanych z sytuacją, gdy po sporządzeniu częściowego Protokołu z prac KOP nie wystąpiła potrzeba oceny kolejnych wniosków o dofinansowanie. W takim przypadku sporządza się końcowy Protokół z prac KOP w ciągu 7 dni kalendarzowych od zatwierdzenia informacji o przeprowadzonej ocenie formalnej wniosków o dofinansowanie.

Ponieważ nowe rozwiązania przyjęte w Regulaminie nie powodują pogorszenia zasad konkursów, warunków realizacji projektów, nie nakładają na podmioty ubiegające się o dofinansowanie dodatkowych obowiązków, Regulamin będzie obowiązywał od dnia jego zatwierdzenia.

Regulamin Komisji Oceny Projektów

Pobierz dokument

Deklaracja poufności

Pobierz dokument

Deklaracja bezstronności

Pobierz dokument

Lista projektów po ocenie merytorycznej

Pobierz dokument

Szczególne zasady oceny merytorycznej wniosków w ramach naboru prowadzonego do działania 1.3 „Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP” RPO WD

Pobierz dokument

Komisja Oceny Projektów

Zmiana Regulaminu Komisji Oceny Projektów

W dniu 21 czerwca 2010 roku Dyrektor Departamentu RPO, Pan Ireneusz Ratuszniak zatwierdził zmianę Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 2279/III/08 z dnia 23.12.2008 r. z poźn. zm. w sprawie upoważnienia Dyrektora DRPO do zatwierdzania, w imieniu Zarządu WD, niektórych dokumentów dotyczących zarządzania i wdrażania RPO WD 2007-2013 oraz ich zmian.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

-wprowadzenie rozwiązań związanych z ocena merytoryczną w odniesieniu do opiniowania wniosków w ramach procedury odwoławczej prowadzonej przez IZ RPO – przypadku gdy istnieje ekspert, który został jednocześnie powołany do KOP dla danego naboru oraz do KOP powołanego z zakresu analizy ekonomiczno-finansowej i potwierdził dyspozycyjność orz brak konfliktu interesu do konkretnego wniosku o dofinansowanie, którego opinia będzie dotyczyć, jest on wybierany do opiniowania danego projektu, z pominięciem losowania pod warunkiem że nie uczestniczył we wcześniejszej ocenie merytorycznej wniosku.

Ponieważ nowe rozwiązania przyjęte w Regulaminie nie powodują pogorszenia zasad konkursów, warunków realizacji projektów, nie nakładają na podmioty ubiegające się o dofinansowanie dodatkowych obowiązków,Regulamin będzie obowiązywał od dnia jego zatwierdzenia.

Regulamin Komisji Oceny Projektów
Pobierz dokument
Zmiana Regulaminu Komisji Oceny Projektów

W dniu 14 maja 2010 roku Dyrektor Departamentu RPO, Pan Ireneusz Ratuszniak zatwierdził zmianę Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 2279/III/08 z dnia 23.12.2008 r. z poźn. zm. w sprawie upoważnienia Dyrektora DRPO do zatwierdzania, w imieniu Zarządu WD, niektórych dokumentów dotyczących zarządzania i wdrażania RPO WD 2007-2013 oraz ich zmian.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

 1. prawa wnioskodawcy do zapoznania się z wynikami oceny merytorycznej złożonego wniosku o dofinansowanie (formularzem oceny merytorycznej wniosku) w sposób gwarantujący zachowanie zasady anonimowości w zakresie dotyczącym ekspertów dokonujących oceny merytorycznej,
 2. odpowiedzialności ekspertów dokonujących oceny merytorycznej za szczegółowe uzasadnienie oceny wypracowanej dla każdego kryterium,
 3. możliwości zawarcia umów dotyczących oceny merytorycznej wniosków wyłącznie z ekspertami I stopnia wylosowanymi do oceny wniosków w przypadku powołania KOP dla mniejszej ilości wniosków,
 4. opiniowania wniosków w ramach procedury odwoławczej prowadzonej przez IZ RPO WD – zakwestionowane przez wnioskodawcę kryterium dotyczące sytuacji finansowej Wnioskodawcy w ramach sekcji dot. zdolności finansowej, operacyjnej (instytucjonalnej) oraz kryteria w sekcji dotyczącej kosztorysu i efektywności kosztowej opiniowane będą przez członka Komisji Oceny Projektów, w skład której wejdą eksperci I stopnia z dziedziny „Analiza ekonomiczno-finansowa”,
 5. możliwości sporządzenia częściowego Protokołu z prac KOP po zakończeniu oceny merytorycznej części wniosków złożonych w ramach danego naboru wniosków o dofinansowanie,
 6. możliwości rezygnacji przez eksperta z podjęcia się oceny wniosków z ważnych przyczyn losowych/osobistych.

Ponieważ nowe rozwiązania przyjęte w Regulaminie nie powodują pogorszenia zasad konkursów, warunków realizacji projektów, nie nakładają na podmioty ubiegające się o dofinansowanie dodatkowych obowiązków,Regulamin będzie obowiązywał od dnia jego zatwierdzenia.

Regulamin Komisji Oceny Projektów
Pobierz dokument
Zmiana Regulaminu Komisji Oceny Projektów

W dniu 1 marca 2010 roku Dyrektor Departamentu RPO, Pan Ireneusz Ratuszniak zatwierdził zmianę Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 2279/III/08 z dnia 23.12.2008 r. z poźn. zm. w sprawie upoważnienia Dyrektora DRPO do zatwierdzania, w imieniu Zarządu WD, niektórych dokumentów dotyczących zarządzania i wdrażania RPO WD 2007-2013 oraz ich zmian.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

 1. możliwości sporządzenia częściowego Protokołu z prac KOP po zakończeniu oceny merytorycznej wszystkich wniosków w ramach danego Lokalnego Planu Rewitalizacji dla naborów wniosków prowadzonych w trybie konkursowym w ramach Priorytetu 9: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta”),
 2. możliwości oceny projektów indywidualnych przez ekspertów I stopnia z danej dziedziny, w przypadku gdy żaden z ekspertów II stopnia lub ekspertów I stopnia spełniających warunki stawiane ekspertom II stopnia nie potwierdzi gotowości do oceny, dyspozycyjności i braku konfliktu interesów,
 3. sposobu postępowania w przypadku konieczności dodatkowej oceny merytorycznej (w wyniku modyfikacji projektu przed lub po podpisaniu umowy odofinansowanie) – ujednolicono zasady funkcjonowania KOP dla obu przypadków oraz wprowadzono możliwość powołania nowego KOP, w sytuacji gdy upłynął termin, na jaki został powołany KOP dla danego naboru,
 4. konsekwencji za niezłożenie aktualnego oświadczenia o niekaralności za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe przez eksperta- efektem może być również wykreślenie ze składu już powołanych KOP,
 5. uzupełniono zasady powoływania KOP w przypadku złożenia wniosku odofinansowanie projektu w terminie późniejszym niż pierwotnie ustalony termin naboru wniosków o możliwość powołania nowego KOP, w sytuacji gdy upłynął termin, na jaki został powołany KOP dla danego naboru,
 6. wprowadzono możliwość negocjacji telefonicznych w sprawie rozbieżności wszczególnych sytuacjach.

Regulamin Komisji Oceny Projektów
Pobierz dokument
Zmiana Regulaminu Komisji Oceny Projektów

W dniu 18 czerwca 2009 roku Zastępca Dyrektora Departamentu RPO, Pani Alina Majgier zatwierdziła nową wersję zmianę Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 2279/III/08 z dnia 23.12.2008 r. z poźn. zm. w sprawie upoważnienia Dyrektora DRPO do zatwierdzania, w imieniu Zarządu WD, niektórych dokumentów dotyczących zarządzania i
wdrażania RPO WD 2007-2013 oraz ich zmian.

Regulamin Komisji Oceny Projektów
Pobierz dokument
Zmiana Regulaminu Komisji Oceny Projektów

W dniu 21 maja 2009 roku Zastępca Dyrektora Departamentu RPO, Pani Alina Majgier zatwierdziła nową wersjęzmianę Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektóww ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 2279/III/08 z dnia 23.12.2008 r. z poźn. zm. w sprawie upoważnienia Dyrektora DRPO do zatwierdzania, w imieniu Zarządu WD, niektórych dokumentów dotyczących zarządzania i wdrażania RPO WD 2007-2013 oraz ich zmian.


Regulamin Komisji Oceny Projektów
Pobierz dokument

http://dolnyslask.pl/upload/RPO/12_ocena_merytoryczna/kop/kop_uchwala_04112008.pdf
Zmiana Regulaminu Komisji Oceny ProjektówW dniu25 marca 2009roku Zastępca Dyrektora Departamentu RPO, Pani Alina Majgier zatwierdziła nową wersjęzmianę Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektóww ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 2279/III/08 z dnia 23.12.2008 r. z poźn. zm. w sprawie upoważnienia Dyrektora DRPO do zatwierdzania, w imieniu Zarządu WD, niektórych dokumentów dotyczących zarządzania i wdrażania RPO WD 2007-2013 oraz ich zmian.Regulamin Komisji Oceny Projektów
Pobierz dokument


Zmiana Regulaminu Komisji Oceny Projektów

W dniu 4 listopada 2008 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr2092/III/08zatwierdziłzmianę Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektóww ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przyjętego uchwałą nr 1642/III/08 z dnia 24 czerwca 2008 r.

Regulamin Komisji Oceny Projektów – uchwała nr 2092/III/08 z dnia 4listopada2008
Pobierz dokument


Komisja Oceny Projektów dokonuje oceny merytorycznej projektów. Oceny dokonują przynajmniej dwie osoby (zasada "dwóch par oczu"). W skład KOP-u wchodzą : pracownicy IZ RPO (UMWD), asesorzy, przedstawiciele Wojewody w charakterze obserwatora.

W dniu 24 czerwca 2008 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 1642/III/08 zatwierdził Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Regulamin Komisji Oceny Projektów
Pobierz dokument

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w województwie dolnośląskim:
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300
50-411 Wrocław,
Infolinia: 801 700 008
Tel. (71) 776 95 01, (71) 776 96 51, (71) 776 97 64, (71) 776 97 65
Fax (71) 776 98 41

e-mail: pife@dolnyslask.pl
rpo@dolnyslask.pl

Punkty w Regionie
kliknij tutaj

Realizacja RPO WD

Do tej pory wydaliśmy

4 798 249 493 PLN

Wartość podpisanych umów - dofinansowanie ze środków UE

5066080089 PLN

Stan na dzień 31.08.2015

Interaktywna mapa projektów RPO WD

Lista beneficjentów

Mapa dotacji UE

Galeria zdjęć