Regionalny Program Operacyjny
Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Dolnego Śląska

25.11.2016

Informacja o zmianach dotyczących realokacji między poszczególnymi działaniami

26 września br. uchwałą nr 2736/V/16 Zarząd Województwa Dolnośląskiego dokonał zmiany uchwały nr 1149/III/08 ZWD z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienia RPO WD).

Uchwała nr 2736/V/16

Uszczegółowienie RPO WD

Informacja o zmianach dotyczących realokacji między poszczególnymi działaniami

22 lutego br. uchwałą nr 1849/V/16 Zarząd Województwa Dolnośląskiego dokonał zmiany uchwały nr 1149/III/08 ZWD z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienia RPO WD).
Dokonane zmiany dotyczą realokacji między działaniami w ramach Priorytetu 3.

Uchwala nr 1849/V/16
Uszczegółowienie RPO WD

Informacja o zmianach dotyczących realokacji między poszczególnymi działaniami

25 stycznia br. uchwałą nr 1700/V/16 Zarząd Województwa Dolnośląskiego dokonał zmiany uchwały nr 1149/III/08 ZWD z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienia RPO WD).
Dokonane zmiany dotyczą realokacji między działaniami w ramach Priorytetu 3

Uchwała nr 1700/V/2016

Uszczegółowienie RPO WD

Informacja o zmianach dotyczących realokacji między poszczególnymi działaniami

28 grudnia 2015 r. uchwałą nr 1619/V/15 Zarząd Województwa Dolnośląskiego dokonał zmiany uchwały nr 1149/III/08 ZWD z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienia RPO WD).
Dokonane zmiany dotyczą realokacji między działaniami w ramach Priorytetu 3.

Uchwała nr 1619/V/16

Uszczegółowienie RPO WD

29.12.2015

Informacja o zmianach dotyczących realokacji między poszczególnymi działaniami

23 listopada br. uchwałą nr 1457/V/15 Zarząd Województwa Dolnośląskiego dokonał zmiany uchwały nr 1149/III/08 ZWD z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienia RPO WD).

Dokonane zmiany dotyczą realokacji między działaniami w ramach Priorytetu 3.

Uchwała nr 1457/V/15
Uszczegółowienie RPO WD

27.08.2015

Informacja o zmianach dotyczących realokacji między poszczególnymi działaniami

26 sierpnia br. uchwałą nr 1107/V/15 Zarząd Województwa Dolnośląskiego dokonał zmiany uchwały nr 1149/III/08 ZWD z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienia RPO WD).

Dokonane zmiany dotyczą realokacji między poszczególnymi działaniami.

Uchwała nr 1107/V/15

Uszczegółowienie RPO WD

30.03.2015

Zmiana Uszczegółowienia RPO WD - Wersja Aktualna

25 marca br. uchwałą nr 363/V/15 Zarząd Województwa Dolnośląskiego dokonał zmiany uchwały nr 1149/III/08 ZWD z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienia RPO WD). Zmiany dotyczą dodania w kartach działań 3.1 oraz 3.2 w wierszu 19 a, do trybów przeprowadzania naborów wniosków o dofinansowania, także trybu konkursowego.

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Uchwała ZWD nr 363/V/15

26.02.2015

Zmiana Uszczegółowienia RPO WD

25 lutego br. uchwałą nr 200/V/15 Zarząd Województwa Dolnośląskiego dokonał zmiany uchwały nr 1149/III/08 ZWD z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienia RPO WD). Dokonane zmiany dotyczą głównie realokacji między poszczególnymi działaniami.

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Uchwała ZWD nr 200/V/15

29.01.2015

Zmiana Uszczegółowienia RPO WD

28 stycznia br. uchwałą nr 76/V/15 Zarząd Województwa Dolnośląskiego dokonał zmiany uchwały nr 1149/III/08 ZWD z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienia RPO WD).
Dokonane zmiany dotyczą głównie realokacji między poszczególnymi działaniami.

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Uchwała ZWD nr 76/V/15

30.12.2014

Zmiana Uszczegółowienia RPO WD

22 grudnia br. uchwałą nr 6589/IV/14 Zarząd Województwa Dolnośląskiego dokonał zmiany uchwały nr 1149/III/08 ZWD z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienia RPO WD).
Dokonane zmiany dotyczą głównie realokacji między poszczególnymi działaniami, jak również aktualizacji IWIPK.

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Uchwała ZWD nr 6589/IV/14

26.11.2014

Zmiana Uszczegółowienia RPO WD

25 listopada br. uchwałą nr 6504/IV/14 Zarząd Województwa Dolnośląskiego dokonał zmiany uchwały nr 1149/III/08 ZWD z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienia RPO WD).

Dokonane zmiany dotyczą głównie realokacji między poszczególnymi działaniami, jak również wprowadzania dodatkowego zapisu, który daje możliwość by w uzasadnionych przypadkach, kiedy wina za opóźnienia w realizacji projektu nie leży po stronie beneficjenta, istniała możliwość na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu na późniejszy niż obowiązujący dotychczas 30.06.2015 r.

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Uchwała ZWD nr 6504/IV/14

02.10.2014

Zmiana Uszczegółowienia RPO WD - wrzesień 2014

30 września 2014 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Uchwałą nr 6281/IV/14 kolejną wersję Uszczegółowienia RPO.

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Uchwała ZWD nr 6281/IV/14

Aktualizacja RPO dotyczy:

I. Zmian w Załączniku nr 1 „Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla programu operacyjnego w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych oraz zasadom cross-financing”, gdzie wprowadzono zmiany w alokacji środków na wybrane działania, tj.:

1. Wolne środki z Działania:
• 1.2 w kwocie 4 066,78 euro
• 1.4 w kwocie 136 402,04 euro,
tj. łącznie 140 468,82 euro, zostały realokowane do Działania 1.1 w celu zwiększenia alokacji na nabór w schemacie 1.1.A2.

2. Wolne środki z Działania 2.1 w kwocie 659 415,68 euro zostały realokowane do Działania 2.2 w celu dofinansowania projektu z listy projektów rezerwowych w ramach naboru nr 69/K/2.2/2013 "EDM".

3. Wolne środki z Działania 3.3 w kwocie 101 103,79 euro zostały realokowane do Działania 3.1 w celu zwiększenia alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektu indywidualnego.

4. Wolne środki z Działania:
• 5.1 w kwocie 66 070,64 euro,
• 5.2 w kwocie 144 261,39 euro,
• 5.3 w kwocie 30 380,94 euro,
tj. łącznie 240 712,97 euro, zostały realokowane do Działania 5.4 w celu zwiększenia alokacji przeznaczonej na dofinansowanie dwóch projektów znajdujących się na liście rezerwowej w ramach naboru nr 24/S/5.4/2014 oraz na zwiększenie dofinansowania dla projektu z naboru 23/S/5.4/2013.

5. Wolne środki z Działania:
• 6.3 w kwocie 10 804,71 euro,
• 6.5 w kwocie 2 473,46 euro,
tj. łącznie 13 278,17 euro, zostały realokowane do Działania 6.4 w celu zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym dla projektu wybranego a niezakontraktowanego.

6. Wolne środki z Działania 9.2 w kwocie 42 721,57 euro zostały realokowane do Działania 9.1 w celu dofinansowania projektu z listy rezerwowej w ramach naboru nr 64/K/9.1/2013.

7. Analogiczne zmiany wprowadzono we właściwych kartach działań w polach dotyczących alokacji finansowych oraz w punkcie 1.3 Ogólne informacje dotyczące sposobu finansowania RPO (gdzie dodatkowo zaktualizowano informację o działaniach, w których występuje współfinansowanie ze środków budżetu państwa, część 34).

II. Zmian w załączniku nr 2 „Poziom wydatków pochodzących z funduszy strukturalnych w ramach programu operacyjnego wg kategorii interwencji, w tym przeznaczonych na realizację Strategii Lizbońskiej”, będących konsekwencją realokacji środków opisanych w punkcie I oraz uwzględniających aktualny poziom kontraktacji środków.

27.08.2014

Zmiana Uszczegółowienia RPO WD

26 sierpnia 2014 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Uchwałą nr 6164/IV/14 kolejną wersję Uszczegółowienia RPO.

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Uchwała nr 6164/IV/14

W najnowszym Uszczegółowieniu dokonano modyfikacji w następujących miejscach:

I. Zmian dokonanych w Załączniku nr 1, którym jest "Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla programu operacyjnego w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych oraz zasadom cross-financing", gdzie wprowadzono zmiany w alokacji środków na wybrane działania, tj.:1. Wolne środki z Działania 4.7 w kwocie 1 861 euro proponuje się realokować do Działania 4.6 na kontraktację projektów wybranych do dofinansowania w naborze 71/K/4.6/2014.2. Wolne środki z Działania 5.2 w kwocie 196 160 euro proponuje się realokować do Działania 5.4 w celu zwiększenia alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów znajdujących się na liście rezerwowej w ramach naboru 24/S/5.4/2014. 3. Wolne środki z Działania 9.2 w kwocie 75 613 euro proponuje się realokować do Działania 9.1 w celu zwiększenia alokacji przeznaczonej na dofinasowanie projektów znajdujących się na liście rezerwowej w ramach naboru 64/K/9.1/20134. Analogiczne zmiany wprowadzono we właściwych kartach działań w polach dotyczących alokacji finansowych oraz w punkcie 1.3 Ogólne informacje dotyczące sposobu finansowania RPO.

II. Zmian dokonanych w załączniku nr 2, jakim jest "Poziom wydatków pochodzących z funduszy strukturalnych w ramach programu operacyjnego wg kategorii interwencji, w tym przeznaczonych na realizację Strategii Lizbońskiej" będących konsekwencją realokacji środków opisanych w punkcie I oraz uwzględniających aktualny poziom kontraktacji środków.

III. Zmian dokonanych w załączniku nr 3, którym jest "Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie działania". Zaproponowane zmiany wynikają z przeniesienia wartości docelowych pomiędzy działaniami w celu urealnienia wartości do wskaźników wykazanych w projektach realizowanych w ramach Programu (dotyczy Działań 1.1, 1.2, 1.4, 6.1, 6.5). Ponadto w przypadku czterech wskaźników (trzech w Działaniu 3.3 oraz jednego w Działaniu 4.1) dokonano korekty wartości docelowych w celu dostosowania do wartości docelowych wskaźników wykazanych w Programie.

30.06.2014

Zmiana Uszczegółowienia RPO WD

24 czerwca 2014 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Uchwałą nr 5894/IV/14 kolejną wersję Uszczegółowienia RPO.


Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Uchwała nr 5894/IV/14

W najnowszym Uszczegółowieniu dokonano modyfikacji w następujących miejscach:

W załączniku nr 1, gdzie wprowadzono zmiany w alokacji środków na wybrane działania, tj.:
1. Wolne środki z Działania 4.1 w kwocie 938 723 euro oraz Działania 4.7 w kwocie 55 736 euro, tj. łącznej kwocie 994 459 euro proponuje się realokować do Działania 4.6 w celu ewentualnego zwiększenia alokacji na trwający nabór nr 71/K/4.6/2014.
2. Łączna kwota wolnych środków w Działaniu 5.1 wynosi 728 414 euro. Część z nich w kwocie 37 015 euro proponuje się realokować do Działania 5.2, w celu przeznaczenia na zwiększenie dofinansowania projektu w tym działaniu. Pozostałe środki w kwocie 691 399 euro proponuje się realokować do Działania 5.4 w celu zwiększenia alokacji na nabór 24/S/5.4/2014.
3. Realokacja środków budżetu państwa (część 34) z Działania 7.1 do Działania 1.1 w kwocie 217 681 euro. Podczas zmiany Uszczegółowienia w kwietniu 2014 r. realokowano środki Budżetu Państwa (część 34) z Priorytetu 1 do Priorytetu 7 w kwocie 217 681 euro w celu zwiększenia dofinansowania dla projektu już zakończonego. Jednakże w wyniku kontaktów roboczych z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju ustalono, iż wsparcie z Budżetu Państwa projektów objętych pomocą publiczną, które są już zakończone może być problematyczne. W związku z powyższym realokuje się środki Budżetu Państwa (część 34) w kwocie 217 681 euro z Priorytetu 7 do Działania 1.1. Analogiczne zmiany wprowadzono we właściwych kartach działań w polach dotyczących alokacji finansowych oraz w punkcie 1.3 Ogólne informacje dotyczące sposobu finansowania RPO.

W Załączniku nr 2 będących konsekwencją ww. realokacji środków.

Ponadto w dniu 30 kwietnia 2014 r. Komisja Europejska podjęła decyzję nr C(2014) 2902 zatwierdzającą zmiany w RPO WD. Zmiana RPO WD obejmowała m.in. zmianę wartości kilku wskaźników. W celu ujednolicenia zapisów na poziomie RPO WD i Uszczegółowienia pojawiła się konieczność modyfikacji treści tabeli wskaźników produktu i rezultatu na poziomie działania stanowiącej załącznik nr 3 do URPO. Dokonano również zmian w załączniku 7 dotyczących dodania nowego rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy de minimis w związku uruchomieniem nowego naboru w Działaniu 1.1.

Nastąpiła również zmiana w I części Uszczegółowienia tj. Informacjach dotyczących RPO w punkcie 1.4 tj. „Informacjach dotyczących kwalifikowalności w ramach RPO” oraz w załączniku nr 6, w punkcie I tj. „Wykaz wydatków niekwalifikowalnych dla wszystkich Działań w Priorytetach RPO WD”, gdzie wprowadzono zapisy pozwalające wydłużyć okres kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w Priorytecie X „Pomoc techniczna”.

Ponadto dokonano korekty zapisów Uszczegółowienia z dnia 28 maja br. w „Indykatywnej tabeli finansowej zobowiązań dla programu operacyjnego w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych oraz zasadom cross-financing, w której nastąpiła omyłka pisarska w części dotyczącej przyporządkowania kwot dla Działania 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4. W kartach właściwych dla tych działań, w polach dotyczących alokacji finansowych, kwoty zostały wprowadzone prawidłowo.

29.05.2014

Uszczegółowienie RPO WD

28 maja 2014 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Uchwałą nr 5750/IV/14 kolejną wersję Uszczegółowienia RPO.

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Uchwała nr 5750/IV/14

W najnowszym Uszczegółowieniu dokonano modyfikacji w Załączniku nr 1, którym jest "Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla programu operacyjnego w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych oraz zasadom cross-financing", gdzie wprowadzono zmiany w alokacji środków na wybrane działania, na podstawie decyzji kierunkowej dotyczącej rozdysponowania wolnych środków w Priorytecie IX podjętej przez ZWD w dniu 17 września 2013 r. oraz decyzji kierunkowej dot. rozdysponowania środków w Priorytecie V i VI podjętej w dniu 21 maja br.

05.05.2014

Uszczegółowienie RPO WD

28 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Uchwałą nr 5617/IV/14 kolejną wersję Uszczegółowienia RPO.

W najnowszym Uszczegółowieniu dokonano zmian w „Indykatywnej tabeli finansowej zobowiązań dla programu operacyjnego w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych oraz zasadom cross-financing”, gdzie wprowadzono zmiany w alokacji środków na wybrane działania, na podstawie decyzji kierunkowych podjętych przez Zarząd dotyczących rozdysponowania wolnych środków w Priorytecie IV i VI z dnia 15 kwietnia br. oraz Priorytecie IX z dnia 17 września 2013 r.

Analogiczne zmiany wprowadzono we właściwych kartach działań w polach dotyczących alokacji finansowych oraz w punkcie 1.3 Ogólne informacje dotyczące sposobu finansowania RPO.

21.02.2014

Uszczegółowienie RPO WD

20 lutego 2014 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Uchwałą nr 5306/IV/14 kolejną wersję Uszczegółowienia RPO.

Najważniejsze proponowane obecnie modyfikacje zawarte w Uszczegółowieniu RPO dotyczą:

  • zmian dokonanych w indykatywnej tabeli finansowej, gdzie wprowadzono zmiany w alokacji środków na wybrane działania w priorytecie 2 „Społeczeństwo informacyjne”, 3, „Transport”, 6 „ Turystyka i kultura”, 9 „ Miasta”. Analogiczne zmiany wprowadzono we właściwych kartach działań w polach dotyczących alokacji finansowych;
  • zmian dokonanych w karcie Działania 9.1 w części „Przykładowe rodzaje projektów”, gdzie w związku z planowanym ogłoszeniem nowego naboru w trybie konkursowym rozszerzono listę przykładowych rodzajów projektów o przedsięwzięcia dot. zabezpieczenia przeciwpowodziowego np. zakupu sprzętu służącego zapobieganiu i walce z powodziami.

18.12.2013

Uszczegółowienie RPO WD

17 grudnia a 2013 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Uchwałę nr 5071/IV/13 dotyczącą uaktualnienia zapisów Uszczegółowienia RPO.

Najważniejsze proponowane modyfikacje dotyczą:

I.Zmian dokonanych w Załączniku nr 1, którym jest „Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla programu operacyjnego w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych oraz zasadom cross-financing”, gdzie wprowadzono zmiany w alokacji środków na wybrane działania:

1. Wolne środki w Działaniu 1.4 w wysokości 1 977 594 EUR proponuje się realokować do Działania 1.1 w celu zwiększenie środków na planowany do ogłoszenia nabór w schemacie 1.1.A2.

2. Całość wolnych środków z Działania 4.4 w kwocie 869 040 EUR i części z Działania 4.7 w kwocie 579 032 EUR proponuje się realokować do Działania 4.1 w celu zwiększenia dofinansowania dla projektów wybranych oraz przesunięcia projektów z listy rezerwowej.

3. Całość wolnych środków z Działania 5.1 w kwocie 1 752 859 EUR, z Działania 5.2 w kwocie 63 164 EUR i z Działania 5.3 w wysokości 541 979 EUR, proponuje się realokować do Działania 5.4, celem ogłoszenia nowego naboru w tym działaniu.

4. Wolne środki z Działania 6.2 w kwocie 112 899 EUR, z Działania 6.3 w kwocie 4 800 EUR i z Działania 6.5 w kwocie 31 680 EUR proponuje się realokować do Działania 6.4, celem przesunięcia projektów z listy rezerwowej.

5. Wolne środki z Działania 9.2 w wysokości 107 308 EUR proponuje się realokować do Działania 9.1 celem zapewnienia pełnej kwoty rezerwy na odwołania oraz przesunięcia projektów z listy rezerwowej.

6. Analogiczne zmiany wprowadzono we właściwych kartach działań w polach dotyczących alokacji finansowych.

II.Zmian dokonanych w załączniku nr 2, jakim jest „Poziom wydatków pochodzących z funduszy strukturalnych w ramach programu operacyjnego wg kategorii interwencji, w tym przeznaczonych na realizację Strategii Lizbońskiej” będących konsekwencją realokacji środków opisanych w punkcie I.

III.Zmian dokonanych w karcie Działania 9.1w ramach Części finansowej uregulowano kwestie związane z wysokością wsparcia projektów związanych z usuwaniem skutków powodzi wspieranych ze środków EFRR w ramach Dostosowania Technicznego oraz wysokości minimalnego wkładu własnego w tych projektach.

IV.Zmian dokonanych w karcie Działania 10.1w ramach Klasyfikacji kategorii interwencji funduszy strukturalnych dodatkowego kodu: 00 – Nie dotyczy, odnoszącego się do Działalności gospodarczej beneficjentów Schematu II, jak również w Tabeli I. Wykaz wydatków niekwalifikowalnych dla wszystkich Działań w Priorytetach RPO WD (z wyłączeniem działania 1.3 – patrz zał. 6a), w ramach Wydatków osobowych związanych z zarządzaniem projektem i realizacją projektu zawężenie kwalifikowania tego rodzaju wydatków do projektów realizowanych w ramach Schematu I Priorytetu Pomoc Techniczna RPO WD. Zmiany te spowodowane są przygotowaniami do możliwości wsparcia opracowania dokumentacji dla najważniejszych projektów możliwych do realizacji w RPO 2014-2020.

29.10.2013

Uszczegółowienie RPO WD

29 października 2013 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Uchwałę nr 4897/IV/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr 1149/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienia RPO WD).

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Uchwała nr 4897/IV/2013

Najważniejsze proponowane obecnie modyfikacje zawarte w Uszczegółowieniu RPO dotyczą:

I.Zmian dokonanych w Załączniku nr 1, którym jest „Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla programu operacyjnego w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych oraz zasadom cross-financing”, gdzie wprowadzono zmiany w alokacji środków na wybrane działania:

1. Wolne środki w Działaniu 1.4 w wysokości 775 655 euro proponuje się realokować do Działania 1.1 w celu efektywnego wykorzystania środków.

2. Wolne środki z Działań 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 i 4.7 w wysokości 237 023 euro proponuje się realokować do Działania 4.1 w celu realizacji decyzji kierunkowej ZWD z dnia 24 września br.

3. Część wolnych środków z Działań 5.1, 5.2, 5.3 w łącznej kwocie 2 928 757 euro proponuje się realokować do Działania 5.4 aby dofinansować jak największą liczbę projektów w Działaniu 5.4 w naborach na termomodernizację placówek ochrony zdrowia.

4. Wolne środki z Działań 6.1, 6.2 i 6.5 w łącznej kwocie 615 367 euro proponuje się przesunąć do Działania 6.4 z przeznaczeniem na dofinasowanie już wybranych projektów w Działaniu 6.4 oraz ewentualnie projektów wnioskujących o zwiększenie dofinasowania w tym działaniu, a także przesunięcie środków do Działania 6.3 „Turystyka biznesowa” w związku z ujemnym saldem w tym działaniu.

5. Wolne środki z Działania 7.2 w kwocie 18 466 euro proponuje się przesunąć do Działania 7.1 na wyrównanie ujemnego salda w tym działaniu.

6. Wolne środki z Działania 9.2 w wysokości 173 502 euro proponuje się przesunąć do Działania 9.1, aby wesprzeć jak najwięcej projektów w naborze dot. wspierania obszarów powojskowych, poprzemysłowych i projektów dot. mniejszości etnicznych.

7. Analogiczne zmiany wprowadzono we właściwych kartach działań w polach dotyczących alokacji finansowych.

II.Zmian dokonanych w załączniku nr 2, jakim jest „Poziom wydatków pochodzących z funduszy strukturalnych w ramach programu operacyjnego wg kategorii interwencji, w tym przeznaczonych na realizację Strategii Lizbońskiej” będących konsekwencją realokacji środków opisanych w punkcie I.

III.Zmian dokonanych w rozdziale 1.4„Informacje dotyczące kwalifikowalności w ramach RPO oraz w załączniku nr 6a: Wykaz wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowanych w ramach Działania 1.3 „Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP” w Priorytecie 1 RPO WD 2007-2013. dotyczących wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu Dolnośląski Fundusz Powierniczy (Działanie 1.3). Wydłużenie do dnia 31 grudnia 2015 r. daty kwalifikowalności wydatków na poziomie projektu umożliwi przedłużenie o pół roku okresu, w którym Pośrednicy Finansowi będą mogli udzielać wsparcia dla MŚP (podpisywać umowy pożyczki i poręczenia z MŚP), co przełoży się na zwiększenie ilości wspartych przedsiębiorstw oraz wartości przekazanego im wsparcia, jak również na osiągnięcie zakładanych dla projektu docelowych wartości wskaźników.

IV.Zmian dokonanych w rozdziale „Informacje na temat priorytetów i działań RPO” (tzw. kartach działań)w Działaniu 4.7 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna” w polu dotyczącym przykładowych typów projektów. Modyfikacja polega na rozszerzeniu definicji typów projektów wynikającej z dostosowania zapisów pod kątem ewentualnego nowego naboru.

V.Zmian dokonanych w Załączniku nr 4, którym jest „Lista kluczowych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013” (IWIPK), gdzie zaktualizowano dane dotyczące projektów zgodnie z uchwałą nr 4742/IV/13 z dnia 24 września 2013. Na mocy tej uchwały Zarząd Województwa Dolnośląskiego usunął z listy indykatywnej projekt pt. „Centrum Innowacji - Kompleks badawczy GeoCentrum II Politechniki Wrocławskiej”, w związku z odstąpieniem przez Politechnikę Wrocławską od zamiaru podpisania preumowy na realizację projektu. Ponadto w wyniku aktualizacji listy zmienione zostały okresy realizacji projektów oraz ich wartości całkowite i kwoty dofinansowania.

Uszczegółowienie RPO WD

Dnia 20 sierpnia br. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę nr 4581/IV/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr 1149/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienia RPO WD).

Najważniejsze wprowadzone modyfikacje dotyczą:

1. Zmian w Załączniku nr 1, którym jest „Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla programu operacyjnego w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych oraz zasadom cross-financing”, gdzie realokowano środki w następujących działaniach:

· Przesunięto część wolnych środków w wysokości 997 359,78 zł z Działania 4.4.” Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom” do Działania 4.5.” Rekultywacja obszarów zdegradowanych”. Realokowanie tych środków pozwoli na wyrównanie salda ujemnego, co umożliwi zwiększenie dofinansowania jednego projektu. Pozostałą część środków z Działania 4.4 w wysokości 85 513,81 zł realokowano do Działania 4.7 „Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna”
w celu zwiększenia dofinansowania dwóch projektów;

· Przesunięto całą kwotę wolnych środków w wysokości 1 318 476,07 zł z Działania 6.3. „Turystyka biznesowa” do Działania 6.4 „Turystyka kulturowa” w celu dofinansowania projektów z listy rezerwowej w naborze 11/K/6.4/2009;

· Realokowano kwotę wolnych środków w wysokości 142 602, 93 zł z Działania 7.2 „Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych” do Działania 7.1 „ Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego” w celu wyrównania salda ujemnego, co pozwoli na zakontraktowanie projektu z listy rezerwowej w naborze nr 1/K/7.1/2008.

· Przesunięto całą kwotę wolnych środków w wysokości 853 450,16 zł z Działania 9.2 „Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tys. mieszkańców” do Działania 9.1 „Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców” w celu zwiększenia alokacji na nabór 64/K/9.1/2013.

2. Zmian dokonanych w zakresie Priorytetu 10 „Pomoc techniczna” dotyczących wsparcia beneficjentów przyszłego regionalnego programu operacyjnego obejmującego dofinansowanie dokumentacji technicznej dla potencjalnych projektów kluczowych na lata 2014-2020 (zmiany dotyczą przede wszystkim zasad naboru projektów w trybie systemowym).

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Uszczegółowienie RPO WD

Dnia9 lipcabr. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę nr 4382/IV/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr 1149/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienia RPO WD).

Najważniejsze proponowane e zmiany wynikają z konieczności dostosowania zapisów Uszczegółowienia RPO WD w rozdziałach 1.5 „Opis systemu wyboru projektów w ramach RPO WD” oraz 1.5.2 „Procedura odwoławcza”, dotyczących opisu procedury oceny i wyboru projektów do dofinansowania oraz procedury odwoławczej do obowiązujących od dnia 28.06.2013 r. przepisów ustawy z dnia 19.04.2013 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2013, poz. 714).

01.07.2013

Uszczegółowienie RPO WD

Dnia26 czerwca br.Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę nr 4323/IV/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr 1149/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienia RPO WD).

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Uchwała nr 4323/IV/2013 z uzasadnieniem

Najważniejsze proponowane obecnie modyfikacje dotyczą:

· zmian dokonanych w Załączniku nr 1, którym jest „Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla programu operacyjnego w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych oraz zasadom cross-financing”, gdzie:- realokowano kwotę wolnych środków w wysokości 40 826 800,65 zł. z działania 1.2 i 1.4 do działania 1.1;- realokowano kwotę wolnych środków w wysokości 7 593 813,86 zł. z działania 2.1 do działania 2.2;- realokowano kwotę wolnych środków w wysokości 12 511 497,15 zł. z działania 3.1 i 3.2 do działania 3.3;- realokowano kwotę wolnych środków w wysokości 8 341 583,69 zł z działań 4.1; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6 do działania 4.7- realokowano kwotę wolnych środków w wysokości 5 968 594,43 zł. z działania 5.1; 5.2; 5.3 do działania 5.4; - realokowano kwotę wolnych środków w wysokości 2 883 226,8 zł z działania 6.3 i 6.5 do działania 6.1;- realokowano kwotę wolnych środków w wysokości 3 303 741,10 z działania 7.1 do działania 7.2;- realokowano kwotę wolnych środków w wysokości 6 140 000,00 zł. z działania 9.2 do działania 9.1.

· zmian dokonanych w Załączniku nr 2 w zakresie poziomu wydatków pochodzących z funduszy strukturalnych w ramach programu operacyjnego wg kategorii interwencji, w tym przeznaczonych na realizację Strategii Lizbońskiej

Uszczegółowienie RPO WD

Dnia 26marcar. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę nr 3760/IV/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr 1149/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 lutego 2008r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienia RPO WD).

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Najważniejsze modyfikacje wprowadzone Uchwałą Nr 3760/IV/13 ZWD z dnia 26 marca 2013 r. dotyczą:

• zmian dokonanych w Załączniku nr 1, którym jest „Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla programu operacyjnego w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji Funduszy strukturalnych oraz zasadom cross-financing”, gdzie przesunięto całość wolnych środków w kwocie 7 349 821 euro z działania 1.2 ( 1 234 633 euro) i 1.4 (6 115 188 euro) do działania 1.1. „Inwestycje dla przedsiębiorstw”. Realokowanie tych środków do działania 1.1 pozwoli na dofinansowanie projektów rezerwowych z zakończonego konkursu w schemacie 1.1.C „Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw związane z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej” oraz na dofinansowanie projektów z listy rezerwowej konkursu 1.1.D1.a „Dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu”. Ponadto przesunięto całość wolnych środków w działaniu 2.1 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” w wysokości – 1 206 697,65 euro do działania 2.2 „Rozwój usług elektronicznych” zwiększając wartość wolnych środków z przeznaczeniem na zwiększenie dofinansowania dla projektów w tym działaniu. Analogicznych zmian dokonano w odpowiednich kartach działań.

• zmian dokonanych w Załączniku nr 4, którym jest „Lista kluczowych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013” (IWIPK), gdzie zaktualizowano dane dotyczące projektów zgodnie z uchwałą nr 3674/IV/13. Na mocy tej uchwały Zarząd Województwa Dolnośląskiego dodał nowy projekt na listę oraz zaktualizował dane pozostałych projektów znajdujących się na niej. Dodany projekt to „Centrum Innowacji - Kompleks badawczy GeoCentrum II Politechniki Wrocławskiej”, którego wnioskodawcą jest Politechnika Wrocławska, z wnioskowaną kwotą dotacji wynoszącą 14 000 000,00 zł i całkowitą wartością wydatków kwalifikowanych w wysokości 35 000 000,00 zł.

• ponadto w wyniku aktualizacji zmienione zostały również tytuły innych projektów, okresy ich realizacji oraz wartości całkowite i kwoty dofinansowania.

• modyfikacji w treści URPO nazwy departamentu, która wynika ze zmiany struktury w UMWD, na mocy której powstał Departament Funduszy Europejskich, z połączenia dotychczasowego Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego


Regionalny Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO WD) został formalnie zaakceptowany przez Komisję Europejską (KE) w dniu 4 września 2007r. Zgodnie z Wytycznymi nr 1, dotyczącymi prowadzenia negocjacji programów operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 z Komisją Europejską oraz przepisami ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, po wydaniu decyzji przez KE w sprawie przyjęcia RPO Program został przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą Nr 748/III/07 z dnia 25 września 2007 r.

Z uwagi na ogólny charakter programów operacyjnych kierowanych do Komisji Europejskiej, każda instytucja zarządzająca została zobowiązana do przygotowania dodatkowego dokumentu uszczegóławiającego zapisy programu operacyjnego – Szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego. Wymóg przygotowania tego dokumentu został wprowadzony zapisami art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz.U. 2006 nr 227 poz. 1658 ze zmianami).

Dokument ten stanowi kompendium wiedzy dla wnioskodawców na temat typów i możliwości realizacji projektów w ramach poszczególnych programów operacyjnych.

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD) został opracowany na podstawie Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego z 13 marca 2007 r., w których określono minimalną wymaganą strukturę tego dokumentu.

Uszczegółowienie RPO WD zostało również poddane konsultacjom społecznym w okresie od 28 września 2007 r. do 27 października 2007 roku. W dniu 28 stycznia 2008 r. dokument został formalnie zaakceptowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pod kątem zgodności z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego z 13 marca 2007 r.

Zaakceptowany dokument nie ma charakteru ostatecznego. W trakcie procesu wdrażania Programu, w wyniku potrzeb identyfikowanych na bieżąco, będzie on podlegał dalszym modyfikacjom.


Dokumenty archiwalne

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w województwie dolnośląskim:
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300
50-411 Wrocław,
Infolinia: 801 700 008
Tel. (71) 776 95 01, (71) 776 96 51, (71) 776 97 64, (71) 776 97 65
Fax (71) 776 98 41

e-mail: pife@dolnyslask.pl
rpo@dolnyslask.pl

Punkty w Regionie
kliknij tutaj

Realizacja RPO WD

Do tej pory wydaliśmy

4 798 249 493 PLN

Wartość podpisanych umów - dofinansowanie ze środków UE

5066080089 PLN

Stan na dzień 31.08.2015

Interaktywna mapa projektów RPO WD

Lista beneficjentów

Mapa dotacji UE

Galeria zdjęć