Regionalny Program Operacyjny
Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Dolnego Śląska

Komisja Oceniająca Projekty (Eksperci)

Nabory ekspertów

01.08.2013

Informacja o wszczęciu procedury wyłaniania ekspertów I stopnia nr E I-16

Zarząd Województwa Dolnośląskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór na ekspertów I stopnia powoływanych w celu rzetelnej i bezstronnej oceny projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (nabór nr E I-16).

Eksperci I stopnia zostaną powołani w celu zapewnienia rzetelnej i bezstronnej oceny projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 w ramach dziedziny „POMOC PUBLICZNA”

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 14 sierpnia 2013 r. na adres :

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wybrzeże Słowackiego 12 -14,

50 -411 Wrocław

Ważne dokumenty:

– formularz kwestionariusza osobowego dla kandydatów na eksperta I stopnia –pobierz plik

–oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełni zdolności do czynności prawnych -pobierz plik

– podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych osobowych w bazie ekspertów i w centralnej bazie ekspertów oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i udostępnienie danych osobowych pobierz plik

– pełna treść ogłoszenia -pobierz plik

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, Dział Obsługi Naborów i Administracji pod numerami tel. (071) 776 95 36, (071) 776 96 61.

06.02.2012

Informacja o wszczęciu procedury wyłaniania ekspertów II stopnia nr E II-6

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa DOlnośląskiego na lata 2007-2013, ogłasza nabór na ekspertów II stopnia powoływanych w celu rzetelnej i bezstronnej oceny projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Nabór nr E II-6

Eksperci II stopnia zostaną powołani w celu zapewnienia rzetelnej i bezstronnej oceny projektów aplikujących o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach dziedziny:
ZAPOBIEGANIE KLĘSKOM ŻYWIOŁOWYM I POWAŻNYM AWARIOM / ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOWODZIOWE

O wpis na listę ekspertów II stopnia mogą ubiegać się osoby, które łącznie spełniają poniższe warunki:

a) posiadają wykształcenie wyższe i legitymują się dyplomem magistra lub inżyniera w wybranej dziedzinie,

b) posiadają minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w wybranej dziedzinie, do której ubiegają się o wpis na listę ekspertów,

c) posiadają doświadczenie zawodowe z zakresu analizy finansowej i ekonomicznej oraz zasad finansowania projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

d) korzystają z pełni praw publicznych,

e) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

f) nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Wniosek o wpis na listę ekspertów w ramach naboru na eksperta II stopnia powinien zawierać:

a) wypełniony formularz kwestionariusza osobowego dla kandydatów na eksperta II stopnia - pobierz plik

b) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełni zdolności do czynności prawnych - pobierz plik

c) podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych osobowych w bazie ekspertów i w centralnej bazie ekspertów oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i udostępnienie danych osobowych
- pobierz plik

d) zgoda na powołanie na listę ekspertów przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego- pobierz plik

Do wniosku muszą być dołączone kopie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków dotyczących wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego. Zasady dotyczące wpisu na Listę Ekspertów określone zostały w „Regulaminie wyłaniania ekspertów II stopnia do oceny projektów w ramach RPO WD”. http://rpo.dolnyslask.pl/index.php?id=108
Wypełnione wnioski wraz z załącznikami proszę przesyłać na adres:

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wybrzeże Słowackiego 12-14,
50-411 Wrocław
z dopiskiem na kopercie „Nabór E II-6”

Termin składania wniosków upływa w dniu 21 lutego 2012 r. (decyduje data wpływu wniosku do UMWD). Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Wdrażania RPO, Dział Obsługi Naborów i Administracji pod numerami tel. (071) 776 96 61, (071) 776 91 82.

23.05.2011

Informacja o wszczęciu procedury wyłaniania ekspertów I stopnia nr E I-15

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, ogłasza nabór na ekspertów I stopnia powoływanych w celu rzetelnej i bezstronnej oceny projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (nabór nr E I-15).

Eksperci I stopnia zostaną powołani w celu zapewnienia rzetelnej i bezstronnej oceny projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach dziedziny „POMOC PUBLICZNA”

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 3 czerwca 2011 r. na adres :

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wybrzeże Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław

Ważne dokumenty:

formularz kwestionariusza osobowego -Pobierz plik

oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, niekaralności za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych-Pobierz plik

oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych osobowych w bazie ekspertów oraz w centralnej bazie ekspertów oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i udostępnienie danych osobowych - Pobierz plik

pełna treść ogłoszenia -Pobierz plik

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, Dział Projektów Pomocy Technicznej i Administracji pod numerami tel. (071) 776 96 61, (071) 776 97 41.

01.09.2010

Informacja o wszczęciu procedury wyłaniania ekspertów I stopnia nr E I -14

Zarząd Województwa Dolnośląskiegojako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013ogłaszanabór na Ekspertów I stopnia (E I -14) powoływanych w celu rzetelnej i bezstronnej oceny projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, wramach dziedziny„POMOC PUBLICZNA”.

Eksperci z dziedziny „Pomoc Publiczna” będąopiniować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach RPO WD. Opiniowanie polegać będzie na weryfikacji czy dofinansowanie projektów stanowi pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 Traktatu o Funkcjonowaniu UE.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy przesłać w nieprzekraczalnymterminie do 21września 2010 r.na adres:

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wybrzeże Słowackiego 12 -14,

50 -411 Wrocław

Ważne dokumenty:

Formularz kwestionariusza osobowego
Pobierz plik

Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, niekaralności za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych/

Pobierz plik

Oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych osobowych w bazie ekspertów oraz w centralnej bazie ekspertów oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i udostępnienie danych osobowych
Pobierz plik

Pełna treść ogłoszenia
Pobierz plik

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, Dział Projektów Pomocy Technicznej i Administracji pod numerami tel. (071) 776 97 41, (071) 776 96 61.

16.07.2010

Informacja o przedłużeniu naboru ekspertów I stopnia nr E I- 13

Zarząd Województwa Dolnośląskiego jako Instutycja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 ogłasza przedłużenie naboru na Ekspertów I stopnia (E I -13) powoływanych w celu rzetelnej i bezstronnej oceny projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, w ramach dziedziny „Pomoc publiczna".

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy przesłać wnieprzekraczalnym terminie do 3 sierpnia 2010r.na adres:

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wybrzeże Słowackiego 12 -14,
50 -411 Wrocław

Link do wcześniejszego ogłoszenia:
Informacja o wszczęciu procedury wyłaniania ekspertów I stopnia nr E I -13


Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, Dział Projektów Pomocy Technicznej i Administracji pod numerami tel. (071) 776 97 41, (071) 776 96 61.

05.07.2010

Informacja o wszczęciu procedury wyłaniania ekspertów I stopnia nr E I -13

Zarząd Województwa Dolnośląskiegojako Instutycja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013ogłaszanabór na Ekspertów I stopnia (E I -13) powoływanych w celu rzetelnej i bezstronnej oceny projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, w ramach dziedziny„POMOC PUBLICZNA”.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy przesłać w nieprzekraczalnymterminie do 19 lipca 2010 r.na adres :

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wybrzeże Słowackiego 12 -14,

50 -411 Wrocław

Ważne dokumenty:

Formularz kwestionariusza osobowego
Pobierz dokument

Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, niekaralności za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Pobierz dokument

Oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych osobowych w bazie ekspertów oraz w centralnej bazie ekspertów oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i udostępnienie danych osobowych
Pobierz dokument

Pełna treść ogłoszenia
Pobierz dokument

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, Dział Projektów Pomocy Technicznej i Administracji pod numerami tel. (071) 776 91 82, (071) 776 96 61.

27.04.2010

Informacja o wszczęciu procedury wyłaniania ekspertów I stopnia nr E I -12

Zarząd Województwa Dolnośląskiego jako Instutycja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013ogłaszanabór na Ekspertów I stopnia powoływanych w celu rzetelnej i bezstronnej oceny projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, w ramach dziedziny„ENERGETYKA – Dystrybucja energii elektrycznej i gazu”. Przedmiotem oceny będą projekty polegające na utworzeniu i zarządzaniu Funduszem Powierniczym, o którym mowa w art. 44 Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy przesłać w nieprzekraczalnymterminie do 17maja2010 r.na adres :

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wybrzeże Słowackiego 12 -14,

50 -411 Wrocław

Ważne dokumenty:

Formularz kwestionariusza osobowego
Pobierz plik

Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, niekaralności za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Pobierz plik

Oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych osobowych w bazie ekspertów oraz w centralnej bazie ekspertów oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i udostępnienie danych osobowych
Pobierz plik

Pełna treść ogłoszenia
Pobierz plik

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, Dział Projektów Pomocy Technicznej i Administracji pod numerami tel. (071)776 91 82, (071) 776 96 61.

05.10.2009

Informacja o wszczęciu procedury wyłaniania ekspertów I stopnia nr E I -11

Zarząd Województwa Dolnośląskiego
JAKO INSTUTYCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM DLA
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013


ogłaszanabór na Ekspertów I stopnia powoływanych w celu rzetelnej i bezstronnej oceny
projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
, w ramach dziedzin„TRANSPORT –
Transport miejski i podmiejski”, „ENERGETYKA – Odnawialne źródła energii”,
„ENERGETYKA – Dystrybucja energii elektrycznej i gazu” oraz „ENERGETYKA –
Ciepłownictwo i Kogeneracja
”. Przedmiotem oceny będą projekty polegające na utworzeniu
i zarządzaniu Funduszem Powierniczym, o którym mowa w art. 44 Rozporządzenia Rady (WE)
1083/2006.


Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy przesłać w nieprzekraczalnym terminiedo
23 października 2009 r.
na adres :


Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wybrzeże Słowackiego 12 -14,
50 -411 Wrocław


Ważne dokumenty:

 • formularz kwestionariusza osobowego –pobierz plik
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolnoścido czynności prawnych, niekaralności za przestępstwo umyślne lub umyślneprzestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzaniedanych osobowych –pobierz plik
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych osobowych w bazieekspertów oraz w centralnej bazie ekspertów oraz o wyrażeniu zgody naprzetwarzanie i udostępnienie danych osobowych,-pobierz plik
 • pełna treść ogłoszenia –pobierz plik


Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Wdrażania Regionalnego Programu
Operacyjnego, Dział Projektów Pomocy Technicznej i Administracji pod numerami tel. (071)
776 91 56, (071) 776 97 41, (071) 776 96 61, (071) 776 92 28

15.06.2009

Informacja o wszczęciu procedury wyłaniania ekspertów I stopnia – nabór nr A10

Informacja o wszczęciu procedury wyłaniania ekspertów I stopnia – nabór nr A10

Nabór na ekspertów I stopnia - nabór nr A 10

Zarząd Województwa Dolnośląskiego jako Instutycja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013ogłasza

nabór na ekspertów I stopnia powoływanych w celu rzetelnej i bezstronnej oceny projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,

Nabór nr A 10

Eksperci I stopnia zostaną powołani w celu zapewnienia rzetelnej i bezstronnej oceny projektów aplikujących o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 w ramach dziedzinyPrzedsiębiorstwa i innowacje - Odnawialne instrumenty finansowe.

Działanie 1.3 „Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP” RPO WD będzie realizowane w drodze Inicjatywy Wspólnych Europejskich Zasobów dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw –JEREMIE, zgodnie z uchwałą nr 2465/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 lutego 2009 r. Przedmiotem oceny będą projekty polegające na utworzeniu i zarządzaniu Funduszem Powierniczym, o którym mowa w art. 44 Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006.

O wpis na listę ekspertów mogą ubiegać się osoby, które łącznie spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają wykształcenie wyższe i legitymują się dyplomem magistra (lub tytułem równorzędnym) lub inżyniera,
 2. posiadają minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w wybranej dziedzinie, do której ubiegają się o wpis na listę ekspertów,
 3. korzystają z pełni praw publicznych,
 4. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie były karane za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wniosek o wpis na listę ekspertów powinien zawierać:

 1. wypełniony formularz kwestionariusza osobowego wraz z podpisanym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych osobowych w bazie ekspertów, na przetwarzanie i udostępnienie danych osobowych,
 2. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełni zdolności do czynności prawnych.
 3. podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych osobowych w bazie ekspertów oraz w centralnej bazie ekspertów oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i udostępnienie danych osobowych,

Do wniosku muszą być dołączone kopie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków dotyczących wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego.

Zasady dotyczące wpisu na listę ekspertów określone zostały w „Regulaminie wyłaniania ekspertów I stopnia do oceny projektów w ramach RPO WD”

Regulamin znajduje się stronie www.rpo.dolnyslask.pl w zakładceOrganizacja oceny merytorycznej.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami proszę przesyłać na adres:

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wybrzeże Słowackiego 12-14,

50-411 Wrocław

z dopiskiem na kopercie „Nabór A10”

Okres na składanie wniosków: od 15 czerwca 2009 r. do 19 czerwca 2009 r.

Termin składania wniosków upływa wdniu19 czerwca 2009 r.(decyduje data wpływu wniosku).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Wdrażania RPO Dział Projektów Pomocy Technicznej i Administracji pod numerami tel.(071)9741, (071) 776 9228, (071) 776 9661, (071) 776 9182

Kody interwencji właściwe dla danej dziedziny, określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) 1828/2006 z dnia 08.12.2006 r.ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

Przedsiębiorstwa i innowacje / Odnawialne instrumenty finansowe

 • 5 – Usługi zaawansowanego wsparcia w przedsiębiorstwach i ich grupach

25.05.2009

Informacja o wszczęciu procedury wyłaniania ekspertów I stopnia – nabór nr A9

Zarząd Województwa Dolnośląskiegojako Instutycja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 ogłaszanabór na ekspertów I stopnia powoływanych w celu rzetelnej i bezstronnej oceny projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, w ramach dziedzinyPrzedsiębiorstwa i innowacje - Odnawialne instrumenty finansowe.

Przedmiotem oceny będą projekty polegające na utworzeniu i zarządzaniu Funduszem Powierniczym, o którym mowa w art. 44 Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy przesłać w nieprzekraczalnymterminie do 05 czerwca 2009 r.na adres:

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wybrzeże Słowackiego 12 -14,

50 -411 Wrocław

Ważne dokumenty:

 • formularz kwestionariusza osobowego
  Pobierz plik
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, niekaralności za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  Pobierz plik
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych osobowych w bazie ekspertów oraz w centralnej bazie ekspertów oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i udostępnienie danych osobowych
  Pobierz plik
 • pełna treść ogłoszenia
  Pobierz plik

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, Dział Projektów Pomocy Technicznej i Administracji pod numerami tel. (071) 776 9471, (071) 776 9228, (071) 776 9661, (071) 776 9182

15.05.2009

Informacja o wszczęciu procedury wyłaniania asesorów – nabór nr 8

Zarząd Województwa Dolnośląskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013ogłasza nabór na asesorów powoływanych w celu rzetelnej i bezstronnej oceny projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, w ramach następujących dziedzin:

Dziedzina

Poddziedzina

Kategorie interwencji

Transport

Transport miejski i podmiejski

52 - Promocja czystego transportu miejskiego

Infrastruktura kolejowa

Środowisko

Ochrona środowiska

44 - Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi
50 - Rewaloryzacja obszarów przemysłowych i rekultywacja skażonych gruntów
47 - Jakość powietrza
51 - Promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody (w tym NATURA 2000)

Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich

61 - Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich
78 - Infrastruktura mieszkaniowa

Energetyka

Odnawialne źródła energii

41 - Energia odnawialna: z biomasy
42 - Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe

Dystrybucja energii elektrycznej i gazu

33 - Elektryczność
35 - Gaz ziemny

Ciepłownictwo i kogeneracja

43 - Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią

Infrastruktura turystyczna i infrastruktura kultury

55 - Promowanie walorów przyrodniczych
57 - Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych
58 - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego
59 - Rozwój infrastruktury kulturalnej
60 - Inne wsparcie dla poprawy usług kulturalnych

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy przesłać w nieprzekraczalnymterminie do 29.05.2009 r.na adres :

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wybrzeże Słowackiego 12 -14,
50 -411 Wrocław

 1. formularz kwestionariusza osobowego
  Pobierz dokument

 2. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, niekaralności za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  Pobierz dokument

 3. pełna treść ogłoszenia
  Pobierz dokument

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, Dział Projektów Pomocy Technicznej i Administracji pod numerami tel. (071)776 9741, (071) 776 9228, (071) 776 9661, (071) 776 9182

Archiwum

tutaj

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w województwie dolnośląskim:
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300
50-411 Wrocław,
Infolinia: 801 700 008
Tel. (71) 776 95 01, (71) 776 96 51, (71) 776 97 64, (71) 776 97 65
Fax (71) 776 98 41

e-mail: pife@dolnyslask.pl
rpo@dolnyslask.pl

Punkty w Regionie
kliknij tutaj

Realizacja RPO WD

Do tej pory wydaliśmy

4 798 249 493 PLN

Wartość podpisanych umów - dofinansowanie ze środków UE

5066080089 PLN

Stan na dzień 31.08.2015

Interaktywna mapa projektów RPO WD

Lista beneficjentów

Mapa dotacji UE

Galeria zdjęć