Regionalny Program Operacyjny
Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Dolnego Śląska

Wzór uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu

Wzór Uchwały ZWD w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu
Pobierz dokument

Wzór uzasadnienia do uchwały
Pobierz dokument

Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 268/IV/11 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3770/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
Pobierz dokument

Uchwała ZWD nr 1040/IV/11 z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3770/III/09 ZWD z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu w ramach RPO WD 2007-2013 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
Pobierz dokument

Uchwała ZWD nr 676/IV/11 z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie zmiany wzoru uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu
Pobierz dokument

Wzór zobowiązania o dofinansowanie projektu

Wzór zobowiązania o dofinansowanie projektu - bez pomocy publicznej i de minimis (28 sierpnia 2012 r.)
Pobierz plik

Wzór zobowiązania o dofinansowanie projektu - z pomocą de minimis
(28 sierpnia 2012 r.)
Pobierz plik

Wzór zobowiązania o dofinansowanie projektu - z pomocą publiczną bez działania 1.4 (28 sierpnia 2012 r.)
Pobierz plik

Wzór zobowiązania o dofinansowanie projektu - z pomocą publiczną dla działania 1.4 (28 sierpnia 2012 r.)
Pobierz plik

Uchwała ZWD nr 1226/IV/11 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie zmiany wzoru zobowiązania o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2007-2013
Pobierz dokument

Uchwała ZWD nr 1555/IV/11 z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany wzoru zobowiązania o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2007-2013(obowiązująca od 1.01.2012 r.)
Pobierz dokument

Uchwała ZWD nr 1991/IV/12 z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zmiany wzoru zobowiązania o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2007-2013
Pobierz dokument

Uchwała ZWD nr 2236/IV/12 z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie zmiany wzoru zobowiązania o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2007-2013
Pobierz dokument

Uchwała ZWD nr 2785/IV/12 z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany wzoru zobowiązania o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2007-2013
Pobierz dokument

Uchwała ZWD nr 2875/IV/12 z dnia 18 września 2012 r. w sprawie zmiany wzoru zobowiązania o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2007-2013
Pobierz dokument

Wzory załączników do zobowiązania

Załączniki do uchwały:

Harmonogram realizacji zamówień-RPO WD
Pobierz dokument

Harmonogram rzeczowo-finansowy - RPO WD
Pobierz dokument

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu w ramach RPO WD na lata 2007-2013 (dotyczy projektów z wydatkami kwalifikowalnymi o różnym poziomie dofinansowania)
Pobierz dokument

Harmonogram wydatków niekwalifikowalnych-RPO WD
Pobierz dokument

Montaż finansowy projektu-RPO WD
Pobierz dokument

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT - RPO WD (od 01.01.2012)
Pobierz dokument

Prognoza wydatków-RPO WD
Pobierz dokument

Wskaźniki monitoringowe-RPO WD
Pobierz dokument

Harmonogram płatności-RPO WD
Pobierz dokument

Harmonogram płatności-RPO WD - instrukcja wypelniania
Pobierz dokument

Oświadczenie o numerze rachunku bankowego dla projektu (20.09.2011)
Pobierz dokument

Oświadczenie o zmianach niektórych danych i informacji dotyczących beneficjenta (od 01.01.2012)
Pobierz dokument


Dodatkowe załączniki do umowy:

Oświadczenia o niekaralności (dotyczy projektów składanych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych):

  • Oświadczenie o niekaralności (przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną)
    Pobierz dokument
  • Oświadczenie o niekaralności (Wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą).
    Pobierz dokument

Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa (dotyczy projektów objętych pomocą publiczną)
Pobierz dokument

Archiwum

Dokumenty archiwalne

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w województwie dolnośląskim:
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300
50-411 Wrocław,
Infolinia: 801 700 008
Tel. (71) 776 95 01, (71) 776 96 51, (71) 776 97 64, (71) 776 97 65
Fax (71) 776 98 41

e-mail: pife@dolnyslask.pl
rpo@dolnyslask.pl

Punkty w Regionie
kliknij tutaj

Realizacja RPO WD

Do tej pory wydaliśmy

4 798 249 493 PLN

Wartość podpisanych umów - dofinansowanie ze środków UE

5066080089 PLN

Stan na dzień 31.08.2015

Interaktywna mapa projektów RPO WD

Lista beneficjentów

Mapa dotacji UE

Galeria zdjęć