Regionalny Program Operacyjny
Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Dolnego Śląska

Rozliczanie projektów

Zmiana rachunku bankowego dla zwrotu środków

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 informuje, że w związku ze zmianą operatora bankowego z dniem 1 kwietnia 2016 r. zmianie ulega rachunek bankowy IZ RPO WD dla zwrotu środków, o którym mowa w umowie o dofinansowanie projektu. Jest to rachunek bankowy, na który w razie konieczności Beneficjent dokonuje zwrotu środków przekazanych z dotacji celowej lub w formie płatności z budżetu środków europejskich (oraz odsetek naliczonych od tych środków), odsetek bankowych od środków zaliczki zgromadzonych na rachunku bankowym Beneficjenta (jeżeli obowiązek zwrotu dotyczy Beneficjenta), odsetek od środków pozostałych do rozliczenia przekazanych Beneficjentowi w formie zaliczki.

Z dniem 1 kwietnia 2016 r. ewentualnego zwrotu środków należy dokonać na rachunek nr 52 1560 0013 2051 9462 9000 0023 (właściciel rachunku Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego).
Dotychczasowy rachunek bankowy dla zwrotu środków nr 93 1090 2398 0000 0001 1830 1242 obowiązuje dla zwrotów dokonanych wyłącznie do dnia 31 marca 2016 r.

Dodatkowo IZ RPO WD informuje, iż z tą datą zamknięty zostanie także rachunek nr 75 1090 2398 0000 0001 0859 1963.

Informacja IZ RPO WD

Komunikat IZ RPO WD - kwalifikowalność podatku VAT

Przedstawiamy komunikat Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 odnoszący się do Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 czerwca 2013 r.w sprawie kwalifikowalności podatku VAT.

Komunikat IZ RPO WD - kwalifikowalność podatku VAT

Instrukcja prawidłowego opisu zwrotu środków finansowych dokonywanego przez beneficjenta

W celu przyspieszenia procesu wyjaśniania zwrotów przez Bank Gospodarstwa Krajowego w tytule przelewu należy umieścić następujace dane:

•numer projektu
•kwota otrzymanej z BGK płatności, której dotyczy zwrot
•data przekazania przez BGK środków, których dotyczy zwrot (informację można uzyskać od opiekuna projektu)
•numer zlecenia płatności, którego dotyczy zwrot (informację można uzyskać od opiekuna projektu)
•kwota zwrotu w podziale na należność główną i odsetki
•klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)
•rodzaj odsetek

Przykładowy tytuł przelewu (wpisane dane zawierają kolejno powyższe informacje):
RPDS.00.00.00-02-000/08, ……………zł-2010-01-01, …………/201…, nal.g………….zł, ods…………zł, 34-75861-6207, ods. jak dla zaległości podatkowych


Wytyczne Komisji Europejskiej do określania korekt finansowych nakładanych na wydatki ponoszone z funduszy strukturalnych lub funduszu spójności w przypadku naruszenia przepisów Prawa Zamówień Publicznych:
- Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE
Pobierz dokument
- Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE
Pobierz dokument

17.02.2012

Nowe zasady przepływu środków w przypadku dokonywania przez beneficjentów zwrotu środków

Zgodnie z nowymi zasadami zwrot środków w każdym przypadku (dotacja rozwojowa/dotacja celowa/płatność z budżetu środków europejskich) oraz w całości (zaliczka, należność główna, odsetki) powinien być dokonany na rachunek bankowy IZ RPO WD. W związku z tym podajemy numery rachunków bankowych, na które należy dokonywać zwrotów:

  • w przypadku zwrotu środków dotacji rozwojowej (oraz odsetek naliczonych od tych środków) – nr rachunku 751090239800000001 0859 1963,
  • w przypadku zwrotu środków przekazanych z dotacji celowej lub w formie płatności z budżetu środków europejskich (oraz odsetek naliczonych od tych środków) – nr rachunku 93109023980000000118301242.

Informacja IZ RPO WD w tej sprawie:
Pobierz dokument

Instrukcja prawidłowego opisu zwrotu środków finansowych dokonywanego przez beneficjenta

W celu przyspieszenia procesu wyjaśniania zwrotów przez Bank Gospodarstwa Krajowego w tytule przelewu należy umieścić następujące dane:

• numer projektu
• kwota otrzymanej z BGK płatności, której dotyczy zwrot
• data przekazania przez BGK środków, których dotyczy zwrot (informację można uzyskać od opiekuna projektu)
• numer zlecenia płatności, którego dotyczy zwrot (informację można uzyskać od opiekuna projektu)
• kwota zwrotu w podziale na należność główną i odsetki
• klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)
• rodzaj odsetek

Przykładowy tytuł przelewu (wpisane dane zawierają kolejno wymienione powyżej informacje):
RPDS.00.00.00-02-000/08, ……………zł-2010-01-01, …………/201…, nal.g………….zł, ods…………zł, 34-75861-6207, ods. jak dla zaległości podatkowych

Wytyczne IZ RPO WD - Rozliczanie projektów

Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad prowadzenia ewidencji księgowej projektu
Pobierz dokument

Zestawienie wszystkich dokumentów dotyczących operacji w ramach realizowanego projektu
Pobierz dokument

Uchwała nr 2497/III/09 z dnia 10.03.2009 r.
Pobierz dokument

2009-03-10


Ogólne zasady i jednolity mechanizm rozliczania faktur/ innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej nominowanych w walutach obcych

Pobierz dokument

27.05.2011

Informacja dla Beneficjentów – w sprawie zmiany zasad kwalifikowania różnic powstałych w wyniku zmiany stawek „VAT”

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 17.05.2011 r. zmienił zasady kwalifikowania różnic powstałych w wyniku zmiany stawek podatku od towarów i usług VAT od 1.01.2011 r. w projektach realizowanych w ramach RPO WD. Celem zmiany jest ujednolicenie zasad kwalifikowalności różnic powstałych ze zmian stawek podatku od towarów i usług „VAT” wynikających z dotychczasowych sugestii i przypadków zgłaszanych przez Beneficjentów w projektach realizowanych w ramach RPO WD.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję, iż w związku z wejściem w życie z dniem 1.01.2011 r. nowych stawek podatku od towarów i usług VAT różnice powstałe w wyniku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (z wyłączeniem projektów Pomocy Technicznej) co do zasady będą stanowić koszt kwalifikowalny. Biorąc pod uwagę, że środki RPO WD są ograniczone (a w niektórych działaniach już prawie w całości rozdysponowane), zgoda IZ RPO WD na zwiększenie wysokości dofinansowania w związku ze wzrostem stawek VAT będzie możliwa pod warunkiem dostępności środków na działaniu. Dodatkowo bierze się pod uwagę także wartość środków dostępnych na poziomie priorytetu, przy czym określając dostępność środków na tym poziomie uwzględnienia się także przewidywane wykorzystanie środków w przyszłości.

Szczegóły decyzji poniżej:

Pobierz plik

Wcześniejsza decyzja Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie kwalifikowalności różnic wynikających ze zmiany stawki VAT

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w województwie dolnośląskim:
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300
50-411 Wrocław,
Infolinia: 801 700 008
Tel. (71) 776 95 01, (71) 776 96 51, (71) 776 97 64, (71) 776 97 65
Fax (71) 776 98 41

e-mail: pife@dolnyslask.pl
rpo@dolnyslask.pl

Punkty w Regionie
kliknij tutaj

Realizacja RPO WD

Do tej pory wydaliśmy

4 798 249 493 PLN

Wartość podpisanych umów - dofinansowanie ze środków UE

5066080089 PLN

Stan na dzień 31.08.2015

Interaktywna mapa projektów RPO WD

Lista beneficjentów

Mapa dotacji UE

Galeria zdjęć

zobacz więcej