Regionalny Program Operacyjny
Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Dolnego Śląska

01.12.2015

Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

ogłasza nabór na kandydatów na ekspertów, biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania(*1) współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) w następujących dziedzinach:

1) Potencjał B+R i wdrożeniowy uczelni i jednostek naukowych – dopuszczalna procedura skrócona dla ekspertów I stopnia z dziedziny Przedsiębiorstwa i Innowacje oraz dla ekspertów II stopnia z dziedziny Infrastruktura B+R w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,
2) Efektywność energetyczna – dopuszczalna procedura skrócona dla ekspertów II stopnia z dziedziny Termomodernizacja (budynki i sieci ciepłownicze) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,
3) Systemy transportowe – dopuszczalna procedura skrócona dla ekspertów II stopnia z dziedziny Transport publiczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,
4) Infrastruktura ekologiczna – dopuszczalna procedura skrócona dla ekspertów II stopnia z dziedziny Ochrona zasobów przyrodniczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,
5) Gospodarka odpadami – dopuszczalna procedura skrócona dla ekspertów I stopnia z dziedziny Środowisko oraz dla ekspertów II stopnia z dziedziny Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,
6) Gospodarka wodno-ściekowa – dopuszczalna procedura skrócona dla ekspertów I stopnia z dziedziny Środowisko oraz dla ekspertów II stopnia z dziedziny Gospodarka wodno-ściekowa, w tym ochrona wód przed zanieczyszczeniem i zaopatrzenie w wodę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,
7) Ochrona przyrody – dopuszczalna procedura skrócona dla ekspertów II stopnia z dziedziny Ochrona zasobów przyrodniczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,
8) Turystyka – dopuszczalna procedura skrócona dla ekspertów I stopnia z dziedziny Infrastruktura turystyczna oraz infrastruktura kultury oraz dla ekspertów II stopnia z dziedziny Infrastruktura turystyczna w tym kongresowa i targowa / Sport i rekreacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,
9) Bezpieczeństwo – dopuszczalna procedura skrócona dla ekspertów I stopnia z dziedziny Środowisko oraz dla ekspertów II stopnia z dziedziny Zapobieganie klęskom żywiołowym i poważnym awariom / zabezpieczenia przeciwpowodziowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,
10) Infrastruktura społeczna
11) Infrastruktura ochrony zdrowia – dopuszczalna procedura skrócona dla ekspertów I stopnia z dziedziny Zdrowie oraz dla ekspertów II stopnia z dziedziny Infrastruktura ochrony zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,
12) Infrastruktura mieszkalnictwa – dopuszczalna procedura skrócona dla ekspertów I stopnia z dziedziny Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich oraz dla ekspertów II stopnia z dziedziny Infrastruktura mieszkaniowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,

O wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów mogą ubiegać się osoby, które nie są pracownikami instytucji zaangażowanych w realizację RPO WD 2014-2020 oraz łącznie spełniają następujące warunki:
- korzystają z pełni praw publicznych,
- posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
- nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
- posiadają wykształcenie wyższe i legitymują się minimum dyplomem magistra albo tytułem równorzędnym, inżyniera lub posiadają licencjat,
- posiadają minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie, w ramach której dokonywany będzie wybór projektów i prowadzony jest nabór kandydatów na ekspertów,
- posiadają wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WD 2014-2020.

Wniosek o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów musi zawierać:
1) wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy wraz z podpisanymi oświadczeniami:
- o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych osobowych w Wykazie prowadzonym przez IZ RPO WD 2014-2020 oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych,
- o niepozostawaniu w stosunku pracy z IZ, IP lub IW RPO WD 2014-2020,
- o posiadaniu wiedzy w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WD 2014-2020;
2) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz
o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
3) kserokopie dokumentów (poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę ubiegającą się o status kandydata na eksperta) potwierdzających spełnienie warunków dotyczących wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego w wybranej dziedzinie;

W przypadku aplikowania w więcej niż w jednej dziedzinie, możliwe jest złożenie jednego Wniosku
o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów, do którego należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków dotyczących doświadczenia zawodowego w każdej dziedzinie, której dotyczy wniosek. W kwestionariuszu osobowym i w opisie koperty należy wymienić wszystkie dziedziny, których dotyczy Wniosek.
Osoby ubiegające się o status kandydata na eksperta w dziedzinach: Potencjał B+R i wdrożeniowy uczelni i jednostek naukowych, Efektywność energetyczna, Systemy transportowe, Infrastruktura ekologiczna, Gospodarka odpadami, Gospodarka wodno-ściekowa, Ochrona przyrody, Turystyka, Bezpieczeństwo, Infrastruktura ochrony zdrowia, Infrastruktura mieszkalnictwa, które zainteresowane są skorzystaniem z procedury skróconej, zwolnione są ze składania kserokopii dokumentów potwierdzających spełnienie warunków dotyczących wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego. Osoby te zobligowane są jednakże, do potwierdzenia swojej współpracy z instytucją powołującą ich w ramach określonej dziedziny, poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów np.: protokołów zdawczo-odbiorczych, referencji;

Szczegółowe zasady naboru określa Regulamin powoływania kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Regulamin wraz z formularzami dokumentów aplikacyjnych dostępny jest na stronie www.rpo.dolnyslask.pl

• w serwisie RPO 2014-2020 w zakładce „Wiadomości”.
• w serwisie RPO 2007-2013 w zakładce „Fundusze 2014-2020”.
Dokumenty aplikacyjne w wersji papierowej (w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na eksperta – dziedzina/dziedziny: (należy wskazać dziedzinę/dziedziny, w których osoba ubiega się o status kandydata na eksperta), nie otwierać przed wpływem do Wydziału Wdrażania EFRR”) należy składać:

1) osobiście - na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Funduszy Europejskich
Wydział Wdrażania EFRR
ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław, pok. 2020 (Sekretariat)
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30
lub
2) pocztą/przesyłką kurierską - na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Funduszy Europejskich
Wydział Wdrażania EFRR
ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław, pok. 2020

w terminie od 1 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

W przypadku składania dokumentów pocztą/przesyłką kurierską decyduje data nadania przesyłki. Wnioski złożone/ wysłane po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Wnioski złożone przez osoby ubiegające się o status kandydatów na ekspertów wraz z dołączonymi kserokopiami dokumentów nie podlegają zwrotowi.

Wykaz kandydatów na ekspertów zostanie opublikowany na stronie internetowej: www.rpo.dolnyslask.pl


Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Oceny Projektów EFRR w Wydziale Wdrażania EFRR pod numerami telefonów: 71 776-96-67, 71 776-92-36, 71 776-98-00, 71 776-95-26, 71 776-95-56, 71 776-95-61,
71 776-95-36, 71 776-91-23

(*1) Zakres czynności, do których kandydat na eksperta umieszczony w Wykazie, może zostać zaangażowany przez właściwą instytucję, został określony w Regulaminie powoływania kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Pliki do pobrania:

Kwestionariusz osobowy

Formularz oświadczenia o niekaralności

Regulamin powoływania kandydatów na ekspertów w ramach RPO WD 2014-2020

Regulamin powoływania kandydatów na ekspertów w ramach RPO WD 2014-2020 zeskanowany dokument

11.09.2015

Aktualizacja składu osobowego KM RPO WD 2014-2020

Uchwała nr 1162/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 339/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Uzasadnienie do uchwały nr 1162/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego

03.09.2015

III posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020

28 sierpnia 2015 r. odbyło się trzecie posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020. Głównym tematem posiedzenia była dyskusja nad kolejnymi kryteriami wyboru projektów oraz ich zatwierdzenie. Przyjęcie kryteriów do poszczególnych działań odbywało się sekcjami. Zostały również przyjęte kryteria zgodności projektów ze Strategią ZIT. Ponadto członkowie Komitetu zatwierdzili Strategię komunikacji RPO WD 2014-2020.

Uchwałą nr 10/15 Komitetu Monitorującego przyjęto kolejne kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020:

1.Kryteria merytoryczne specyficzne - dla działania 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw - schemat 1.4 A, schemat 1.4 D - zakres EFRR
2. Kryteria dostępu i premiujące dla działania 8.2 – tryb konkursowy
3. Kryteria dostępu i premiujące dla działania 9.1 – tryb konkursowy
4. Kryteria dostępu i premiujące dla działania 9.4 – tryb konkursowy
5. Kryteria dostępu i premiujące dla działania 10.3 – tryb konkursowy
6. Kryteria oceny merytorycznej dla EFS dla trybu konkursowego dla konkursów ogłaszanych w ramach mechanizmu ZIT
7. Kryteria oceny zgodności projektów ze Strategią ZIT

Kryteria wyboru projektów - załącznik do uchwały nr 10/15 KM RPO WD
Uchwała nr 9/15 KM RPO WD
Uchwała nr 10/15 KM RPO WD
Uchwała nr 11/15 KM RPO WD
Protokół z II posiedzenia Komitetu Monitorującego
STRATEGIA KOMUNIKACJI RPO WD 2014-2020

27.08.2015

Identyfikacja projektów pozakonkursowych wskazanych w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego ruszyła!

26 sierpnia 2015 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął decyzję w sprawie rozpoczęcia procesu identyfikacji projektów transportowych wybieranych w trybie pozakonkursowym wskazanych w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020. Na jej podstawie Departament Rozwoju Regionalnego wraz z Departamentem Infrastruktury dokona oceny nadesłanych fiszek projektowych, a następnie przedstawi Zarządowi rekomendację dotyczącą umieszczenia określonych projektów w wykazie projektów pozakonkursowych w związku z dokonaną oceną i dostępną alokacją z zakresu następujących przedsięwzięć:
1. Realizacja projektu Trasa Sudecka relacji Zgorzelec – Jelenia Góra – Wałbrzych – Paczków integrującej południowy obszar Województwa Dolnośląskiego,
2. Dokończenie budowy wschodniej obwodnicy Wrocławia (Żerniki Wr. – Bielany Wr. – Łany – Długołęka do węzła z S8 poprzez istniejący łącznik – DK98),
3. Kontynuacja budowy przepraw przez Odrę wraz z ich powiązaniem z systemem infrastruktury drogowej.
4. Kompleksowe remonty i modernizacje dróg wojewódzkich i powiatowych łączących miasta Dolnego Śląska.

W załączeniu:

Decyzja Zarządu Województwa Dolnośląskiego

24.08.2015

Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów

Zarząd Województwa Dolnośląskiego
pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

ogłasza nabór na kandydatów na ekspertów, biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) w następujących dziedzinach:

1) Dziedzictwo kulturowe,

2) Rozwój usług elektronicznych – dopuszczalna procedura skrócona dla ekspertów I stopnia z dziedziny Społeczeństwo informacyjne oraz dla ekspertów II stopnia z dziedziny Informatyka/ Społeczeństwo informacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,

3) Infrastruktura drogowa – dopuszczalna procedura skrócona dla ekspertów I stopnia z dziedziny Transport oraz dla ekspertów II stopnia z dziedziny Infrastruktura drogowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,

4) Transport kolejowy – dopuszczalna procedura skrócona dla ekspertów I stopnia z dziedziny Transport oraz dla ekspertów II stopnia z dziedziny Transport kolejowy/ Transport intermodalny, multimodalny, kombinowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,

5) Infrastruktura edukacyjna – dopuszczalna procedura skrócona dla ekspertów I stopnia z dziedziny Infrastruktura edukacyjna oraz dla ekspertów II stopnia z dziedziny Szkolnictwo wyższe/ Infrastruktura systemu oświaty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,

6) Analiza ekonomiczno-finansowa – dopuszczalna procedura skrócona dla ekspertów I stopnia z dziedziny Analiza ekonomiczno-finansowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,

7) Pomoc publiczna – dopuszczalna procedura skrócona dla ekspertów I stopnia z dziedziny Pomoc publiczna oraz dla ekspertów II stopnia z dziedziny Pomoc publiczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,

8) Prawo budowlane – dopuszczalna procedura skrócona dla ekspertów II stopnia z dziedziny Prawo budowlane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,
9) Zamówienia publiczne,

10) Ocena oddziaływania na środowisko,

11) Rozwój regionalny,

12) Lokalne Programy Rewitalizacji (LPR-y),

13) Plany Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN-y).

[1] Zakres czynności, do których kandydat na eksperta umieszczony w Wykazie, może zostać zaangażowany przez właściwą instytucję, został określony w Regulaminie powoływania kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020


O wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów mogą ubiegać się osoby, które nie są pracownikami instytucji zaangażowanych w realizację RPO WD 2014-2020 oraz łącznie spełniają następujące warunki:

- korzystają z pełni praw publicznych,
- posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
- nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
- posiadają wykształcenie wyższe i legitymują się minimum dyplomem magistra albo tytułem równorzędnym, inżyniera lub posiadają licencjat,
- posiadają minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie, w ramach której dokonywany będzie wybór projektów i prowadzony jest nabór kandydatów na ekspertów,
- posiadają wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WD 2014-2020.

Wniosek o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów musi zawierać:

1) wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy wraz z podpisanymi oświadczeniami:
- o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych osobowych w Wykazie prowadzonym przez IZ RPO WD 2014-2020 oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych,
- o niepozostawaniu w stosunku pracy z IZ, IP lub IW RPO WD 2014-2020,
- o posiadaniu wiedzy w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WD 2014-2020;
2) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz
o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
3) kserokopie dokumentów (poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę ubiegającą się o status kandydata na eksperta) potwierdzających spełnienie warunków dotyczących wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego w wybranej dziedzinie;

W przypadku aplikowania w więcej niż w jednej dziedzinie, możliwe jest złożenie jednego Wniosku
o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów, do którego należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków dotyczących doświadczenia zawodowego w każdej dziedzinie, której dotyczy wniosek. W kwestionariuszu osobowym i w opisie koperty należy wymienić wszystkie dziedziny, których dotyczy Wniosek.

Osoby ubiegające się o status kandydata na eksperta w dziedzinach: Rozwój usług elektronicznych, Infrastruktura drogowa, Transport kolejowy, Infrastruktura edukacyjna, Analiza ekonomiczno-finansowa, Pomoc publiczna, Prawo budowlane, które zainteresowane są skorzystaniem z procedury skróconej, zwolnione są ze składania kserokopii dokumentów potwierdzających spełnienie warunków dotyczących wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego. Osoby te zobligowane są jednakże, do potwierdzenia swojej współpracy z instytucją powołującą ich w ramach określonej dziedziny, poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów np.: protokołów zdawczo-odbiorczych, referencji;

Szczegółowe zasady naboru określa Regulamin powoływania kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Regulamin wraz z formularzami dokumentów aplikacyjnych dostępny jest na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce „Fundusze 2014-2020”.
Dokumenty aplikacyjne w wersji papierowej (w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na eksperta – dziedzina/dziedziny: (należy wskazać dziedzinę/dziedziny, w których osoba ubiega się o status kandydata na eksperta), nie otwierać przed wpływem do Wydziału Wdrażania EFRR”) należy składać:

1) osobiście - na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Funduszy Europejskich
Wydział Wdrażania EFRR
ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, pok. 069 (Sekretariat)
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30
lub
2) pocztą/przesyłką kurierską - na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Funduszy Europejskich
Wydział Wdrażania EFRR
ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław
w terminie od 25 sierpnia 2015 r. do 23 września 2015 r.
W przypadku składania dokumentów pocztą/przesyłką kurierską decyduje data nadania przesyłki. Wnioski złożone/ wysłane po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Wnioski złożone przez osoby ubiegające się o status kandydatów na ekspertów wraz z dołączonymi kserokopiami dokumentów nie podlegają zwrotowi.

Wykaz kandydatów na ekspertów zostanie opublikowany na stronie internetowej: www.rpo.dolnyslask.pl


Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Oceny Projektów EFRR w Wydziale Wdrażania EFRR pod numerami telefonów: 71 776-95-36, 71 776-95-26, 71 776-95-61.

Regulamin powoływania kandydatów na ekspertów w ramach RPO WD 2014-2020

Kwestionariusz osobowy

Formularz oświadczenia o niekaralności

21.08.2015

Regulamin powoływania kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Informujemy, że w dniu 19 sierpnia 2015 roku, Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 1072/V/15, przyjął zmieniony „Regulamin powoływania kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”.

Regulamin powoływania kandydatów na ekspertów w ramach RPO WD 2014-2020

Uchwała Nr 1072/V/15

Informacja dotycząca organizacji szkoleń horyzontalnych oraz zlecenień ekspertyz

Zgodnie z zapisami Regulaminu KM RPO WD 2014-2020 członkowie Komitetu mogą występować z wnioskiem o organizację szkoleń horyzontalnych oraz o zlecenie ekspertyz. W tym celu, grupa co najmniej 7 członków KM powinna złożyć stosowny wniosek w terminie do 31 sierpnia danego roku.
Zarówno szkolenia, jak i ekspertyzy będą realizowane za pośrednictwem Sekretariatu KM.
Ponadto przewodniczący grup roboczych, powołanych w ramach Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020, zobowiązani są do przygotowania informacji o planowanej działalności grupy w kolejnym roku – w tym ilość i tematykę spotkań, szkoleń i ekspertyz.

Wniosek o organizację szkoleń w roku 2016
Wniosek o zlecenie ekspertyz w roku 2016
Plan działalności grupy roboczej w roku 2016

13.08.2015

Pierwsze efekty pracy grupy ds. przedsiębiorstw i innowacji

Grupa robocza ds. przedsiębiorstw i innowacji, działająca w ramach KM RPO przyjęła regulamin, który określa m.in. cele i najważniejsze zadania, tryb podejmowania uchwał oraz udział osób trzecich (ekspertów) w pracach. Podczas spotkania przedstawiciele partnerów społecznych zapoznali się ze stanem prac nad najbliższymi konkursami z działania 1.2 oraz 1.5 RPO WD. Dyskutowano m.in. o poziomie wysokości wynagrodzeń oraz rozliczaniu pracowników beneficjenta, zaangażowanych w realizację przyszłych projektów B+R, finansowanych z RPO WD. Członkowie grupy zaproponowali, aby na przełomie sierpnia i września przeprowadzić dodatkowe konsultacje środowiskowe w celu zebrania uwag oraz opinii ze strony przedsiębiorców, którzy planują ubiegać się o środki unijne w ramach działania 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R. W trakcie spotkania omówiono również formy i zasady zabezpieczeń wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie. Członkowie grupy zapoznali się również z założeniami Strategii komunikacji RPO WD 2014-2020. Przedstawiciele organizacji pracodawców, zaproponowali, aby zorganizować osobne spotkanie warsztatowe w Urzędzie Marszałkowskim w celu wypracowania optymalnych rozwiązań i pomysłów usprawniających proces komunikacji ze środowiskiem przedsiębiorców z sektora MSP na Dolnym Śląsku.

06.08.2015

Partnerzy społeczni powołali pierwszą grupę roboczą w KM RPO 2014-2020

5 sierpnia zainaugurowała działalność grupa robocza ds. przedsiębiorstw i innowacji w ramach Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020. Podczas pierwszego posiedzenia wybrano przewodniczącego grupy, omówiono najważniejsze cele i zadania oraz określono wstępną tematykę najbliższych spotkań. Przewodniczącym grupy jednogłośnie został wybrany Pan Marcin Kowalski z Konfederacji Lewiatan (wiceprezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców). Kolejne posiedzenie grupy będzie poświęcone najbliższym konkursom RPO dla przedsiębiorców.
W skład grupy wchodzą członkowie i zastępcy oraz obserwatorzy Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020 – głównie przedstawiciele organizacji pracodawców, izb gospodarczych oraz instytucji otoczenia biznesu, a także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej. Do zadań grupy będzie należało m.in. wypracowywanie rekomendacji i opinii Komitetowi Monitorującemu RPO w obszarze przedsiębiorczości i innowacyjności, analizowanie stanu wdrażania RPO 2014-2020, popularyzowanie dobrych praktyk we wdrażaniu projektów dla biznesu na Dolnym Śląsku.

30.07.2015

Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów w ramach dziedzin: Edukacja oraz Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw

Zarząd Województwa Dolnosląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym ProgramemOperacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

ogłasza nabór na kandydatów na ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) w dziedzinach:
1) Edukacja,
2) Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw.

O wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów mogą ubiegać się osoby, które nie są pracownikami instytucji zaangażowanych w realizację RPO WD 2014-2020 i spełniają łącznie następujące warunki:

- korzystają z pełni praw publicznych,
- posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
- nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
- posiadają wykształcenie wyższe i legitymują się minimum dyplomem magistra albo tytułem równorzędnym, inżyniera lub posiadają licencjat,
- posiadają minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie, w ramach której dokonywany będzie wybór projektów i prowadzony jest nabór kandydatów na ekspertów,
- posiadają wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WD 2014-2020.

Wniosek o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów musi zawierać:

1) wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z podpisanymi oświadczeniami:
- o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych osobowych w Wykazie prowadzonym przez IZ RPO WD 2014-2020 oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych,
- o niepozostawaniu w stosunku pracy z IZ, IP lub IW RPO WD 2014-2020,
- o posiadaniu wiedzy w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WD 2014-2020;
2) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
3) kserokopie dokumentów (poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę ubiegającą się o status kandydata na eksperta) potwierdzających spełnienie warunków dotyczących wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego w wybranej dziedzinie.

Procedura skrócona powoływania kandydatów na ekspertów

IZ RPO WD 2014-2020 umożliwia zastosowanie procedury skróconej powoływania kandydatów na ekspertów dla osób, które pełniły funkcję ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w obszarach: Edukacja i Adaptacyjność.
W przypadku skorzystania z procedury skróconej osoby ubiegające się o status kandydata na eksperta nie mają obowiązku dostarczenia kserokopii dokumentów potwierdzających ich wykształcenie i doświadczenie. W ich miejsce składają:
- oświadczenie potwierdzające współpracę z Instytucją Pośredniczącą PO KL Województwa Dolnośląskiego w ramach Komisji Oceny Projektów organizowanych w tej instytucji od 2009 roku (oświadczenie znajduje się w kwestionariuszu osobowym),
- kserokopię certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkoleń e-learningowych obowiązujących w latach 2007-2013 w zakresie PO KL w dziedzinie, w ramach której składane są dokumenty aplikacyjne.

Szczegółowe zasady naboru określa Regulamin powoływania kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Regulamin powoływania kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniami
Oświadczenie o niekaralności

W przypadku aplikowania w obu dziedzinach wystarczające jest złożenie jednego kompletu dokumentów, a w kwestionariuszu osobowym i w opisie koperty należy wskazać dwie dziedziny objęte naborem.

Dokumenty aplikacyjne (w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na eksperta – dziedzina[1], nie otwierać przed wpływem do Wydziału Wdrażania EFS") należy składać:
1) osobiście - na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Funduszy Europejskich
Wydział Wdrażania EFS
ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, pok. 069
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30
lub
2) pocztą/przesyłką kurierską - na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Funduszy Europejskich
Wydział Wdrażania EFS
ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław
w terminie od 31 lipca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r.

W przypadku składania dokumentów pocztą/przesyłką kurierską decyduje data nadania przesyłki.Wnioski złożone/wysłane po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Wnioski złożone przez osoby ubiegające się o status kandydatów na ekspertów wraz z dołączonymi kserokopiami dokumentów nie podlegają zwrotowi.

Wykaz kandydatów na ekspertów zostanie opublikowany na stronach internetowych: www.rpo.dolnyslask.pl, www.dip.dolnyslask.pl, www.rpo.dwup.pl.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Oceny Projektów EFS w Wydziale Wdrażania EFS pod numerami telefonów: 71 776-96-03, 71 776-96-17.

[1] Należy wskazać dziedzinę, w której osoba ubiega się o status kandydata na eksperta.

Uchwała ZWD

Ogłoszenie o naborze

30.07.2015

Obszary Strategicznej Interwencji

Zarząd Województwa Dolnośląskiego 9 czerwca br.podjął decyzję w sprawie delimitacji Obszarów Strategicznej Interwencji i szacunkowej wysokości ich wsparcia na potrzeby wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Szczegóły informacji w załączniku:

Delimitacja Obszarów Strategicznej Interwencji

27.07.2015

Powołanie grup roboczych w Komitecie Monitorującym RPO WD 2014-2020

Zakończył się tryb obiegowy dotyczący rozpatrzenia i zatwierdzenia przez KM RPO WD 2014-2020 uchwał dotyczących powołania grup roboczych:
1.stałej grupy roboczej ds. przedsiębiorstw i innowacji
2.stałej grupy roboczej ds. ekonomii społecznej i włączenia społecznego,
3.stałej grupy roboczej ds. zrównoważonego rozwoju.

Propozycję utworzenia ww. grup zgłosili Członkowie Komitetu.W głosowaniu wzięła udział wymagana liczba osób uprawnionych do głosowania, wszyscy głosujący opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. W wymaganym terminie żaden z Członków Komitetu nie zgłosił zastrzeżeń do zastosowanego trybu ani do projektów uchwał i uzasadnień.Wynikiem przeprowadzonego trybu obiegowego jest podjęcie uchwał, które zatwierdził Przewodniczący Komitetu Monitorującego ( w załączeniu).

Uchwała nr 6/15 KM RPO WD
Uchwała nr 7/15 KM RPO WD
Uchwała nr 8/15 KM RPO WD

07.07.2015

Regulamin powoływania kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

7 lipca 2015 roku, uchwałą nr 877/V/15, Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Regulamin powoływania kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Regulamin powoływania kandydatów na ekspertów w ramach RPO WD 2014-2020
Uchwala Nr 877/V/15

02.07.2015

Projekt Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WD 2014-2020 - po konsultacjach spolecznych

1 lipca br. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaakceptował projekt Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD), który zostanie teraz przekazany do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w celu zaopiniowania zgodności dokumentu z Umową Partnerstwa i wytycznymi horyzontalnymi. Zaakceptowany projekt SZOOP RPO WD uwzględnia uwagi zgłoszone podczas konsultacji społecznych.

Projekt SZOOP RPO WDz dn. 1 lipca2015 r.:
Projekt SZOOP RPO WD po konsultacjach społecznych

Załączniki do SZOOP RPO WD:
Załącznik nr 1 tabela transpozycji
Załącznik nr 2 tabela wskaźników
Załącznik nr 3 kryteria wyboru projektów
Załącznik nr 4 wybór projektów w ramach trybu pozakonkursowego
Załącznik nr 5 zalecenia IZ plany gospodarki niskoemisyjnej
Załącznik nr 6 zasady kwalifikowalności wydatków

Zarząd Województwa zaakceptował również raport z konsultacji społecznych projektu Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020:
Raport z konsultacji SZOOP RPO WD

01.07.2015

Harmonogram naborów wniosków RPO WD 2014-2020 na lata 2015-2016

W dniu 1 lipca 2015 roku, uchwałą nr 845/VI/15, Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Harmonogram, zgodnie z założeniami pełni funkcję informacyjną - wskazuje punkt w czasie, w którym mogą zostać ogłoszone konkursy w danym działaniu w osi priorytetowej. Harmonogram obejmuje szczegółowo lata 2015 i 2016. Kolejne harmonogramy będą sporządzane i zamieszczane do publicznej wiadomości do dnia 30 listopada każdego roku i zawierać będą zestawienie naborów, których przeprowadzenie jest planowane na kolejny rok kalendarzowy.

Uchwała nr 845/V/15

Harmonogram naboru na 2015 r.

Harmonogram naboru na 2016 r.

30.06.2015

Opis Funkcji i Procedur RPO WD 2014-2020

16 czerwca br. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął "Opis Funkcji i Procedur RPO WD 2014-2020"( OFiP). Jest to dokument opisujący system zarządzania i kontroli w ramach RPO WD 2014-2020. Stanowi on jeden z elementów oceny dotyczącej spełnienia kryteriów desygnacji i przekazany został wraz z Deklaracją poddania się ocenie do Instytucji Audytowej oraz do wiadomości ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. OFiP jest jednym z kluczowych i niezbędnych elementów do uzyskania desygnacji przez IZ RPO WD.

Uchwała Nr 718/V/2015 OFiP
Opis Funkcji i Procedur IZ RPO WD 2014-2020

26.06.2015

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w zakresie Działania 8.1 oraz 11.1.

W dniu 22 czerwca 2015 roku, uchwałą nr 758/V/15, Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w zakresie Działania 8.1 oraz 11.1 (SZOOP RPO WD 2014-2020). Uchwała dotyczy częściowego przyjęcia SZOOP RPO WD 2014-2020 – wyłącznie w zakresie Działań 8.1 oraz 11.1. SZOOP RPO WD 2014-2020 dla pozostałych działań zostanie przyjęty w terminie późniejszym.
W przyjętym dokumencie zamieszczono opis Działań 8.1 i 11.1 dotyczący projektów powiatowych urzędów pracy (8.1) praz projektów współfinansowanych w ramach Osi Pomoc techniczna (11.1). Obydwa Dziania realizowane są w trybie pozakonkursowym. W SZOOP RPO WD 2014-2020 zawarto m. in. kryteria wyboru projektów zaakceptowane przez Komitet Monitorujący RPO WD 2014-2020, wskazano przedsięwzięcia podlegające dofinansowaniu oraz typy beneficjentów i grupy docelowe, które mogą zostać objęte wsparciem.

SZOOP RPO WD 8.1 oraz 11.1
Uchwala Nr 758/V/15

24.06.2015

II posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020

19 czerwca odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020. Głównym celem tego posiedzenia była praca nad kolejnymi kryteriami wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020. Ponadto zostały przedstawione wyniki badania ewaluacyjnego „Analiza ex-ante w zakresie możliwości zastosowania zwrotnych i mieszanych instrumentów finansowych w Województwie Dolnośląskim w okresie programowania UE 2014-2020”.

Podczas posiedzenia podjęte zostały uchwały:
1.Uchwała Nr 4/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 z dnia 6 maja 2015 r.

Uchwała nr 4/15

2.Uchwała Nr 5/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w „Kryteriach wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”

Uchwała nr 5/15
Załącznik do Uchwały 5/15 (kryteria)

Protokół z I posiedzenia KM RPO WD 2014-2020

Analiza ex-ante instrumentów finansowych etap I

Analiza ex-ante instrumentów finansowych - etap II

Analiza ex-ante instrumentów finansowych - etap III

Analiza ex-ante instrumentów finansowych - synteza wyników badania

Strategia komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

12.06.2015

Powołanie Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020

17 marca 2015 r. został powołany Komitet Monitorujący RPO WD 2014-2020. Skład Komitetu regulują zapisy projektu Wytycznych w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020. W pracach Komitetu będą brać udział przedstawiciele strony rządowej, samorządowej oraz partnerów spoza administracji. Organizacje pozarządowe zostały wybrane do składu KM RPO WD 2014-2020 w drodze otwartych wyborów przeprowadzonych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego.

Skład osobowy KM RPO WD 2014-2020:

Uchwała Nr 339/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Aktualizacja składu KM RPO WD 2014-2020:

Uchwała Nr 437/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie miany uchwały nr 339/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Aktualizacja składu osobowego KM RPO WD 2014-2020:

Uchwała Nr 677/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie miany uchwały nr 339/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Aktualizacja składu osobowego KM RPO WD 2014-2020:

Uchwała nr 1162/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 339/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Uzasadnienie do uchwały nr 1162/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego

10.06.2015

Zmiany w "Kryteriach wyboru projektów w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020"

18 maja 2015 r. został uruchomiony tryb obiegowy w ramach prac Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020, w którym członkowie Komitetu Monitorującego otrzymali do rozpatrzenia dokumenty dotyczące zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 11.1 Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Wynikiem przeprowadzonego trybu obiegowego jest podjęcie uchwały, którą zatwierdził Przewodniczący Komitetu Monitorującego. W głosowaniu wzięła udział wymagana ilość osób uprawnionych do głosowania, wszyscy głosujący opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Żaden z członków Komitetu nie zgłosił zastrzeżeń do zastosowanego trybu ani do przedstawionej propozycji kryteriów.

Uchwała Nr 3/15 KM w sprawie zatwierdzenia zmian w "Kryteriach wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020"

Załącznik do Uchwały KM Nr 3/15

28.05.2015

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w zakresie Działania 8.1

W dniu 27 maja 2015 roku, uchwałą nr 620/V/15, Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w zakresie Działania 8.1 (SZOOP RPO WD 2014-2020). Uchwała dotyczy częściowego przyjęcia SZOOP RPO WD 2014-2020 – wyłącznie w zakresie Działania 8.1, SZOOP RPO WD 2014-2020 dla pozostałych działań zostanie przyjęty w terminie późniejszym.
W przyjętym dokumencie zamieszczono opis Działania 8.1 dotyczącego projektów powiatowych urzędów pracy realizowanych w trybie pozakonkursowym. W SZOOP RPO WD 2014-2020 zawarto m. in. kryteria wyboru projektów zaakceptowane przez Komitet Monitorujący RPO WD 2014-2020, wskazano przedsięwzięcia podlegające dofinansowaniu oraz typy beneficjentów i grupy docelowe, które mogą zostać objęte wsparciem.

SZOOP 8.1

Uchwała Nr 620/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego

08.05.2015

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020

Regulamin prac Komitetu Monitorującego, system oceny projektów, jaki będzie obowiązywał w nowym programie operacyjnym oraz kryteria do pierwszego z planowanych naborów były najważniejszymi tematami inauguracyjnego spotkania Komitetu Monitorującego RPO.
Spotkanie odbyło się w środę, 6 maja, w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, a przewodniczył mu marszałek Cezary Przybylski. Posiedzenie poprzedziła uroczystość wręczenia aktów powołania dla członków Komitetu Monitorującego RPO. W uroczystym nadaniu aktów powołania dla członków Komitetu Monitorującego RPO udział wzięli ponadto: Ewa Mańkowska Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Andrzej Kosiór Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Jerzy Michalak Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz Ioannis Kroustalis – opiekun RPO Województwa Dolnośląskiego w zakresie projektów realizowanych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).


RPO 2014-2020

SYSTEM OCENY PROJEKTÓW w RPO 2014-2020

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DZIALANIE 8.1

Kryteria wyboru projektów w ramach działania 8.1 RPO WD - załącznik do Uchwały KM RPO WD

REGULAMIN KM RPO WD

Uchwała KM Nr 2/15 Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020

Uchwała KM Nr 1/15 w sprawie przyjęcia Regulaminu KM RPO WD 2014-2020

Uzasadnienie do Uchwały KM Nr 1/15

Uzasadnienie do Uchwały KM Nr 2/15

30.04.2015

Informacja dot. realizacji projektów w ramach Osi 3 Gospodarka Niskoemisyjna

Zalecenie dla Wnioskodawców, którzy będą ubiegać się o finansowanie projektów w ramach Osi 3 Gospodarka Niskoemisyjna (termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz mieszkaniowych, zakup niskoemisyjnego taboru komunikacji zbiorowej, centra przesiadkowe, obiekty Park&Ride, Park&Bike, drogi rowerowe itp.) o konieczności opracowania Gminnego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (Planu Mobilności Miejskiej).

Pobierz plik

27.04.2015

Spotkanie robocze Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020

24 kwietnia odbyło się robocze spotkanie członków Komitetu Monitorującego, podczas którego po raz pierwszy spotkali się członkowie i obserwatorzy Komitetu z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej. Mimo iż spotkanie miało charakter roboczy, frekwencja była wysoka.
Głównym celem tego spotkania było przeanalizowane uwag zgłoszonych do Regulaminu KM RPO. Zaprezentowano również system oceny projektów, a także omówiono kryteria wyboru projektów do konkursu dla powiatowych urzędów pracy, który jako pierwszy zostanie ogłoszony przez IZ.

6 maja odbędzie się pierwsze oficjalne posiedzenie KM RPO WD, podczas którego odbędą się pierwsze głosowania uchwał.

Ogólne zasady systemu oceny projektów w RPO WD 2014-2020

Kryteria wyboru projektów dla Działania 8.1

22.04.2015

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego, z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej, odbędzie się 6 maja. Podczas posiedzenia zostaną zaprezentowane m.in. zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 oraz ogólne założenia systemu oceny projektów, a także kryteria wyboru projektów dla powiatowych urzędów pracy realizowanych w ramach działania 8.1 (Priorytet inwestycyjny 8.i Zapewnianie dostępu do zatrudnienia).

27.03.2015

Zakończenie konsultacji społecznych projektu Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WD 2014-2020

Konsultacje społeczne Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WD 2014-2020 dobiegły końca. Przypominamy, że dokument ten posłuży jako podstawa wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w ramach którego na Dolny Śląsk trafi ponad 2,2 mld euro z Unii Europejskiej.

Szanowni Państwo,

dziękujemy za udział w konsultacjach społecznych Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego (SZOOP RPO WD 2014-2020). Podczas konsultacji, które zakończyły się 25 marca, zgłosili Państwo ponad 760 uwag. Wszystkie zostaną dokładnie przeanalizowane pod względem ich zasadności i zgodności z wytycznymi. Przewidujemy, że raport z konsultacji i projekt SZOOP RPO WD uwzględniający zmiany sugerowane przez Państwa podczas konsultacji zostanie przedstawiony w kwietniu.

Materiały informacyjne na temat SZOOP RPO WD 2014-2020:

Projekt Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WD 2014-2020

Wsparcie z RPO WD 2014-2020 dla organizacji pozarządowych (prezentacja ze spotkania 16 marca)

Wsparcie z RPO WD 2014-2020 dla przedsiębiorstw (prezentacja ze spotkania 17 marca – Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca)

Wsparcie z RPO WD 2014-2020 dla jednostek samorządu terytorialnego (prezentacja ze spotkania 18 marca)

23.03.2015

Powołanie Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020

17 marca 2015 r. został powołany Komitet Monitorujący RPO WD 2014-2020. Skład Komitetu regulują zapisy projektu Wytycznych w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020. W pracach Komitetu będą brać udział przedstawiciele strony rządowej, samorządowej oraz partnerów spoza administracji. Organizacje pozarządowe zostały wybrane do składu KM RPO WD 2014-2020 w drodze otwartych wyborów przeprowadzonych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego.

Skład osobowy KM RPO WD 2014-2020:

Uchwała Nr 339/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Aktualizacja składu KM RPO WD 2014-2020:

Uchwała Nr 437/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 339/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Trwają przygotowania do powołania Komitetu Monitorującego RPO WD 2014 - 2020

Trwają prace na powołaniem składu nowego Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020, który będzie wspomagał pracę Instytucji Zarządzającej RPO WD w kolejnych latach. Pierwszym etapem było uruchomienie procedury wyboru na członków i zastępców do komitetu spośród organizacji pozarządowych. W związku z tym Instytucja Zarządzająca, zgodnie z art. 14 ust. 7 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, przewidziała 5 miejsc dla reprezentantów organizacji pozarządowych w KM RPO WD 2014-2020. W tym celu zwróciła się do Rady Działalności Pożytku Publicznego o przeprowadzenie wyborów. Szczegółowe informacje o wyborach przeprowadzanych przez RDPP znajdują się na stronie Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Organizacje, instytucje, związki i inne podmioty wskazane w Wytycznych dot. funkcjonowania komitetów monitorujących oraz w decyzji ZWD z dnia 4 lutego br. zgłaszają obecnie swoje kandydatury. Kandydaci powinni posiadać doświadczenie w obszarze dotyczącym realizacji programów współfinansowanych środkami UE lub dziedzinie będącej bezpośrednio przedmiotem interwencji RPO WD. Ponadto powinni charakteryzować się kompetencjami, które umożliwią im efektywne sprawowanie swoich funkcji w komitecie.

Planowany termin powołania KM RPO WD 2014-2020 to marzec br.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął RPO WD 2014-2020

W środę, 21 stycznia 2015 roku, Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w wersji zaakceptowanej przez Komisję Europejską w dniu 18 grudnia 2014 roku.

RPO WD 2014-2020

Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów obszarów,sektorów objętych programem

Prognoza_RPO_WD_2014-2020

Uzasadnienie_Prognozy_RPO_WD_2014-2020

Podsumowanie_Prognozy_RPO_WD_2014-2020

Raport z ewaluacji ex-ante RPO WD 2014-2020

Uchwała nr 41/V/15

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

18 grudnia 2014 roku Komisja Europejska przyjęła „Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020”.
RPO WD 2014-2020 jest jednym z szesnastu programów regionalnych, zarządzanych przez Samorządy Województw. Program składa się z 11 osi priorytetowych, w tym 7 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1 mld 618,9 mln euro) i 4 z Europejskiego Funduszu Społecznego (554,4 mln euro). Na cały Program została przeznaczona kwota 2 miliardów 252 milionów Euro, co w przeliczeniu daje kwotę około 9 miliardów złotych!

Projekt Programu, który powstał w UMWD, po tym, jak został zatwierdzony przez Zarząd Województwa oraz Sejmik Województwa Dolnośląskiego, został przesłany do Komisji Europejskiej w kwietniu 2014 roku KE odesłała go w sierpniu ze swoimi uwagami i zaleceniami. Od września do grudnia przedstawiciele województwa dolnośląskiego uczestniczyli w 5 sesjach negocjacyjnych z KE w Warszawie i Brukseli.
12 grudnia 2014 roku projekt Programu został przesłany do zatwierdzenia do Komisji Europejskiej, a 18 grudnia KE go przyjęła.

OSIE PRIORYTETOWE:

Zgodnie z propozycją Zarządu Województwa Dolnośląskiego opartą na wytycznych Komisji Europejskiej, proponowany podział środków wygląda następująco:

OŚ PRIORYTETOWA 1 - PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE – 415,5 mln euro
Działania osi ukierunkowane są na wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji, oraz wzmacnianie konkurencyjności MŚP. Realizowane w ramach osi projekty przyczynią się do: podniesienia jakości i stopnia wykorzystania badań naukowych prowadzonych w regionie, zwiększenia nakładów na działalność B+R w przedsiębiorstwach, poprawy warunków dla rozwoju przedsiębiorstw, czy podniesienia konkurencyjności i produktywności MŚP.

OŚ PRIORYTETOWA 2 - TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE – 66,4 mln euro
Działania osi ukierunkowane są na wzmocnienie zastosowań TIK poprzez realizację projektów zakładających rozwój elektronicznych usług publicznych np. z zakresu e-administracji, e-zdrowia, e-kultury.

OŚ PRIORYTETOWA 3 - GOSPODARKA NISKOEMISYJNA – 392,3 mln euro
Działania osi ukierunkowane są na zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w województwie dolnośląskim, zwiększenie efektywności energetycznej w MŚP, budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zwiększenie produkcji energii w wysokosprawnych instalacjach w regionie, jak również wdrażanie strategii niskoemisyjnych.

OŚ PRIORYTETOWA 4 - ŚRODOWISKO I ZASOBY – 180 mln euro
Działania osi ukierunkowane są na zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska, zwiększenie liczby ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków, zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych regionu, ochronę i przywrócenie różnorodności
w regionie, oraz bezpieczeństwo przeciwpowodziowe regionu.

OŚ PRIORYTETOWA 5 – TRANSPORT – 340,6 mln euro
Działania osi ukierunkowane są na lepszą dostępność transportową regionu, poprawę funkcjonalności linii kolejowych.


OŚ PRIORYTETOWA 6 - INFRASTRUKTURA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ – 163 mln euro
Działania osi ukierunkowane są na zwiększenie dostępu do usług społecznych związanych z procesem integracji społecznej, oraz do opieki zdrowotnej w regionie, wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności.

OŚ PRIORYTETOWA 7 - INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA – 60,9 mln euro
Działania osi ukierunkowane są na inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, ponadgimnazjalną, w tym zawodową.

OŚ PRIORYTETOWA 8 - RYNEK PRACY– 254 mln euro
Działania osi ukierunkowane są na zapewnianie dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tworzenie nowych miejsc pracy, wzrost konkurencyjności dolnośląskich MŚP, czy wreszcie poprawę dostępu do programów zdrowotnych, również tych wydłużających aktywność zawodową.

OŚ PRIORYTETOWA 9 - WŁĄCZENIE SPOŁECZNE – 143,9 mln euro
Działania osi ukierunkowane są na aktywne włączenie osób wykluczonych społecznie, ułatwianie dostępu do usług społecznych
i zdrowotnych, oraz tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej.

OŚ PRIORYTETOWA 10 - EDUKACJA – 156 mln euro
Działania osi ukierunkowane są na zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, w tym zawodowej, oraz wspieranie uczenia się przez całe życie osób dorosłych.

OŚ PRIORYTETOWA 11 – POMOC TECHNICZNA – 79,2 mln euro
Alokacja osi przeznaczona jest na zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków zapewniających sprawne działanie instytucji, zapewnienie sprawnego systemu wdrażania RPO WD 2014-2020, oraz spójnego systemu informacji i promocji oraz rozwijanie potencjału beneficjentów RPO WD 2014-2020.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Pobierz plik

Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów obszarów/sektorów objętych programem

Dolnośląski Program wysłany do Brukseli

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 został już wysłany do Komisji Europejskiej.

RPO WD 2014-2020 (8 kwietnia 2014 r.)

Po zakończeniu konsultacji w regionie oraz negocjacji z Rządem Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w dniu 8 kwietnia br. Został on przekazany do Komisji Europejskiej poprzez specjalny system elektronicznej wymiany danych (SFC2014). Tym samym rozpoczął się ostatni etap prac nad Programem, którym są negocjacje ostatecznego kształtu dokumentu z Komisją. Po zatwierdzeniu Programu przez Komisję Europejską na Dolny Śląsk trafi 2,25 mld EUR, tj. ponad 9 mld PLN.

Efektem realizacji Programu będzie między innymi wzrost konkurencyjności i innowacyjności dolnośląskich przedsiębiorstw, rozwój infrastruktury transportowej, społecznej i gospodarczej, a także tworzenie nowych miejsc pracy i ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego w naszym regionie.

Zgodnie z propozycją Zarządu Województwa Dolnośląskiego opartą na wytycznych Komisji Europejskiej, pieniądze unijne zostały podzielone w następujący sposób:

  • OŚ PRIORYTETOWA 1 -PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE- 421 mln Euro
  • OŚ PRIORYTETOWA 2 -TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE– 66 mln Euro;
  • OŚ PRIORYTETOWA 3 -GOSPODARKA NISKOEMISYJNA– 356 mln Euro;
  • OŚ PRIORYTETOWA 4 -ŚRODOWISKO I ZASOBY– 180 mln Euro;
  • OŚ PRIORYTETOWA 5 –TRANSPORT– 377 mln Euro;
  • OŚ PRIORYTETOWA 6 -INFRASTRUKTURA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ– 158 mln Euro;
  • OŚ PRIORYTETOWA 7 -INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA– 65 mln Euro;
  • OŚ PRIORYTETOWA 8 -RYNEK PRACY– 263 mln Euro;
  • OŚ PRIORYTETOWA 9 -WŁĄCZENIE SPOŁECZNE– 154 mln Euro;
  • OŚ PRIORYTETOWA 10 -EDUKACJA– 131 mln Euro;

Rozpoczęcie negocjacji RPO WD 2014-2020

25 lutego br. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął najnowszą wersję projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 tym samym rozpoczynając najistotniejszy etap prac, którym są negocjacje ostatecznego kształtu dokumentu na poziomie krajowym.

Regionalny Program Operacyjny będzie przedmiotem negocjacji z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz odpowiednimi zespołami krajowymi zajmującymi się tematyką funduszy unijnych. Po uzyskaniu wszelkich wymaganych opinii oraz uzgodnień, RPO WD 2014-2020 zostanie przesłany do Komisji Europejskiej.

Ostatnim etapem procesu programowania będą negocjacje i uzgodnienia z Komisją Europejską i ostatecznie zatwierdzenie programu przez stronę unijną, co pozwoli na jego faktyczną realizację w regionie.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 o budżecie przekraczającym 9 mld PLN będzie istotnym źródłem finansowania przedsięwzięć infrastrukturalnych i działań społecznych w regionie. Efektem realizacji programu będzie między innymi wzrost konkurencyjności i innowacyjności dolnośląskich przedsiębiorstw, rozwój infrastruktury transportowej, społecznej i gospodarczej a także tworzenie nowych miejsc pracy i ograniczenie zjawiska wykluczenia Społecznego w naszym regionie.

Inwestycje, które będą wspierane w ramach RPO WD 2014-2020 przyczynią się do podniesienia jakości życia każdego z mieszkańców naszego regionu.

Projekt RPO WD 2014-2020

25 października 2013 r. uchwałą nr 4894/IV/13 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Przedstawiony do konsultacji społecznych projekt „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020” będzie jednym z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, w której sprecyzowano cele oraz kierunki rozwoju regionu. Dolny Śląsk otrzyma znacznie większą kwotę na wsparcie rozwoju regionalnego, niż miało to miejsce w latach 2007-2013. Szacunkowa wartość alokacji środków UE wyniesie ok. 2 019 mln EUR. W odróżnieniu od poprzedniej perspektywy, wsparcie w ramach RPO WD będzie udzielane z dwóch funduszy strukturalnych, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konsultacje społeczne dokumentu będą trwały od 28 października do 2 grudnia br.

W ramach konsultacji społecznych projektu RPO WD 2014-2020 odbędą się subregionalne spotkania konsultacyjne oraz spotkania konsultacyjne w powiatach. Uzupełnieniem konsultacji jest formularz konsultacyjny poprzez który mogą Państwo zgłaszać wszelkie uwagi dotyczące RPO WD 2014-2020.

Raport z konsultacji społecznych RPO WD 2014-2020

23 grudnia 2013 r. Uchwałą Nr 5148/IV/13 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Raport z konsultacji społecznych Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Konsultacje społeczne zakończyły się dnia 2 grudnia 2013 r.

Więcej informacji dotyczących konsultacji społecznychRPO WD 2014-2020znajduje się na stroniewww.konsultacje.rpo.dolnyslask.pl.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w województwie dolnośląskim:
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300
50-411 Wrocław,
Infolinia: 801 700 008
Tel. (71) 776 95 01, (71) 776 96 51, (71) 776 97 64, (71) 776 97 65
Fax (71) 776 98 41

e-mail: pife@dolnyslask.pl
rpo@dolnyslask.pl

Punkty w Regionie
kliknij tutaj

Realizacja RPO WD

Do tej pory wydaliśmy

4 798 249 493 PLN

Wartość podpisanych umów - dofinansowanie ze środków UE

5066080089 PLN

Stan na dzień 31.08.2015

Interaktywna mapa projektów RPO WD

Lista beneficjentów

Mapa dotacji UE

Galeria zdjęć