ODWIEDZANA OBECNIE STRONA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
NA LATA 2007-2013 PRZESTAŁA BYĆ AKTUALIZOWANA OD 1 STYCZNIA 2013 r.

Zapraszamy na NOWĄ STRONĘ: www.rpo.dolnyslask.pl

Ewaluacja wpływu projektów wybranych do dofinansowania w ramach Priorytetu 3 „Transport” RPO WD na rozwój i podniesienie konkurencyjności Dolnego Śląska przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju

Badanie zostało zrealizowane w okresie od września do grudnia 2012 roku  przez firmę EGO – Evaluation for Government Organizatons s.c.

 

Raport końcowy z badania:                                                                  Pobierz plik

Broszura informacyjna:                                                                         Pobierz plik

21.08.2012

Ewaluacja wpływu projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WD dot. infrastruktury społecznej w zakresie Priorytetów 7 „Edukacja" i 8 „Zdrowie" na poprawę warunków bytowych ludności Dolnego Śląska oraz podniesienie konkurencyjności regionu

Badanie ewaluacyjne pt. „Ewaluacja wpływu projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WD dot. infrastruktury społecznej w zakresie Priorytetu 7 „Edukacja" i Priorytetu 8 „Zdrowie" na poprawę warunków bytowych ludności Dolnego Śląska oraz podniesienie konkurencyjności regionu” zostało przeprowadzone w okresie od lutego do lipca 2012 r. przez firmę Public Profits Sp. z o.o., a jego głównym celem było  dostarczenie informacji na temat spodziewanego wpływu projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WD dot. infrastruktury społecznej w zakresie Priorytetu 7 „Edukacja" i Priorytetu 8 „Zdrowie" na poprawę warunków bytowych ludności Dolnego Śląska m.in. w zakresie dostępności i standardów usług edukacyjnych i zdrowotnych oraz podniesienie konkurencyjności regionu.

Raport końcowy z badania:
 Pobierz plik

10.06.2011

Badanie ewaluacyjne pt.”Ocena stanu realizacji wybranych priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w kontekście przeglądu Programu w 2011 roku”

Badanie zostało przeprowadzone w okresie od marca do kwietnia 2011 r. przez firmę Karstans Sp. z o.o., a jego głównym celem była ocena optymalizacji realizacji wybranych osi priorytetowych RPO WD z uwzględnieniem potencjalnych realokacji środków oraz alokacji środków dostosowania technicznego i Krajowej Rezerwy Wykonania.

Raport końcowy z badania

 Pobierz dokument

Badanie pt. „Analiza przyczyn występowania problemów w prawidłowym i terminowym składaniu wniosków o płatności przez beneficjentów RPO WD”

Badanie zostało zrealizowane przez IZ RPO WD (DRPO-Z)  jako ewaluacja wewnętrzna w okresie od marca do lipca 2010 roku.

Zasadniczym celem ewaluacji było zdiagnozowanie problemów występujących w procesie rozliczania projektów finansowanych w ramach RPO WD oraz wypracowanie wniosków i rekomendacji przyczyniających się do jego usprawnienia. Zalecenia dla beneficjentów, IZ RPO WD jak i DIP zebrane zostały w rozdziale III raportu końcowego w formie Tabeli wdrażania rekomendacji.

 

Uprzejmie informujemy, że poniżej znajduje się ostateczna wersja raportu końcowego (doprecyzowano informację zawartą we wstępnej części raportu - zapis znajduje się na stronie 5 i dotyczy czasu weryfikacji wniosku o płatność).

 

 Pobierz dokument

Ocena listy wskaźników dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Raport końcowy
 Pobierz dokument

 

Broszura
 Pobierz dokument

 


Badanie zostało zrealizowane w okresie od sierpnia do listopada 2009 roku przez konsorcjum złożone z Grupy Gumułka – Kancelarii Prawa Finansowego Sp. z o.o. oraz Grupy Gumułka Sp. z o.o.

Ewaluacja dotychczasowych działań informacyjno-promocyjnych

Ewaluacja dotychczasowych działań informacyjno-promocyjnych przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WD na lata 2007-2013, służąca przygotowaniom do wdrażania Planu Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013


Raport końcowy
 Dokument do pobrania

 

Broszura informacyjna
 Dokument do pobrania

 

Streszczenie w języku angielskim
 Dokument do pobraniaBadanie zostało zrealizowane w okresie od sierpnia do listopada 2008 roku  przez Agencję Badań Rynku Opina Sp. z o.o.

 

Ewaluacja przygotowania jednostek samorządu terytorialnego do aplikowania o środki w ramach RPO WD

Ewaluacja przygotowania jednostek samorządu terytorialnego do aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

 

Raport końcowy
 Pobierz dokument

 

 

Broszura infromacyjna
 Pobierz dokument

 

Streszczenie w języku angielskim
 Dokument do pobrania

 

 

Badanie zostało zrealizowane w okresie od czerwca do października 2008 roku  przez Fundeko s.c. i PBS DGA Sp. z o.o.

Ocena ex-ante RPO WD

Ewaluacja ex-ante RPO została przeprowadzona przez firmę doradczą WYG International sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.


Szacunkowa ocena projektu RPO


Raport z oceny ex-ante
 Pobierz dokument

 

  • Załącznik 1. 
    Wskaźniki realizacji celów i priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego 
     Pobierz dokument
  • Załącznik 2.
    Wskaźniki zalecane przez Komisję Europejską jako obowiązkowe dla monitoringu PO i RPO 
     Pobierz dokument

 

Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na gospodarkę Województwa Dolnośląskiego za pomocą modelu HERMIN (Raport nr 3 końcowy przygotowany przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego, 15 grudznia 2006 r.)

 

HERMIN - ocena efektu dla RPO WD 2007-2013 Raport nr 3 końcowy 
 Pobierz dokument

 


Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (wersji Programu z 19.06.2006 roku, która podlegała ocenie ex-ante) na gospodarkę Województwa Dolnośląskiego za pomocą modelu HERMIN (Raport nr 2 przygotowany przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego, sierpień 2006 r.)

 

HERMIN - ocena efektu dla RPO WD 2007-2013 Raport nr 2
 Pobierz dokument

 


Prognoza oddziaływania makroekonomicznego realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 wykonana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

 

IBnGR - oddziaływanie makroekonomiczne RPO WD 2007-2013
 Pobierz dokument

Newsletter